Henkilöstökertomus 2022 - siirry julkaisun etusivulle.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen

Yksi Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategisista painopistealueista on osaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamisen kehittämisen tavoitteena on Hätäkeskuslaitoksen toiminnan tuloksellisuuden ja toiminnan laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on turvata se osaaminen, jota tarvitaan Hätäkeskuslaitoksen tehtävien hoitamiseksi ja organisaation suorituskyvyn varmistamiseksi.

Henkilöstön koulutusrakenne

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön koulutusrakennetta tarkastellaan Tilastokeskuk-sen koulutusluokituksen mukaisesti asteikolla 1,5-8. Kun luokituksessa on indek-siarvo 7, niin kaikki henkilöt ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon.

Hätäkeskuslaitoksen koulutustasoindeksi vuonna 2022 oli 4.4. Se on pysynyt ennal-laan vuodesta 2006 alkaen. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita on yli puolet henki-löstöstä ja prosentuaalinen osuus (56 %) on säilynyt ennallaan. Korkea-asteen tut-kinnon suorittaneiden määrä on 44 % henkilöstöstä.

Henkilöstön täydennyskoulutus

Henkilöstökoulutus on Hätäkeskuslaitoksen henkilöstölleen hankkimaa tai itse järjestämää koulutusta. Hätäkeskuksissa tapahtuva täydennys- ja ylläpitokoulutus toteutetaan työvuorojen sallimissa puitteissa.

Henkilöstökoulutusta ostettiin oppilaitoksilta ja yksityisiltä kouluttajatahoilta sekä järjestettiin omin kouluttajavoimin. Tämän lisäksi hätäkeskukset järjestivät työ-paikkakoulutusta omien koulutussuunnitelmiensa pohjalta.

Henkilöstökoulutuksen luvut sisältävät Hätäkeskuslaitoksen sekä oman koulutuk-sen että ulkopuoliseen koulutukseen osallistumisen. Yhteenlaskettu henkilöstökou-lutuksen laajuus vuonna 2022 oli 3735 oppimistyöpäivää eli 6,3 pv/htv ja koulutus-palvelujen ostoihin rahaa käytettiin 172 e/htv.

Koulutuspäivien määrä koko virastossa laski yhdellä oppimispäivällä edelliseen vuoteen verrattuna. Hätäkeskusten koulutuksen kattavuutta on pyritty parantamaan yhtenäisellä koulutussuunnittelulla, koulutusmateriaaleilla sekä koulutusten järjestämistä tukevalla työvuorosuunnittelulla. Koulutusbudjetin toteuma oli 50 e/htv enemmän kuin edellisenä vuotena.

Hätäkeskuspäivystäjien perustutkintokoulutus

Hätäkeskuspäivystäjien perustutkintokoulutuksesta vastaa Pelastusopisto yhteis-työssä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistet-tä (op) ja opiskeluaika on 1,5 vuotta. Uudenmuotoista tutkintokoulutusta on järjes-tetty vuodesta 1997 alkaen.

Vuonna 2022 käynnistettiin kaksi koulutusta, joissa opiskelee 48 opiskelijaa Pelas-tusopistolla Kuopiossa. Hätäkeskuspäivystäjäkoulutus toteutetaan entiseen tapaan Pelastusopiston ja Poliisiammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hätäkeskuslaitos tekee aktiivista yhteistyötä molempien oppilaitosten kanssa