Paloilmoitinlaitteen liittymis- ja muutosilmoitus

Lomakkeeseen täyttämäsi tiedot ovat luottamuksellisia. Oman tietosuojasi vuoksi, lomaketta ei voi täyttää selaimessa. Suosittelemme avaamaan lomakkeen Adobe Reader -ohjelmistolla ja noudattamaan seuraavia ohjeita:

  1. Tallenna lomake tyhjänä tietokoneellesi ja täytä sen jälkeen sähköisesti.
  2. Tallenna muutokset ja lisää lomake sähköpostin liitteeksi. Lähetä lomake sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Suosittelemme kuitenkin käyttämään salattua sähköpostia. Mikäli lähetät salatun sähköpostin, rekisteröidy ensin osoitteessa http://securemail.112.fi, jonka jälkeen saat sähköpostiisi linkin lähettämistä varten.
  3. Pyydämme tutustumaan huolellisesti paloilmoitinlaitteen sopimusehtoihin.
  4. Kohdetietojen (ns. kohdekortti) muutoksista on ilmoitettava myös alueen pelastuslaitokselle.

Sopimusehdot

Automaattisen paloilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskuslaitoksen hätäkeskustietojärjestelmään sekä sopimus laitteen toimivuuden testaamisesta

Sopimusosapuolet

Sopimusosapuolina ovat Hätäkeskuslaitos ja automaattisella paloilmoitinlaitteella varustetun kohteen liittymisilmoituksessa nimetty asiakas. Asiakkaana voi olla vain yksi yhtiö tai yhteisö kerrallaan.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus syntyy, kun asiakas toimittaa täytetyn liittymisilmoituksen tarvittavine liitteineen Hätäkeskuslaitokselle ja Hätäkeskuslaitos on sen hyväksynyt. Syntyneen sopimuksen perusteella asiakkaalla on oikeus testata paloilmoittimen toimivuus kuukausittain suorittamalla paloilmoitinlaitteen testaus Hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Omistajavaihdosten yhteydessä uuden omistajan on tehtävä uusi sopimus, eli täytettävä uusi liittymisilmoitus.

Sopimuksen tarkoitus

Lakisääteisesti Hätäkeskuslaitos vastaanottaa paloilmoitinlaitteesta tulevat hälytykset ja suorittaa niistä aiheutuvat hälytystoimenpiteet. Hätäkeskuslaitos välittää tiedon tulleesta hälytyksestä asiakkaan ilmoittamille yhteyshenkilölle. Näiden tehtävien onnistumiseksi paloilmoitinlaitteen toimivuutta on testattava sekä ylläpidettävä laitteiden sijainti- ja yhteyshenkilötietoja. Tämän sopimuksen tarkoitus on sopia testauksesta ja tietojen ylläpidosta.

Asiakas vastaa, että Hätäkeskuslaitoksella on tarvittavat tiedot valvottavasta kohteesta, vastuullisista yhteyshenkilöistään sekä laskutustiedoistaan ja että tiedot ovat ajan tasalla. Asiakas vastaa, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen peruste luovuttaa henkilötietoja Hätäkeskuslaitokselle.

Paloilmoitinlaitteen testaaminen ja huolto

Paloilmoitinlaite testataan tekemällä koehälytys Hätäkeskuslaitokselle. Ennen koehälytystä testauksen tekijä soittaa Hätäkeskuslaitokselle ja ilmoittaa tehtävästä testistä. Testaukset suoritetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Ilmoitinlaitetestausnumerot löytyvät yhteystiedoista.

On tärkeää, että Hätäkeskuslaitos tietää, mikäli paloilmoitinlaite on kytketty pois toiminnasta. Laitteen huollosta ja toimintakatkoksista tuleekin ilmoittaa Hätäkeskuslaitokselle, samoin kuin huollon tai katkoksen päättymisestä. Pitkäaikaisen eli yli vuorokauden kestävän huollon yhteydessä asiakkaan tulee toimittaa Hätäkeskuslaitokselle pelastuslaitoksen lupa huoltotilalle.

Palvelun maksullisuus ja laskutus

Tämän sopimuksen perusteella Hätäkeskuslaitoksen perimät maksut määräytyvät voimassa olevan Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun sisäministeriön asetuksen mukaisesti. Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetut suoritteet Hätäkeskuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein. Julkisoikeudellisten (pakollisten) paloilmoittimien liittämisestä hätäkeskukseen perittävät maksut määräytyvät voimassa olevan Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun sisäministeriön asetuksen mukaisesti. Paloilmoittimia voidaan asentaa kiinteistöön myös vapaaehtoisesti ilman, että sitä rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai pelastusviranomaisen määräyksestä edellytetään. Mikäli niin sanottuja omaehtoisia paloilmoittimia liitetään hätäkeskukseen, niitä ei voida käsitellä hätäkeskuksen julkisoikeudellisina suoritteina, vaan liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavina laitteistoina.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa asiakasta kerran vuodessa. Jokaisesta testattavasta kohteesta laskutetaan erikseen. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Laskun maksuehto on 21 päivää netto, huomautusaika 7 päivää. Viivästyskorko on pakollisissa laitteissa maksuperusteasetuksen mukainen ja omaehtoisissa laitteissa korkolain mukainen.

Julkisoikeudellisen laitteen maksu on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä (valtion maksuperustelaki 150/1992 11§ 1.momentti). Mikäli maksumuistutus joudutaan lähettämään, siitä veloitetaan 10 euroa.

Mikäli asiakas laiminlyö laskujen maksamisen, Hätäkeskuslaitoksella on oikeus keskeyttää paloilmoitinlaitteen testaaminen, kunnes laiminlyönti on korjattu. Toimenpiteet testaamattoman tai muutoin häiritsevän laitteen osalta Hätäkeskuslaitoksella on oikeus kertoa alueen pelastusviranomaiselle paloilmoitinlaitteen testaamattomuudesta.

Hätäkeskuslaitoksella on myös oikeus tilapäisesti kytkeä irti hätäkeskuksen toimintaa häiritsevä tai viallinen paloilmoitinlaite.

Vastuu mahdollisista vahingoista

Hätäkeskuslaitos vastaa siitä, että se käsittelee saapuneet palo- ja laitevikahälytykset viipymättä ja asianmukaisesti sekä ilmoittaa hälytyksistä kohteen yhteyshenkilöille.

Hätäkeskuslaitos ei vastaa:

  1. Laitteen haltijan tai haltijan edustajan suorittamista irtikytkennöistä tai vastaavista toimista kohteessatai näiden toimien seurauksena tapahtuvista vahingoista.
  2. Järjestelmän vikaantumisen tai virheellisen toiminnan seurauksena tapahtuvista vahingoista.
  3. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että kiinteistön paloilmoitinlaitteen yhteyshenkilöitä eitavoiteta hälytystilanteessa.
  4. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että asiakas ei toimita ajantasaisia tietojaHätäkeskuslaitokselle tai ole tehnyt sopimusta paloilmoitinlaitteen testaamisesta Hätäkeskuslaitoksenkanssa.
  5. Siirtoyhteyden vian tai toimimattomuuden seurauksena asiakkaalle tapahtuvista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomispäiväksi katsotaan sen kuun viimeinen päivä, jona irtisanominen on tapahtunut. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti erillisellä irtisanomisilmoituksella. Asiakkaan tulee toimittaa irtisanomisilmoituksen liitteeksi pelastusviranomaisen ja/ tai rakennusvalvonnan puoltava lausunto ilmoitinlaitteen irtisanomiselle. Palvelu päättyy irtisanomisajan päätyttyä.

Asiakas on velvollinen suorittamaan sopimukseen liittyvät maksut siihen saakka, kunnes sopimus on päättynyt. Paloilmoittimella varustettujen tilojen päätyminen kolmannen osapuolen omistukseen/hallintaan ei muuta asiakkaan velvoitetta suorittaa sopimuskauden maksuja.