Rikosilmoitinlaitteen liittymis- ja muutosilmoitus

Lomakkeeseen täyttämäsi tiedot ovat luottamuksellisia. Oman tietosuojasi vuoksi, lomaketta ei voi täyttää selaimessa. Suosittelemme avaamaan lomakkeen Adobe Reader -ohjelmistolla ja noudattamaan seuraavia ohjeita:

  1. Tallenna lomake tyhjänä tietokoneellesi ja täytä sen jälkeen sähköisesti.
  2. Tallenna muutokset ja lisää lomake sähköpostin liitteeksi. Lähetä lomake sähköpostilla osoitteeseen i[email protected]. Suosittelemme kuitenkin käyttämään salattua sähköpostia. Mikäli lähetät salatun sähköpostin, rekisteröidy ensin osoitteessa http://securemail.112.fi, jonka jälkeen saat sähköpostiisi linkin lähettämistä varten.
  3. Pyydämme tutustumaan huolellisesti rikosilmoitinlaitteen sopimusehtoihin.

Sopimusehdot

Automaattisen rikosilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskuslaitoksen hätäkeskustietojärjestelmään sekä sopimus laitteen toimivuuden testaamisesta

Sopimusosapuolet

Sopimusosapuolina ovat Hätäkeskuslaitos ja automaattisella rikosilmoitinlaitteella varustetun kohteen liittymisilmoituksessa nimetty asiakas. Asiakkaana voi olla vain yksi yhtiö tai yhteisö kerrallaan.

Sopimuksen voimaantulo

Hätäkeskuslaitos hyväksyy lain mukaan valvottaviksi kohteiksi yhteiskunnallisesti merkittävät tai niihin rinnastettavat kohteet. Asiakkaalla on tarvittaessa perusteluvelvollisuus, miksi kohde tulee ottaa valvontaan.

Sopimus syntyy, kun asiakas on toimittanut täytetyn liittymishakemuksen Hätäkeskuslaitokselle, ilmoitus on saanut puollon paikalliselta poliisilaitokselta ja Hätäkeskuslaitos on hyväksynyt hakemuksen. Syntyneen sopimuksen perusteella asiakkaalla on oikeus testata rikosilmoitinlaitteen toimivuus kuukausittain suorittamalla laitteen testaus. Sopimus on voimassa toistaiseksi.
Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Omistajavaihdosten yhteydessä uuden omistajan on tehtävä uusi sopimus, eli täytettävä uusi liittymisilmoitus.

Sopimuksen tarkoitus

Lakisääteisesti Hätäkeskuslaitos vastaanottaa rikosilmoitinlaitteesta tulevat hälytykset ja suorittaa niistä aiheutuvat hälytystoimenpiteet. Hätäkeskuslaitos välittää tiedon rikosilmoitinlaitteesta tulleista hälytyksistä asiakkaan ilmoittamille yhteyshenkilölle. Hätäkeskuslaitos ylläpitää tietojärjestelmässään laitteiden sijainti- ja yhteystietoja asiakkaan ilmoittamien tietojen mukaisesti. Näiden tehtävien onnistumiseksi rikosilmoitinlaitteen toimivuutta on testattava sekä ylläpidettävä laitteiden sijainti- ja yhteyshenkilötietoja. Tämän sopimuksen tarkoitus on sopia testauksesta ja tietojen ylläpidosta.
Asiakas vastaa, että Hätäkeskuslaitoksella on tarvittavat tiedot valvottavasta kohteesta, vastuullisista yhteyshenkilöistään sekä laskutustiedoistaan ja että tiedot ovat ajan tasalla. Asiakas vastaa, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen peruste luovuttaa henkilötietoja Hätäkeskuslaitokselle.

Rikosilmoitinlaitteen testaaminen

Rikosilmoitinlaite testataan tekemällä koehälytys Hätäkeskuslaitokselle. Ennen koehälytystä testauksen tekijä soittaa Hätäkeskuslaitokselle ja ilmoittaa tehtävästä testistä. Testaukset suoritetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Ilmoitinlaitetestausnumerot löytyvät yhteystiedoista.

On tärkeää, että Hätäkeskuslaitos tietää, mikäli rikosilmoitinlaite on kytketty pois toiminnasta. Laitteen huollosta ja toimintakatkoksista tuleekin ilmoittaa Hätäkeskuslaitokselle, samoin kuin huollon tai katkoksen päättymisestä.

Automaattisen rikosilmoitinlaitteen ylläpitopalvelujen maksullisuus ja laskutus

Tämän sopimuksen perusteella Hätäkeskuslaitoksen perimät maksut määräytyvät voimassa olevan Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun sisäministeriön asetuksen mukaisesti. Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Hätäkeskuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat automaattisen kiinteistövalvontajärjestelmän hälytysten vastaanottaminen ja välittäminen sekä hälytysten vastaanottamiseen tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen toimintavalmiuden ylläpitäminen.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa asiakasta kerran vuodessa. Jokaisesta testattavasta kohteesta laskutetaan erikseen. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Laskun maksuehto 21 pvä netto, huomautusaika 7 päivää. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli maksumuistutus joudutaan lähettämään, siitä veloitetaan 10 euroa.

Mikäli asiakas laiminlyö laskujen maksamisen, Hätäkeskuslaitoksella on oikeus keskeyttää rikosilmoitinlaitteen testaaminen, kunnes laiminlyönti on korjattu.

Toimenpiteet viallisen tai muutoin häiritsevän laitteen osalta

Hätäkeskuslaitoksella on oikeus asiakkaan kustannuksella tilapäisesti kytkeä irti viallinen tai muutoin hätäkeskuksen toimintaa häiritsevä laite.

Vastuu mahdollisista vahingoista

Hätäkeskuslaitos vastaa siitä, että se käsittelee saapuneet hälytykset viipymättä ja asianmukaisesti sekä ilmoittaa hälytyksistä kohteen yhteyshenkilöille.
Hätäkeskuslaitos ei vastaa:

  1. Laitteen haltijan tai haltijan edustajan suorittamista irtikytkennöistä tai vastaavista toimista tai näidentoimien seurauksena tapahtuvista vahingoista.
  2. Järjestelmän vikaantumisen tai virheellisen toiminnan seurauksena tapahtuvista vahingoista.
  3. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että kiinteistön rikosilmoitinlaitteen yhteyshenkilöitä eitavoiteta hälytystilanteessa.
  4. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että asiakas ei toimita ajantasaisia tietojaHätäkeskuslaitokselle tai ole tehnyt sopimusta rikosilmoitinlaitteen liittämisestä Hätäkeskuslaitoksenkanssa.
  5. Siirtoyhteyden vian tai toimimattomuuden seurauksena asiakkaalle tapahtuvista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomispäiväksi katsotaan sen kuun viimeinen päivä, jona irtisanominen on tapahtunut. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti erillisellä irtisanomisilmoituksella. Palvelu päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä.

Asiakas on velvollinen suorittamaan sopimukseen liittyvät maksut siihen saakka, kunnes sopimus on päättynyt. Rikosilmoittimella varustettujen tilojen päätyminen kolmannen osapuolen omistukseen/hallintaan ei muuta asiakkaan velvoitetta suorittaa sopimuskauden maksuja.