Hanteringen av personuppgifter vid Nödcentralsverket

Behandling av personuppgifter och dataskyddsbeskrivningar

Nödcentralsverket följer EU:s allmänna dataskyddsförordning. Syftet med dataskyddsförordningen är att öka öppenheten och insynen i behandlingen av personuppgifter och att stärka de registrerades rättigheter att kontrollera hur deras personuppgifter behandlas. Nödcentralsverket har flera informationssystem till sitt förfogande, för vilka en dataskyddsbeskrivning har utarbetats.

Uppgifter i nödcentraldatasystem

Nödcentralsverket har enligt lag i uppgift att ta emot och bedöma nödsamtal i samband med nödsituationer samt förmedla uppdrag som kräver omedelbara åtgärder till räddningsväsendet, polisen eller social- och hälsovårdsmyndigheterna.

Uppdragen utförs med hjälp av nödcentralens datasystem (ERICA), som utför årligen cirka 3,8 miljoner uppdrag. Enligt lagen får endast sådana uppgifter lagras i nödcentraldatasystem som anknyter till nödcentralens verksamhet. Sådana uppgifter är tid och sätt för nödsamtal och samtalets innehåll inklusive teleidentifikations-, adress- och platsuppgifter samt inspelning av anmälan.

Merparten av de personuppgifter som registreras i nödcentraldatasystem sparas av nödcentraloperatören. Dessa uppgifter får hen av den som ringer nödsamtalet. De uppgifter, som polismyndigheten lagrar för personens egen säkerhet och för myndighetens arbetssäkerhet, kommer från myndigheten själv. Enligt lagen får uppgifter i systemet endast användas för att sköta uppdrag som anknyter till nödcentralens verksamhet.

Myndigheter som har larmats till platsen kan behöva mer information för att kunna sköta uppdraget. Nödcentraloperatören har med stöd av lagen rätt att söka efter dessa uppgifter i olika register och att överlämna dem till myndigheten, som sköter uppdraget. Operatören gör en anteckning i systemet om uppgifter som sökts. 

Begäran om uppgifter

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (Finlex) ett dokument som innehas eller utarbetats av myndigheten i princip offentligt. Det finns inget behov av att motivera en begäran om uppgifter om en offentlig handling, ej heller att sökanden ska lämna ut sina personuppgifter. 

Nödsamtalet och den tillhörande uppdragsrapporten är offentliga handlingar i den mening som avses i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Enligt artikel 24 i den lagen är nödsamtal nästan alltid sekretessbelagda.

Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har var och en rätt att om sig själv få den information som finns i myndighetens handling, med vissa begränsningar. Sökanden, klaganden eller varje annan person eller part, vars rätt, intresse eller skyldighet berörs, rätt att få information av den myndighet som handlägger eller har handlagt ärendet om innehållet i annat än ett offentligt dokument om det kan eller har kunnat påverka ärendets handläggning. Det finns dock ingen sådan rätt om tillhandahållandet av uppgifter om handlingen strider mot ett mycket viktigt allmänintresse, barnets bästa eller något annat privat intresse.

Beskrivning avhandlingarsoffentlighet vid Nödcentralsverket (pdf)

Rätt till insyn av uppgifter

I enlighet med artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har var och en rätt att få veta om uppgifter om honom eller henne har lagrats i registret. Här gäller dock några undantag: uppgifter lämnas inte ut med stöd av rätten till insyn om det till exempel skulle kunna hindra förebyggande eller utredning av brott eller utgöra en allvarlig risk för den registrerades hälsa eller vård eller för en annan persons rättigheter. Mer information om den registrerades rättigheter kan erhållas från dataombudsmannen.

I fråga om nödcentraldatasystem, när det handlar om polisens verksamhetsområde, är det Polisstyrelsen som är huvudansvarig registerförare.