Hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n tietosuojaseloste

2.8.2023

1. Rekisterin nimi

Hätäkeskustietojärjestelmä ERICA

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelin (vaihde): 0295 480 112

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Juristi (rekisterinpito) Helena Kurkinen
PL 112, 90101 Oulu
Puhelin: 0295 481 216

4. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava 
PL 112, 28131 Pori 
Puhelin (vaihde): 0295 480 112 
Sähköpostiosoite: [email protected] 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hätäkeskustietojärjestelmä on pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen käyttöön tarkoitettu pysyvä automaattinen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä valtakunnallinen tietojärjestelmä.

Hätäkeskuslaitos on hätäkeskustietojärjestelmän päävastuullinen rekisterinpitäjä. Poliisin osalta hätäkeskustietojärjestelmän rekisterinpitäjä on Poliisihallitus: Tietosuojaseloste; Hätäkeskustietojärjestelmän poliisin tiedot.

Hätäkeskuslaitos käyttää hätäkeskustietojärjestelmää hätäkeskustoiminnasta annetun lain 4 §:ssä säädettyihin tehtäviin, joita ovat hätäkeskuspalveluiden tuottaminen, viranomaisten toiminnan tukeminen sekä hätäkeskuspalveluihin liittyvien tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen ja valvonta. Pelastustoimen, poliisin sekä sosiaali- ja terveystoimen viranomaiset käyttävät tietojärjestelmää tallentaessaan järjestelmään rekisteriselosteen kohdan seitsemän (7) tietoja sekä käyttäessään järjestelmää omassa johtamis- ja kenttätoiminnassaan.

Hätäkeskuslaitos käsittelee hätäkeskustietojärjestelmään tallennettuja henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tietosuojalainsäädännön mukaan lakisääteinen velvoite voi perustua vain Euroopan unionin tai jonkin jäsenvaltion lakiin. Hätäkeskuslaitoksen henkilötietojen käsittelystä ja käsittelyn oikeusperusteista säädetään hätäkeskustoiminnasta annetussa laissa (692/2010).

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tieto tulee poistaa henkilörekisteristä, kun se ei ole enää rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellinen, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Henkilön omaan turvallisuuteen tai työturvallisuuteen liittyviä tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos tietojen edelleen säilyttäminen on todettu tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliseksi viiden vuoden kuluessa niiden tallentamisesta tai edellisestä tietojen tarpeellisuuden toteamisesta. Tietojen tarpeellisuuden toteamisesta on tehtävä merkintä.

7. Rekisterin tietosisältö

Hätäkeskustietojärjestelmä sisältää seuraavia tietoja:

 1. pelastus-, poliisi-, sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä suorittaviin yksiköihin sekä rajavartiolaitoksen yksiköihin liittyviä tietoja, kuten valmius, viestiyhteys, kutsu, johtosuhteet, varustus, tehtäväalue, koko ja koostumus sekä muita vastaavia tietoja;
 2. ilmoituksen tekoaika ja -tapa sekä sisältö puhelintunniste-, osoite- ja paikkatietoineen, ilmoituksen nauhoite sekä audiovisuaaliset ja vastaavat tekniset ja muut tallenteet;
 3. sen liittymän tunniste sekä liittymän ja päätelaitteen sijaintitiedot, josta ilmoitus on tehty, ja tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta sekä ilmoituksen kohteena olevan henkilön käyttämän päätelaitteen ja liittymän sijainnin ilmaisevat yhteystiedot ja sijaintitiedot;
 4. ilmoituksen, tehtävän tai toimenpiteen vastaanottajan ja tallettajan tiedoista nimi ja ilmoituksen, tehtävän tai toimenpiteen vastaanottanut yksikkö aikoineen;
 5. ilmoitukseen, tehtävään tai toimenpiteeseen liittyvän henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotipaikka, osoite ja puhelinnumero tai muu vastaava tieto, liityntä asiaan ja kohteen yksilöintitiedot sijainti- tai paikkatietoineen sekä ilmoitinlaitteiden kohdetiedot sijainti- tai paikkatietoineen;
 6. tehtävää tai toimenpiteitä koskevat tiedot, kuten tapahtuma- ja toimenpideseloste, aika, paikka, tehtävän kiireellisyysluokka ja vaarallisuus, tiedot tehtävän suorittamiseen osallistuvista ja osallistuneista henkilöistä, tehtävän viestiliikenne Hätäkeskuslaitoksen ja tehtävää suorittavan viranomaisen tai muun tahon välillä sekä muita yksittäiseen tehtävään liittyviä tarpeellisia tietoja;
 7. henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot, kuten tieto kohteen tai henkilön vaarallisuudesta tai arvaamattomuudesta; henkilötiedot, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta taikka henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia taikka tiedot sosiaalihuollon toimenpiteistä saadaan kuitenkin tallettaa vain siltä osin kuin se on välttämätöntä henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden kannalta. Edellä lueteltuja tietoja tallennetaan tehtäväkohtaisesti se vähimmäismäärä, joka on tarpeen tehtävän hoitamiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriselosteen kohdan seitsemän (7) mukaiset tiedot saadaan:

 •  hätäilmoituksen tekijöiltä
 • välittömiä poliisin toimenpiteitä edellyttävien ilmoitusten tekijöiltä
 • ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuteen liittyvien välittömiä toimenpiteitä edellyttävien ilmoitusten tekijöiltä
 • kunkin toimialan tehtäviä suorittavilta yksiköiltä
 • pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveysviranomaiselta suunnitelmat, ohjeet ja niiden sisältämät vaste-ehdotukset, jotka sisältävät pelastus-, poliisi- sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä suorittaviin yksiköihin tai tahoihin liittyviä tietoja

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön kuuluvalla on tehtäviensä hoitamiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tehtävän alkutoimenpiteiden tai työturvallisuuden varmistamiseksi taikka asianomaisen tehtävää hoitavan viranomaisen tai yksikön tukemiseksi tarpeellisia tietoja maksutta asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitulla tavalla. Tässä tarkoituksessa Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöön kuuluvalla on oikeus saada:

 1. poliisin tietojärjestelmistä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 5, 6, 11 ja 12 §:ssä tarkoitettuja tietoja sekä tietoja mainitun lain 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta Schengenin tietojärjestelmän kansallisesta järjestelmästä;
 2. ulkoasiainministeriön tietojärjestelmistä tietoja viisumi- sekä oleskelu- ja työlupapäätöksistä;
 3. Maahanmuuttoviraston tietojärjestelmistä ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettujen asioiden käsittelyssä ja ulkomaalaislain noudattamisen valvonnassa tarvittavia tietoja;
 4. Tullin tietojärjestelmistä tietoja rikosten ehkäisyä ja tutkintaa taikka ulkomaalaisasioiden käsittelyä sekä ulkomaalaisen maahantulon ja maastalähdön valvontaa varten;
 5. liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) tarkoitetusta liikenneasioiden rekisteristä tiedot, jotka ovat välttämättömiä Hätäkeskuslaitoksen laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi;
 6. verohallinnon tietojärjestelmistä verovelvollisen tuloja ja varallisuutta koskevia tietoja sekä muita verotustietoja, jotka rikoslain (39/1889) 2 a luvun 2 §:n mukaan ovat tarpeen päiväsakon rahamäärän määräämistä varten;
 7. tietoja alueen pelastustoimen pelastusyksiköiden hälyttämisestä, tietoja pelastusyksiköiden suorittamista toimenpiteistä alueen pelastustoimen pitämistä toimenpiderekistereistä sekä tietoja alueen pelastustoimen paloturvallisuuden valvontaa ja tarkastamista varten pitämistä valvontarekistereistä;
 8. väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 13–17 §:ssä tarkoitettuja tietoja;
 9. teleyritykseltä sen liittymän tunnisteen sekä liittymän ja päätelaitteen sijaintitiedot, josta hätäilmoitus on tehty, ja tiedot liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoitteesta sekä hätäilmoituksen kohteena olevan henkilön käyttämän päätelaitteen ja liittymän sijainnin ilmaisevat yhteystiedot ja sijaintitiedot noudattaen, mitä siitä tietoyhteiskuntakaaressa säädetään;
 10. henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain (639/2019) 33 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja tietoja;
 11. Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämästä alusrekisteristä alusrekisterilain (512/1993) 9 §:ssä tarkoitetuista rekisteriin tehtävistä merkinnöistä;
 12. yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tunnistetiedoista;
 13. Maanmittauslaitokselta kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetussa laissa (453/2002) tarkoitetusta kiinteistötietojärjestelmästä tietoja kiinteistöjen omistajista ja heidän yhteystiedoistaan sekä kiinteistöjen sijainnista ja tunnistetiedoista.

Oikeus saada tietoja 1–6 ja 10 kohdassa tarkoitetuista rekistereistä on tietosisällön ja käyttötarkoituksen osalta siten rajoitettu kuin poliisimiehen oikeudesta tietojen saamiseen ja käyttämiseen säädetään kuitenkin niin, että tarpeelliset tiedot 5 kohdassa tarkoitetusta rekisteristä ajoneuvon omistajista tai haltijoista osoite- ja muine yhteystietoineen sekä tiedot ajoneuvon teknisistä tiedoista ja yksilöintitiedoista on oikeus saada myös pelastustoimen yksikköä varten. Vastaavasti oikeus saada tietoja pelastusviranomaisen tietojärjestelmistä koskee vain pelastusyksikön hälyttämisessä ja avustamisessa tarpeellisia tietoja. Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden, sähköisen tiedonsiirron tai muun soveltuvan tavan avulla.

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Hätäkeskustietojärjestelmästä voidaan salassapitovelvollisuuden estämättä luovuttaa tietoja:

 • sisäministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle sekä aluehallintovirastolle valvontatehtäviä varten välttämättömät tiedot
 • poliisi- tai pelastusyksikölle taikka muulle yksikölle tai taholle, jonka Hätäkeskuslaitos on hälyttänyt tai jota varten tieto on pyynnöstä hankittu. Edellä mainituista tiedoista kohtien 1–7 ja 12 kohdan tiedot saadaan luovuttaa vain poliisin toimintayksikölle tai rajavartiolaitoksen virkamiehelle ja kohdan 8 vain pelastustoimen yksikölle. Hätäkeskuslaitoksen hälyttäessä tehtävään luovutetaan kaikille hälytetyille tahoille kuitenkin tehtävää tai toimenpiteitä koskevat seuraavat tiedot: aika, paikka, kohde, tehtävän kiireellisyysluokka sekä rekisteriselosteen kohdan 5 alakohdassa kuusi (6) tarkoitetut tiedot sekä tiedot tehtävän suorittamiseen osallistuvista yksiköistä. - Hätäkeskuslaitoksen poliisitoimen toimintayksiköltä vastaanottama tieto hälytystehtävän suorittamisesta saadaan sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, luovuttaa asianomaisen henkilörekisterin pitämisestä vastaavalle poliisiviranomaiselle. Samoin saadaan pelastustoimen toimintayksiköltä vastaanotettu tieto luovuttaa pelastusviranomaisen vastuulliselle rekisterinpitäjälle, pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen toimintayksiköltä vastaanotettu sosiaali- ja terveystoimen tieto sosiaali- ja terveysviranomaisen vastuulliselle rekisterinpitäjälle sekä rajavartiolaitoksen toimintayksiköltä vastaanotettu tieto rajavartiolaitoksen vastuulliselle rekisterinpitäjälle. Tiedot voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden, sähköisen tiedonsiirron tai muun soveltuvan tavan avulla.
 • Rajavartiolaitoksen oikeudesta saada tietoja hätäkeskustietojärjestelmästä säädetään hätäkeskustoiminnasta annetun lain lisäksi meripelastuslain 14 §:ssä ja henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:ssä.
 • salassapitovelvollisuuden estämättä saadaan luovuttaa tieto, jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa välttämätön hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi. Salassapitovelvollisuuden estämättä on Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa olevalla myös oikeus ilmoittaa poliisille henkeen tai terveyteen kohdistuvan uhkan arviointia ja uhkaavan teon estämistä varten välttämättömät tiedot, jos henkilö tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoja olosuhteista, joiden perusteella hänellä on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Tiedon saajan vaitiolovelvollisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:ssä.
 • tietoja voidaan luovuttaa myös muille viranomaisille mikäli viranomaista koskevassa erityislainsäädännössä näin säädetään.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojärjestelmässä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Hätäkeskustietojärjestelmä toimii TUVE -verkossa.
Käyttäjällä on tehtävässään rekisterinpitäjän ohjeiden mukaan myönnetty henkilökohtainen käyttöoikeus.
Järjestelmään kirjaudutaan asiointikortilla.
Käyttöoikeuksia hallinnoidaan pääosin keskitetysti. Rekisterin luvaton käyttö on estetty tietoteknisin salausratkaisuin.
Tietoaineisto on suojattu teknisillä tietoturvaratkaisuilla sekä tietoturvaa varmistavilla toimenpiteillä kuten riskienhallinnalla, jatkuvuudenhallinnalla ja häiriötilanteiden hallinnalla. Manuaalinen aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa. Rekisterin tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu.
Hätäkeskuslaitos valvoo henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten noudattamista ja huolehtii hätäkeskustietojärjestelmään sisältyvien tietojen suojaamisesta. Rekisterinpitäjät vastaavat rekisteriin tallettamiensa tietojen virheettömyydestä sekä tietojen käsittelyn laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa. Lisäksi muut hätäkeskustietojärjestelmän käyttäjät vastaavat osaltaan tietojen käsittelyn laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa.

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa.
Tarkastuspyyntö tulee osoittaa sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilölle osoitteella: [email protected] tai kirjeitse osoitteella osoitteeseen: Hätäkeskuslaitos PL 112 28131 PORI Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarpeelliset tiedot joiden avulla häntä koskeva informaatio voidaan hakea tietojärjestelmästä. Lisätietoja tarkastusoikeuden käyttämisestä Hätäkeskuslaitoksen internet-sivuilta 112.fi

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • saada informaatiota henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa
 • vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto
 • rajoittaa tietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.
Rekisterinpitäjä voi kunkin oikeuden toteuttamisesta yksittäistapauksessa kieltäytyä, jos käsillä on jokin kieltäytymisperuste tai oikeuden toteuttamisen edellytykset eivät muutoin täyty.

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely hätäkeskustietojärjestelmässä ei perustu suostumukseen.

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun toimisto:
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti (kirjaamo): [email protected]
Kotisivut: tietosuoja.fi

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on saatavilla sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen verkkosivuilla 112.fi ja paperimuodossa Hätäkeskuslaitoksen kirjaamossa osoitteessa Satakunnankatu 3-5, 28131 Pori.
Tietosuojaselosteet tallennetaan lisäksi Hätäkeskuslaitoksen hallinnollisen asiankäsittelyn asianhallinta-, päätöksenteko- ja arkistointijärjestelmään (ACTA).

Muutettu: 10.2.2021 linkki poliisin tietosuojaselosteeseen on korjattu.