Nödcentralsverket förbättrar tillgängligheten i appen 112 Suomi och webbplatsen 112.fi

Utgivningsdatum 24.9.2021 10.30
Nyhet
Tillgänglighet logo

Lagen om digitala tjänster som trädde i kraft i april 2019 förpliktar den offentliga sektorn att följa kraven om tillgänglighet. Lagen bygger på Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. I bakgrunden finns dessutom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som betonar delaktighet för specialgrupper samt deras möjlighet att uträtta ärenden självständigt även i en digital miljö.

Nödcentralsverket har under sommaren granskat tillgängligheten för mobilappen 112 Suomi och webbplatsen 112.fi. Applikationen och webbplatsen utvecklas på basis av omfattande rapporter, så att de bättre kan användas med stödjande teknik i framtiden.

Regionförvaltningsverket övervakar att lagen om digitala tjänster följs

Appen 112 Suomi har valts ut för det omfattande programmet för tillsyn av tillgänglighet i mobilapplikationer. Appen kommer att utvärderas under tillsynsperioden år 2021 av tillsynsmyndigheten Regionförvaltningsverket (AVI). Som en följd av den externa granskningen som genomfördes i somras har Nödcentralsverket redan inlett korrigerande åtgärder för att förbättra tillgängligheten för appens del och avsikten är att de blir färdiga våren 2022.

För webbplatsens del uppfylls tillgänglighetskraven redan tillräckligt väl, men korrigeringar kommer fortfarande att göras. Fokus ligger särskilt på logiken i navigering och användning av skärmläsningsprogram. Webbplatsen valdes inte ut för AVI:s omfattande tillsyn i år. 

Tillgänglighet gäller alla myndighetens digitala tjänster

Enligt strategiprogrammet 2021–2024 har Nödcentralsverket åtagit sig att producera tillförlitliga och likvärdiga nödcentralstjänster av hög kvalitet. Utvecklingen av Nödcentralsverkets digitala tjänster och nödcentralstjänster samt tillhandahållandet av tjänster beaktar specialgrupper bättre än tidigare. Exempelvis i år har man tillsammans med FPA inlett ett försök med en tjänst för nödanmälan på teckenspråk och man har kunnat göra en nödanmälan med textmeddelande sedan år 2017. Tjänsten kräver registrering.

I tillgänglighetsutlåtandet för appen 112 Suomi och webbplatsen 112.fi beskrivs iakttagelserna i granskningen. Utlåtandena uppdateras allt eftersom korrigeringarna fortskrider.

Vill du ge respons om tillgänglighet? Det kan du göra med Nödcentralsverkets responsblankett. Vi svarar på responsen om den inte är anonym och vi använder den för att göra tjänsterna mer tillgängliga.