Tilinpäätös 2022 - Siirry julkaisun etusivulle.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Toimintavuonna 2022 tavoitteina olivat henkilöstöresurssien lisääminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä työhyvinvoinnin että työkykyjohtamisen parantaminen. Työhyvinvoinnin parantaminen painottui erityisesti erilaisiin kokeiluihin, joita olivat muun muassa Hätäkeskuslaitoksen ja työterveyspalvelun yhteistoiminnan edelleen kehittäminen, työkykyjohtamisen roolit ja vastuut -matriisin käyttöönotto, kompassityökalujen (esihenkilö ja työkyky) kertaus ja koulutus sekä työterveyspalvelun henkistä tukea koskevien palveluiden laajentaminen.

Kuluneen vuoden aikana Hätäkeskuslaitoksessa käynnistettiin strategisen ennakoivan työkykyjohtamisen mallin rakentaminen ja päivystyshenkilöstön työssä jaksamiseen liittyviä toimenpiteitä tehostettiin edelleen. 

Henkilöstön määrä

Resurssien käyttöaste oli noin 92,8 % toteuman ollessa 588,4 henkilötyövuotta. Resurssien käyttöasteprosentti on hieman laskenut vuodesta 2021, jolloin henkilötyövuositoteuma oli 597,9. Hätäkeskusten käyttöaste vaihteli välillä 82,3 % - 97,2 %. 

Vakituisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 11,1 %, päivystyshenkilöstön vuoden aikainen poistuma oli 49 henkilöä. Hätäkeskuspäivystäjien vuosittaiset koulutusmäärät eivät ole riittäneet kattamaan viraston viime vuosien rekrytointitarpeita. 

Työtyytyväisyys

Vuonna 2022 Hätäkeskuslaitoksessa ei toteutettu työtyytyväisyyskyselyä (VMBaro). Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Edellinen kysely toteutettiin vuonna 2021. Kyselyn vastausprosentti vuonna 2021 oli 82,2 % (vuonna 2019 71,3 %). Viraston tulosten keskiarvo oli 3,25. Tulos hieman nousi vuoden 2019 keskiarvosta 3,16. 

Sairauspoissaolot 

Sairauspoissaolojen määrä päivystyshenkilöstön kohdalla on edelleen hieman lisääntynyt vuoteen 2021 verrattuna, myös hallintohenkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Koko henkilöstön sairauspoissaolot olivat 19,0 työpäivää/henkilö (2021:18,2). Hallintohenkilöstöllä sairauspoissaoloja oli 6,2 työpäivää (2021: 5,2) ja päivystyshenkilöstöllä 22,2 työpäivää/henkilö (2021: 21,8).