Begäran on kontroll av egna uppgifter

Nödcentralsverket i egenskap av registeransvarig med huvudansvar lämnar ut alla uppgifter från nödcentralsdatasystemet med undantag av de uppgifter som berör polisens verksamhetsområde. 

Begäran

Med detta formulär kan du be Nödcentralsverket kontrollera dina egna uppgifter i Nödcentralsverkets datasystem, begäran om uppgifter gällande enskilda nödsamtal eller larmanordningar ska göras men ett separat formulär. Såvida du varit bosatt på olika adresser eller bytt telefonnummer under den tidsperiod vilken begäran om insyn avser, kan du uppge dessa sökkriterier i sökfältet ”Eventuella ytterligare uppgifter”.

Formuläret använder CAPTCHA. Om du inte har accepterat cookies, skicka informationen via e-post (instruktioner för att använda säker e-post finns längst ner på sidan).

Jag har arbetat eller arbetar vid Nödcentralsverket? Obligatoriskt

Var och en har rätt att få veta huruvida uppgifter som rör honom eller henne har lagrats i registret eller att uppgifter som rör honom eller henne inte har lagrats i registret. Det finns dock några undantag till detta. Uppgifter lämnas inte ut med stöd av rätten till insyn om det till exempel skulle kunna hindra förebyggande/utredning av ett brott eller utgöra en allvarlig risk för den registrerades hälsa/vård eller för en annan persons rättighe ter. Du kan ta del av den registrerades rättigheter på dataombudsmannens webbplats.

I fråga om Nödcentralsdatasystemet är det Polisstyrelsen som är huvudansvarig registerförare när det handlar om polisens verksamhetsområde.

Var och en har rätt att kontrollera sina egna uppgifter. Av begäran måste framgå nödvändiga uppgifter för identifiering av personen så att uppgifter na kan hämtas ur systemet. Den registeransvarige får uppbära en skälig ersättning för lämnande av uppgifter endast om det har förflutit mindre än ett år sedan kontrollrätten senast användes.

Uppgifter lämnas alltid ut så att mottagarens identitet säkerställs. Svaret på en begäran om insyn levereras som rekommenderat brev, så av begäran måste framgå postadressen dit du vill att svaret ska skickas. Övriga uppgifter i Nödcentralsdatasystemet än de som gäller polisens verksamhetsområde lämnas ut för kontroll av den huvudansvariga registerfö raren dvs. Nödcentralsverket.

Begäran om kontroll av uppgifter behandlas inom två veckor. Om uppgifter begärs över en lång tidsperiod eller begäran om kontroll i övrigt är särskilt omfattande, är behandlingstiden en månad.

Du kan begära information via e-post

De uppgifter som du har uppgett i formulären är konfidentiella. Vi rekommenderar att du öppnar formuläret med programvaran Adobe Reader och följer instruktionerna nedan:

  1. Spara det tomma formuläret på din dator och fyll sedan i det elektroniskt.
  2. Spara ändringarna och lägg till formuläret som en bilaga till ett e-postmeddelande. Vi rekommenderar användning av krypterad e-post. Om du skickar ett krypterat e-postmeddelande, ska du först registrera dig på adressen http://securemail.112.fi, varefter du får ett e-postmeddelande med en länk för sändning.

Begäran on kontroll av egna uppgifter (PDF, ska fyllas i och skrivas ut)
Sänd formuläret per e-post till adressen [email protected]