Tietosuojaseloste - 
Viestintä- ja uutiskirjeen jakelurekisteri

1. Rekisterin nimi

Hätäkeskuslaitoksen viestintä- ja uutiskirjeen jakelurekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Marjukka Koskela
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112

4. Tietosuojavastaava

Hallintolakimies Marja Kiiski
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 481 213

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli rekisteröidyn antama suostumus.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

112.fi -sivuilta peruutuksen tekemisen jälkeen rekisteritieto poistuu välittömästi. Muiden kanavien kautta ilmoitettaessa suostumuksen peruutuksesta yksi kuukausi.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi ja sähköpostiosoite

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätään internetin kautta: https: 112.fi/tilauspalvelu Tilaaminen asiakkaalle on vapaaehtoista ja maksutonta. Uutiskirjeen peruttaminen ja sitä kautta tietojen poisto rekisteristä on asiakkaan päätettävissä.

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Rekisteri sijaitsee emaileri-palvelimella (emaileri.fi), joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja emaileri-palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus.

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi), oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Rekisteröity saa tietonsa nähdäkseen kohdan 13 mukaisesti.

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi peruttaa suostumuksensa siitä ilmoittamalla.

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut https://tietosuoja.fi

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisella internetsivustolla (https://112.fi) sekä saatavilla pyynnöstä kirjaamosta (yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus).