Anslutningsan- och ändringsanmälan för brottslarmanläggning

De uppgifter som du fyller i är konfidentiella. För din egen dataskydds skull är det inte möjligt att fylla i formuläret i webbläsaren. Vi rekommenderar att du öppnar formuläret med programvaran Adobe Reader och följer instruktionerna nedan.

  1. Spara det tomma formuläret på din dator och fyll sedan i det elektroniskt.
  2. Spara ändringarna och lägg till formuläret som en bilaga till ett e-postmeddelande. Skicka formuläret per e-post till adressen [email protected]. Om du vill skicka ett krypterat e-postmeddelande, registrera dig först på adressen https://securemail.112.fi/, Öppnas i en ny flik varefter du får ett e-postmeddelande med en länk för sändning.
  3. Vi ber att du tar omsorgsfullt del av brandlarmanläggningens avtalsvillkor.

Avtalsvillkor

Anslutning av en automatisk brottslarmanläggning till Nödcentralsverkets nödcentralsdatasystem och avtal om testning att anläggningen fungerar.

Avtalsparter

Avtalsparter är Nödcentralsverket och den kund som angetts i anslutningsmeddelandet från objektet som är försett med en automatisk brottslarmanläggning. Endast ett företag eller ett samfund kan var kund åt gången.

Avtalets ikraftträdande

Till objekt som ska övervakas godkänner Nödcentralsverket enligt lag för samhället betydelsefulla objekt eller motsvarande objekt. Kunden är vid behov skyldig att ange grunder till varför objektet ska omfattas av övervakningen.

Avtalet ingås när kunden har skickat den ifyllda anslutningsansökan till Nödcentralsverket, meddelandet har förordats av den lokala polisen och Nödcentralsverket har godkänt ansökan.
Med stöd av avtalet har kunden rätt att testa funktion hos sin brottslarmanläggningen gång i månaden genom att utföra en testning av anläggningen. Avtalet gäller tillsvidare.
Avtalet kan inte överlåtas till tredje part. I samband med ägarbyte ska den nya ägaren ingå ett nytt avtal, dvs. fyll i ett nytt anslutningsmeddelande.

Avtalets syfte

Enligt vad som bestäms i lagen mottar Nödcentralsverket larm som kommer från brottslarmanläggningen och vidtar därav föranledda larmåtgärder. Nödcentralsverket förmedlar uppgiften om inkommet larm från brottslarmanläggningen till de kontaktpersonerna som angetts av kunden. I sitt datasystem förvaltar Nödcentralsverket över uppgifter om var anläggningarna är placerade och om vilka kontaktpersoner är i enlighet med de uppgifter som kunden lämnat. För att dessa åtgärder ska lyckas ska brottslarmanläggningens funktion testas och uppgifterna om var anläggningarna är placerade och vilka kontaktpersonerna är förvaltas. Syftet med detta avtal är att komma överens om testning och förvaltning av uppgifter.

Kunden svarar för att Nödcentralsverket har nödvändiga uppgifter om objektet som ska övervakas, ansvariga kontaktpersoner och faktureringsuppgifter och att uppgifterna är aktuella. Kunden svarar för att den har sådana grunder att till Nödcentralsverket överlåta personuppgifter som föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679).

Testning av brottslarmanläggning

Brottslarmanläggningen testas genom att göra ett testlarm till Nödcentralsveket. Före testlarmet ringer den som utför testet till Nödcentralsverket och informerar om att testet kommer att utföras. Testningarna utförs i huvudsak vardagar kl. 8.00–16.00. Telefonnummer för testning av larmanläggningar finns i nödcentralens kontaktuppgifter på webbplatsen.

Det är viktigt för Nödcentralsverket att veta att brottslarmanläggningen har frånkopplats. Underhåll och funktionsavbrott gällande anläggningen ska meddelas Nödcentralsverket, likaså när underhållet eller avbrottet slutar.

Avgifter och fakturering för underhållstjänster för automatisk brottslarmanläggning
Med stöd av detta avtal fastställs de avgifter som Nödcentralsverket debiterar i enlighet med inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka Nödcentralsverket uppbär avgifter. Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Nödcentralsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är mottagande och förmedlande av larm från ett automatiskt fastighetsövervakningsystem och upprätthållande av funktionen hos de anläggningar och program som behövs för att motta larm.

Nödcentralsverket fakturerar kunden en gång om året. Varje objekt som testas faktureras separat. Faktureringen börjar från början av följande hela månad räknat från ibruktagandet, och månaderna faktureras alltid som hela månader. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar netto, påmnnelsetiden är sju dagar. Dröjsmålsräntan räknas enligt räntelagen. Om det är nödvändigt att skicka en betalningspåminnelse, debiteras tio euro. Om kunden underlåter att betala räkningarna, har Nödcentralsverket rätt att avbryta testningen av brottlarmsanläggningen tills försummelsen har rättats till.

Åtgärder i samband med en otestad eller för övrigt störande anläggning
I fråga om åtgärder i samband med en otestad eller för övrigt störande anläggning har Nödcentralsverket på kundens bekostnad rätt att tillfälligt frånkoppla en defekt anläggning eller en anläggning som för övrigt stör nödcentralens verksamhet.

Ansvar för eventuella skador

Nödcentralsverket svarar för att inkomna larm behandlas omedelbart och så som sig bör
och informerar om larmet till kontaktpersonen på objektet. Nödcentralsverket svarar inte för:

  1. Frånkopplingar eller motsvarande verksamhet som utförs av anläggningens innehavare eller innehavarens företrädare skador på objektet eller till följd av nämnda åtgärder.
  2. Fel i systemet eller skada till följd av felaktig verksamhet.
  3. Skador som eventuellt beror på att kontaktpersonerna till brottslarmanläggningen i fastigheten inte nås vid en larmsituation.
  4. Skador som eventuellt beror på att kunden inte levererar aktuella uppgifter till Nödcentralsverket eller inte har avtalat om testning av brandlarmanläggningen med Nödcentralsverket.
  5. Skada som drabbar kunden till följd av fel i överföringsförbindelsen eller dess funktion.

Uppsägning av avtalet

Parterna kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på en månad. Till uppsägningsdag räknas sista dagen den månad då uppsägningen ägde rum. Kunden ska göra uppsägningen skriftligen på en skild uppsägningsblankett.

Tjänsten upphör när uppsägningstiden utgår. Månaderna faktureras alltid som hela månader.
Kunden är skyldig att betala alla avgifter som ingår i avtalet tills avtalet löper ut. Om lokaler försedda med brottslarm övergår till tredje parts ägo/ innehav ändrar det inte på kundens skyldighet att betala de avgifter som ingår under avtalsperioden.