Tilinpäätös 2022 - Siirry julkaisun etusivulle.

Tuotokset ja laadunhallinta

Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa ja käsitellä hätäilmoituksia. Vastatut hätäilmoitukset luokitellaan hätäpuheluihin, ilmoitinlaitehälytyksiin, eCall-hälytyksiin ja hätätekstiviesteihin.

Vuoden 2022 aikana hätäkeskuksissa käsiteltiin yhteensä 2 920 020 hätäilmoitusta, joista hätäpuheluja oli 2 891 400. Vastatuiden hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi 5 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 1 508 160 tehtävää. Välitettyjen tehtävien määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. Ensihoidon tehtävämäärissä tapahtui melko merkittävää kasvua (32 150 tehtävää). Sosiaalitoimen tehtävissä kirjattiin jälleen kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Poliisille ja pelastustoimelle välitettiin hieman vähemmän tehtäviä kuin edellisenä vuonna.

Hätäkeskukseen kuulumattomien puheluiden kokonaismäärä on kasvanut. Kasvu on kohdistunut virhe ja tahattomiin soittoihin, kun taas ilkivaltaiset soitot ovat vähentyneet. 

Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 

Palvelukyky muodostuu monien asioiden kokonaisuutena. Laadullista toimintaa seurataan työmäärän ja työhön käytettävien aikojen avulla.

Hätäilmoitusten keskimääräistä vastausviivettä sekä hälyttämiseen kuluvaa aikaa A-kiireellisyysluokan tehtävissä on kyetty edelleen parantamaan. Hätäilmoitusten keskimääräinen vastausviive, 3 sekuntia, on erittäin hyvällä tasolla.

Vuoteen 2021 verrattuna hälyttämiseen kulunut aika on lyhentynyt vuoden 2022 aikana ensihoidon ja poliisitoimen osalta. Hälyttämiseen kulunut aika A-kiireellisyysluokan tehtävissä toimialoittain oli seuraava (minuuttia:sekuntia): ensihoito 01:31 (2021, 01:34), poliisi 02:38 (2021, 02:44), pelastustoimi 01:45 (2021, 01:44).

Asiakaspalautteet ja hallintokantelut

Vuonna 2022 Hätäkeskuslaitos vastaanotti yhteensä 810 asiakaspalautetta, joista suurin osa oli varsinaista hätäkeskustoimintaa koskevia palautteita. Palautteista kansalaisilta oli 760 ja viranomaisilta 50. Kansalaisilta tulleissa palautteissa on jonkin verran myös muita kansalaisyhteydenottoja, kuten tiedustelua ja neuvontapyyntöjä. Hätäkeskuslaitoksen internetsivuilla on palautelomake, jonka avulla kansalaiset voivat antaa palautetta. Palautteiden määrä oli hieman pienempi vuoteen 2021 verrattuna, jolloin palautteita vastaanotettiin 914. 
Asiakaspalautteet rekisteröidään Hätäkeskuslaitoksessa ja niistä saatua informaatiota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä muun muassa henkilöstön koulutuksessa. 

Hallintokanteluita toimitettiin Hätäkeskuslaitokselle vuonna 2022 yhteensä 50. Hallintokanteluiden määrä laski hieman vuodesta 2021, jolloin kanteluita toimitettiin 53.  Pääsääntöisesti kanteluiden aiheina ovat tapahtumat, joissa toivotunlainen apu on tullut evätyksi, avun odottamisen ajallinen kesto on koettu pitkäksi tai hätäkeskuspäivystäjän käytös hätäpuhelun käsittelyssä on koettu epäasialliseksi.