Tilinpäätös 2022 - Siirry julkaisun etusivulle.

Arviointien tulokset

Hätäkeskuslaitoksessa ei suoritettu vuoden 2022 aikana ulkopuolisen tahon toimesta toiminnan tuloksel-lisuuden tai vaikuttavuuden kokonaisarviointeja. Virastossa arvioitiin suunnitelmallisesti oman toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja laillisuutta muun muassa säännöllisin riskikartoituksin, laillisuusval-vonnan tarkastussuunnitelmaa noudattamalla sekä määrämuotoisesti tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta arvioimalla. Viime mainitussa keskeisiä toimintoja ovat muun muassa: osasto- ja yksikkökohtainen säännöllinen tulostavoitteiden saavuttamisen seuranta, tavoite- ja kehityskeskustelut sekä tulosneuvottelut ohjaavien ministeriöiden kanssa. 

Joulukuussa 2022 toteutettiin kattava sisäisen valvonnan arviointi COSO -arviointikehikon mukaisesti. Hätäkeskuslaitoksen sisäisen valvonnan arviointiraportti (HAK-2022-1037) on toimitettu sisäministeriölle.

Edellä esille tuodun perusteella Hätäkeskuslaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät valtion talousarviosta annetun lain 69 §:ssä säädetyt tavoitteet.