Yhdenvertaisesti turvana kaikissa oloissa ammattitaitoisesti, yhteistyökykyisesti ja luotettavasti

Kun toimintakenttänä on maassa, merellä ja ilmassa koko Suomi etelästä pohjoiseen, idästä länteen aina Ahvenanmaalle asti, niin turvallisuutta luodaan hyvin moniulotteisesti. Rajavartiolaitoksessa perus- ja ihmisoikeudet ja näiden oikeuksien kautta ihmisten yhdenvertaisuus ovat kaiken toiminnan perustana. Toiminnan yhdenvertaisuuden taustalla on Rajavartiolaitoksen arvojen mukaisesti ammattitaitoinen, yhteistyökykyinen ja luotettava henkilöstö.

Rajavartiolaitoksen toiminnan päämääränä on meidän strategian mukaisesti rajaturvallisuus, turvallisuus merialueilla sekä alueellinen koskemattomuus ja puolustusvalmius. Monesti toimintamme saattaa olla lähes näkymätöntä tavallisille ihmisille ja se kertoo siitä, että olemme onnistuneet tehtävissämme kaikkien turvallisuuden hyväksi. Poikkeuksen tähän on luonut koronapandemia, jonka seurauksena Rajavartiolaitoksen tehtävät ovat näkyneet laajasti ja olemme terveysturvallisuuden edistämiseksi parhaan kykymme mukaisesti ylläpitäneet ihmisoikeuksista ehkä keskeisintä eli jokaisen oikeutta elämään. Nopeasti muuttuneessa tilanteessa oikea-aikainen ja monikielinen viestintä on edesauttanut tehtävien onnistumisessa.

Turvallisuutta merialueilla ja vaikeissa maastoissa

Merialueilla turvallisuuden edistämiseksi keskeistä on ennaltaehkäisy ja toisaalta nopea toiminta, jos vahinko kaikesta huolimatta tapahtuu. Johtavana meripelastusviranomaisena Rajavartiolaitos vastaa meripelastustoimen järjestämisestä ja meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000 on turvana vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Meripelastuksen osalta keskeistä on tiivis yhteistyö meri- ja rannikkoalueilla toimivien viranomaisten ja vapaaehtoisten kanssa. Näin takaamme avun saannin nopeasti sinne, missä hätä on suurin, olipa kyse sitten merihätään joutuneiden ihmisten pelastamisesta, kadonneiden etsinnästä, meripelastuksen sairaankuljetuksista meri- ja saaristoalueilta tai muusta meripelastuksen hätätilanteesta. Meripelastuksen ohella tuemme erityisesti haja-asutusalueilla muita viranomaisia erilaisissa pelastus- ja turvaamistehtävissä. Vaikeissakin maasto-olosuhteissa kalustomme mahdollistaa liikkumisen ja avun tuomisen myös sinne, minne ei muulla kalustolla ole kulkuyhteyksiä.

Ihmisten oikeus luotettavaan viranomaistietoon

Yhdenvertaisuuden edistämisessä on keskeistä, että viestintämme on onnistunutta ja pystymme tarjoamaan tarvittavan tiedon nopeasti, monikielisesti ja saavutettavasti. Alkaneen vuoden aikana verkkosivumme raja.fi on kokenut uudistuksen, jonka tuloksena tarjolla oleva tieto on entistä selkeämmin ja saavutettavammin tarjolla kaikille suomen, ruotsin ja pohjoissaamen kielen lisäksi englanniksi ja venäjäksi.

Internetsivujen ohella sosiaalisen median kanavat, kuten Twitter, ovat avainasemassa erityisesti nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Eri kanavien kautta välitetty viesti tavoittaa nopeasti laajan yleisön. Raja.fi -sivuston osalta työ on vielä kesken, mutta jatkossa virallinen ja oikea tieto on entistä paremmin saavutettavissa mahdollisimman laajalle yleisölle yhdenvertaisesti. Verkkosivuilla on myös mahdollista jättää palautetta ja kehitysehdotuksia saavutettavuuden parantamiseksi. Näin takaamme sen, että välittämämme viranomaistieto on helposti ymmärrettävissä kaikille yhdenvertaisesti. Tämä lisää osaltaan luottamusta Rajavartiolaitokseen viranomaisena sekä turvallisuuden tunnetta, joka on meidän kaikkien perusoikeus.

Ida Ruponen
henkilöstöasiantuntija
Rajavartiolaitoksen esikunta