Hätäkeskustoiminnasta annettua lakia uudistetaan

16.12.2020 11.07
Uutinen
Vaakuna Hätäkeskuslaitoksen virkapuvussa.

Sisäministeriö on asettanut säädöshankkeen, jossa valmistellaan muutokset hätäkeskustoiminnasta annettuun lakiin ja sitä täydentäviin lakeihin. Tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää säännöksiä esiselvityksen ja siitä saadun lausuntopalautteen pohjalta.

Hätäkeskuslaitos katsoo, että lakiuudistukseen myötä toimintavalmiuteen liittyvä tietojen käsittely erilaisissa johto- ja tilannekeskuksissa sekä viranomaisten välillä pitäisi olla mahdollista tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että laissa on säädetty selkeästi Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksen tehtävistä ja sen yhteydestä muiden toimijoiden johto- tai tilannekeskuksiin. 

- On hyvä, että nyt tarkastellaan lainsäädännön kautta muuttanutta toimintaympäristöämme. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa täten myös kehittämistyömme. Uuden lain tulee mahdollistaa järkevä toiminta siten, että mm. kaikki viranomaiset eivät rakenna omia johto- tai tilannekeskuksiaan toisistaan riippumattomasti, vaan siten, että hyödynnetään yhteiskäyttöisyyttä siltä osin kuin se on mahdollista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että laissa säädetyt tehtävät koskevat koko Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöä, ei pelkästään tiettyä henkilöstöryhmää, Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio toteaa.  

Hätäkeskuslaitoksella on uudelle lainsäädännölle myös toiveita hätäkeskuspäivystäjien muodollisiin pätevyysvaatimuksiin liittyen.  

- Hätäkeskuspäivystäjien muodollisia pätevyysvaatimuksia on tarkennettava siten, että hätäkeskustoimintaan liittyvien eri viranomaisten peruskoulutusta tarkastellaan yhdenmukaisesti. Tämän lisäksi olisi tarpeen luoda mekanismi, jolla akuuttiin hätäkeskuspäivystäjäpulaan voidaan reagoida nopeasti, Vaino pohtii.  

Lakiuudistuksella voidaan vaikuttaa myös hätäkeskustietojärjestelmään.  

- Hätäkeskustietojärjestelmän käyttötarkoituksen laajennukset on lainsäädäntöuudistuksessa mietittävä tarkoin. Muiden hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten oikeudet hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön erilaisessa toiminnassa on joka tapauksessa oltava yhtenäiset. Tämä tarkoittaa tietojärjestelmän käyttöä mm. valvonta- ja oma-aloitteisissa tehtävissä, analyysi- ja suunnittelutoiminnassa sekä koulutuskäytössä. Myös tietojen hallinnan vastuut pitää olla selkeät ja kaikille toimijoille yhdenmukaiset, Vainio listaa.  

- Uudistushankkeessa meille on tietysti myös erityisen tärkeää se, että muutokset eivät aiheuta taloudellisia lisävelvoitteita Hätäkeskuslaitokselle ilman, että niihin osoitetaan tarvittava lisärahoitus.  

Säädöshanke on asetettu ajalle 1.12.2020–31.12.2021. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2021.

Hätäkeskuspalvelut