Henkilöstökertomus 2022 - siirry julkaisun etusivulle.

Työterveyshuolto

Työnantajan velvollisuutena on järjestää työterveyshuolto työntekijöilleen. Tällä pyritään työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseen, työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä työolojen kehittämiseen. Toimintaa säätelee työterveyshuoltolainsäädäntö.
Vuonna 2022 Hätäkeskuslaitos osti työterveydenhuollon palvelut Mehiläinen Oy:ltä.

Sopimus työterveyshuollon palveluista sisältää toiminnan suunnitteluun osallistumisen, raportoinnin, työpaikkaselvitykset, työyhteisöjen hyvinvointitutkimukset, työhöntulotarkastukset, terveydenseurantatarkastukset sekä työkyvyn ja kuntou-tustarpeen arvioinnin. Palveluihin kuuluvat myös työhyvinvointia edistävä ja työssä selviytymistä tukeva toiminta.

Hätäkeskuslaitoksessa toimii strateginen ja operatiivinen työterveyshuollon ohjausryhmä, joissa on jäseniä Hätäkeskuslaitoksesta, Mehiläiseltä sekä Kevasta. Ohjausryhmissä seurataan säännöllisesti työterveyshuollon palvelujen laatua ja sai-rauspoissaolojen kehitystä. Sairauspoissaolojen hallinta ja varhaisen välittämisen mallin toteuttaminen ovat edelleen painopisteitä, joita pyritään kehittämään työ-terveyshuollon palvelujen avulla. Hätäkeskuslaitoksessa on käytössä työterveys-huollon Kompassi-työkalut.

Hätäkeskuslaitoksen työterveyshuollon kustannuksista on vähennetty Kelan palaut-tamat kustannukset. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2022 olivat Kela-palautukset huomioiden 432 091,11 euroa, vuonna 2021 vastaava kulu oli 381 336,97 euroa. Vuonna 2022 työterveyshuollon kustannukset yhtä henkilöä kohden olivat 898 euroa.

Työterveyshuollon palvelut kohdistuvat työolosuhteisiin, työyhteisöön tai yksittäi-seen työntekijään. Näistä aiheutuvat kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan:
Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpi-tävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä, ennalta ehkäisevän toiminnan osuus vuonna 2022 oli 51%. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset, korvausluokka II osuus vuonna 2022 oli 49%.