Sydänturvallista Satakuntaa rakennetaan yhdessä

Julkaisuajankohta 9.2.2021 12.43
Alakoulun luokka, missä on pulpetti ja taustalla lapsia.

Sydänpysähdys on yksi aikakriittisimmistä hätätilanteista. Sen hoito edellyttää nopeaa, minuuttien sisällä aloitettavaa maallikkoelvytystä. Säännöllinen elvytyksen harjoittelu kehittää elvytystaitojen lisäksi paitsi auttamisvalmiutta ja –halukkuutta, niin ennen kaikkea rohkeutta.

Yksi tapa lisätä elvytystaitoja on kouluissa tapahtuva elvytysopetus. Käypä hoito -suosituksen mukaan koulujen opetussuunnitelmien pitäisi sisältää elvytysopetusta yli 12-vuotiaille koululaisille vähintään 2 tuntia vuodessa. Opetusohjelmat mahdollistavat elvytysopetuksen, mutta käytännön toteutus vaihtelee kunnittain ja kouluittain. Sydäniskuri on opettajille vielä uusi asia, mutta käytyjen keskustelujen perusteella opettajat ovat innokkaita ja kiinnostuneita asiasta. 

Oikea toiminta sydänpysähdystilanteessa tulisi olla kansalaistaito.

Satakunnan sydänpiiri vahvistaa Sydänturvallinen Satakunta -hankkeen avulla koululaisten maallikkoelvytystaitoja ja lisäksi myötävaikuttaa elvytyksen opetuksen kirjaamiseen koulujen opetukseen laatimalla tuntisuunnitelmia opetuksen tueksi. Näin elvytyksen harjoittelusta tulee säännöllistä ja systemaattista. Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä koulujen ja kuntien viranhaltijoiden kanssa. 

Porissa toiminta istuu hyvin vireillä olevaan Lasten ja nuorten turvataitojen opillistamisen suunnitelmaan. Tarkoituksena on koota samalle ”alustalle” turvataitojen kokonaisuus, jossa erilainen tietoperusteinen sisältö ja tämän aihealueen toiminnallinen taito olisi ”opillistettu”. 
Tero Grönmark Porin kaupungin Kasvun ja oppimisen tuen perusyksiköstä kertoo, että opillistaminen liittää turvataitoihin ”kasvun kaaren”. 

Porin kaupunki haluaa maallikkoelvytystaidon osaksi lasten ja nuorten turvataitoja. Yhdessä Satakunnan Sydänpiirin kanssa toteutetussa suunnitelmassa pyritään siihen, että maallikkoelvytystaito olisi kansalaistaito, johon lapset ja nuoret saavat yhtenäisen opin perusopetuksessa..

-    Kasvun ja kehityksen myötä itsensä suojaamisessa ja turvaa edistävässä toiminnassa yksilön toimintavalmius ja -vastuu muuttuu matkalla esikoululaisesta 2. asteen opiskelijaksi. Tarkoituksena on nyt yhdessä Satakunnan sydänpiirin kanssa liittää maallikkoelvytystaito osaksi porilaisten las-ten ja nuorten turvataidot -suunnitelmaa. Toiminnoissa pyritään siihen, että maallikkoelvytystaito olisi kansalaistaito, johon lapset ja nuoret saavat mahdollisimman yhtenäisesti tiedollisen opetuk-sen ja taidon harjoittelun kokemuksen. Kun tämä tapahtuu perusopetuksessa, voidaan olettaa, että lähes kaikki oppilaat tavoitetaan perusopetuksen aikana, Grönmark tähdentää.

Opettajille eväitä koululaisten elvytysopetukseen

Opettajat ovat avainasemassa, kun mietitään turvataitojen opettamista koululaisille.

-     Haluamme olla opettajien apuna ja tukena, jotta maallikkoelvytyksen opettaminen olisi mahdollisimman mutkatonta ja toteutuisi systemaattisesti esi- ja perusopetuksen aikana, toteaa Satakunnan sydänpiirin toiminnanjohtaja Susanna Lehtimäki.  

-    Opetuksen sisältöjen tueksi laadimme yhteistyössä Sydänliiton kanssa tuntisuunnitelmat eri luokka-asteille sisältäen valmiit diaesityspohjat. Yhdessä Osaava Satakunta -verkoston kanssa toteutamme opettajille keväällä 2021 kaksi Maallikkoelvytyksestä kansalaistaito – tietoa ja tukea elvytystaitojen opettamiseen – etäkoulutusta, jossa käydään läpi tuntisuunnitelmia ja esitellään, miten elvytystä voisi opettaa, sekä millaisia harjoitusvälineitä ja muuta materiaalia on käytettävissä. Kun koronatilanne jälleen mahdollistaa, niin jalkaudumme kouluihin, joissa paitsi oppilaat, niin myös opettajat pääsevät sitten hiomaan elvytystaitojaan ihan käytännössäkin, lupaa Lehtimäki. 

Sydänturvallinen Satakunta -hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto ja sitä toteutetaan Leader Karhuseudun (Porin maaseutualue) ja Leader Pyhäjärviseudun (Eura ja Säkylä) alueilla vuosien 2020-2022 aikana.