Henkilöstökertomus 2022 - siirry julkaisun etusivulle.

Johdanto

Hätäkeskuslaitoksen strategian 2021-2024 mukaisesti virastossa on kiinnitetty eri-tyistä huomiota strategiseen ja ennakoivaan työkykyjohtamiseen ja on ryhdytty niitä vahvistaviin toimenpiteisiin. Lisäksi henkilöstösuunnittelussa on pyritty entistä aktiivisemmin rekytoimaan operatiivista henkilöstöä viraston palvelukseen.

Hätäkeskuslaitoksessa oli käytettävissä vuoden 2022 aikana 634 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien täyttöaste oli 92,8 %, 48,3 henkilötyövuotta jäi käyttämättä, valtaosin operatiivisella puolella. Vuonna 2022 vakituisen henkilöstön lähtövaihtu-vuus oli noin  11,1 %, kaikkiaan vakituisista viroista vuonna 2022 irtisanoutui 58 henkilöä. Irtisanoutuneista 17 henkilöä siirtyi eläkkeelle, 11 henkilöä siirtyi kunta-puolelle, 11 toiseen valtion virastaoon ja 12 yksityisen puolen tehtäviin. Tammi-kuussa 2022 aloitti 16 vastavalmistunutta hätäkeskuspäivystäjää  ja kesäkuussa 20 vastavalmistunutta hätäkeskuspäivystäjää hätäkeskuksissa.

Kokonaisuudessaan sairauspoissaolot nousivat virastossa vuoden 2021 tasosta 18,2:sta 19 päivään/htv. Operatiivisen henkilöstön osalta nousua oli 0,4 pv/htv ja hallintohenkilöstön osalta nousua oli 1,0 pv/htv. Sairauspoissaolot olivat edelleen huolestuttavan korkeat.

Hätäkeskuslaitoksen vuosi 2022 sujui tavoitteisiin nähden kokonaisuudessaan hyvin haastavasta operatiivisesta henkilöstötilanteesta ja koronakriisistä huolimatta. Vuoden 2022 aikana käsiteltiin hätäkeskuksissa 2 920 020 hätäilmoitusta, joista hätäpuheluita oli 2 891 400. Vastatuiden hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Hätäkeskuksiin kuulumattomat yhteydenottojen määrä kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 2022 saavutettiin tulostavoitteen 10 sekunnin vastausaikatavoitteen osal-ta. 10 sekunnin vastausaikatoteuma oli 90 % vastatuista hätäpuheluista, tavoite oli 90 %. Vastaavasti 30 sekunnin vastausaikatoteuma 99 % ylitti tavoitteen (95 %) selkeästi. Tulostavoitteisiin pääsemiseen vaikuttivat päivystyshenkilöstön resur-sointi, työskentelymallit, tekniset ratkaisut ja poissaolot,  joissa on kuluneen vuo-den aikana ollut haasteita.

Henkilötyövuositoteuma laski 9,5 henkilötyövuodella vuoteen 2021 verrattuna. Osaltaan tähän vaikutti kumuloitunut vaje ja vain 36 uuden päivystäjän onnistunut rekrytointi hätäkeskuspäivystäjäkursseilta. Joulukuussa 2022 valmistuneilta kursseilta saatiin rekrytoitua 42 uutta päivystäjää, joten alkuvuonna 2023 operatiivinen henkilöstötilanne parani huomattavasti.

Henkilöstöpäällikkö Antti Koskela