Lagen om nödcentralsverksamhet reformeras

16.12.2020 11.07
Nyhet
Nödcentralsoperatör.

Inrikesministeriet har upprättat ett lagberedningsprojekt där man förbereder ändringar av lagen om nödcentralsverksamhet och de lagar som kompletterar den. Syftet är att uppdatera och tydliggöra bestämmelserna på grundval av beredningen och den remissrespons som inkommit om den.

Nödcentralsverket anser att det genom lagstiftningsreformen bör vara möjligt att hantera uppgifter om operativ beredskap i olika lednings- och lägescentraler samt mellan myndigheter i en ändamålsenlig omfattning. Detta innebär att lagen tydligt föreskriver uppgifterna för Nödcentralsverkets ledningscentrum och dess koppling till andra aktörers lednings- eller lägescentraler. 

- Det är bra att den förändrade verksamhetsmiljön granskas genom lagstiftningen. Den nya lagstiftningen möjliggör därmed också vårt utvecklingsarbete. Den nya lagen bör möjliggöra en förnuftig verksamhet på så sätt att inte alla myndigheter bygger upp sina egna lednings- eller lägescentraler oberoende av varandra, utan att man utnyttjar gemensam användning i den utsträckning det är möjligt. Detta innebär också att de uppgifter som föreskrivs i lagen gäller för hela personalen vid Nödcentralsverket, inte bara för en viss personalgrupp, säger Taito Vainio, Nödcentralsverkets direktör.  

Nödcentralsverket har också önskemål för den nya lagstiftningen angående de formella behörighetskraven för nödcentraloperatörer.

- De formella behörighetskraven för nödcentraloperatörer måste preciseras så att grundutbildningen vid de olika myndigheter som deltar i nödcentralverksamheten granskas på ett enhetligt sätt. Dessutom skulle det vara nödvändigt att skapa en mekanism för att snabbt reagera på en akut brist på nödcentraloperatörer, säger Vainio. 

Genom lagreformen kan man också påverka nödcentralens datasystem.  

- Vid lagstiftningsreformen måste man noga tänka över utvidgningen av syftet med nödcentralens datasystem. I vilket fall som helst måste rättigheterna till nödcentralens datasystem vara enhetliga för andra myndigheter som deltar i nödcentralens insatser i olika typer av verksamhet. Detta innebär användning av datasystemet bl.a. för uppgifter vid tillsyn och på eget initiativ, analys- och planeringsverksamhet samt utbildningsändamål. Ansvaret för datahantering måste också vara tydligt och enhetligt för alla aktörer, anser Vainio.  

- I reformprojektet är det naturligtvis också särskilt viktigt för oss att förändringarna inte medför ytterligare ekonomiska skyldigheter för Nödcentralsverket utan att nödvändig tilläggsfinansiering anvisas till dem. 

Lagberedningsprojektet har fastställts för tiden 1.12.2020–31.12.2021. Regeringens förslag är avsedd att läggas fram för riksdagen under vårsessionen 2021.

Hätäkeskuspalvelut