Henkilöstökertomus 2022 - siirry julkaisun etusivulle.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo tarkoittavat tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnollisesta vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.

Hätäkeskuslaitoksessa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2022-2023. Suunnitelmassa kuvataan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykyti-laa sekä kehittämistoimia. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista tarkas-tellaan suunnitelmassa sekä sisäisen toiminnan että hätäkeskuspalvelujen tuottamisen näkökulmista.

Hätäkeskuslaitoksessa on laadittu Työhyvinvoinnin käsikirja, joka ohjaa viraston toimintaa työhyvinvoinnin kehittämisessä. Työhyvinvoinnin käsikirjassa on toimintaohjeet kaikenlaisen häirinnän torjumiseksi työyhteisössä.