Organisaatio ja julkaisut

Organisaatiorakenne 

Hätäkeskuslaitos on yksi valtion virastoista. Virasto rakentuu kolmesta osastosta: hallinto-osastosta, operatiivisesta osastosta sekä kehittämisosastosta. Viraston päällikön alaisuudessa toimii johdon tuki, viestintä sekä laillisuusvalvonta. Kuusi hätäkeskusta (Keravalla, Kuopiossa, Oulussa, Porissa, Turussa sekä Vaasassa) ja johtokeskus muodostavat yhdessä operatiivisen osaston.
 
Laadukkaat, luotettavat ja yhdenvertaiset hätäkeskuspalvelut kaikille ovat strategiamme ydin. 

Hätäkeskuslaitoksen ilmoituskanava

Hätäkeskuslaitos ottaa käyttöönsä sisäisen ilmoituskanavan 1.4.2023 mennessä. Henkilöstö voi jättää ilmoituksen sisäisellä ilmoituskanavalla jos havaitsee työnsä yhteydessä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomista. Muut henkilöt, kuten eläköityneet virkamiehet tai yhteistyökumppanien palveluksessa olevat, voivat tehdä ilmoituksen ulkoiseen ilmoituskanavaan oikeuskanslerinviraston kautta. Kumpaankaan ilmoituskanavaan ei voi tehdä ilmoitusta nimettömänä (Ilmoittajansuojelulain 19 § 4 momentti).

Ilmoittajansuojelulakia sovelletaan sellaisten henkilöiden suojeluun, jotka ilmoittavat ilmoittajansuojeludirektiivin liitteessä tarkoitetun Euroopan unionin lainsäädännön, sen kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön tai muun kansallisen lainsäädännön rikkomisista direktiivin tarkoittamilla lainsäädännön aloilla.

Lue lisää ilmoittajan suojelusta ja lainsäädännön aloista oikeuskanslerin verkkosivuilta.

Vastuullisuus ja kestävä kehitys 

Haluamme yhtenä keskeisenä turvallisuusviranomaisena kantaa vastuuta siitä, että tuotamme hätäkeskuspalvelut Suomessa mahdollisimman ekologisesti ja taloudellisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävällä tavalla. Tavoitteenamme on, että vastuullisuuden kulttuuri ja kestävää kehitystä tukevat arjen toimintamallit kuuluvat luonnollisena osana johtamiseemme ja koko virastomme toimintaan. 

Ensimmäisen vastuullisuusraporttimme kehyksenä on Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kestävän kehityksen toimintaohjelma ja siinä asetetut 17 tavoitetta. Näistä tavoitteista olemme valinneet kolme, joihin voimme ainakin välillisesti hätäkeskustoiminnassa sekä organisaationa vaikuttaa:

  1. Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille
  2. Eriarvoisuuden vähentäminen maiden sisällä ja niiden välillä
  3. Kulutus ja tuotantotapojen kestävyys.  

Olemme sitoutuneet myös edistämään kestävää kehitystä, ja olemme julkaisseet oman kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksen. Voit lukea lisää vastuullisuusraportistamme.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Hätäkeskuslaitos on yhtenä valtion virastona rakentamassa Suomea, joka on yhdenvertainen ja turvallinen kaikille sukupuolesta, identiteetistä tai taustasta riippumatta. Tämä kuuluu jokaisen meidän työhömme, joka päivä.

Strategiaamme kirjatuista arvoista yksi on oikeudenmukaisuus. Palvelemme asiakaitamme ja toisiamme oikeudenmukaisesti kunnioittamalla erilaisuutta ja monimuotoisuutta, toimimalla tasapuolisesti samalla tavalla samanlaisissa tapauksissa ja huolehtimalla yhdenvertaisuuden periaatteen toteutumisesta.

Tavoitteenamme on nollatoleranssi kaikelle epäasialliselle kohtelulle ja häirinnälle. Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän kokemuksia selvittävissä kyselyissä erotamme asiakkaiden ja työyhteisön sisällä koetut tapaukset, jotta saamme selville, kuinka paljon häirintää ja epäasiallista kohtelua tapahtuu työyhteisön sisällä, ja kuinka paljon sitä koetaan asiakkaiden taholta.

Olemme tehneet Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022-2023, joka sisältää henkilöstön sekä palvelujen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kehittäviä tavoitteita. 

Henkilöstöosuuden kehittämislistalla ovat muun muassa: johtamis- ja työyhteisötaitojen sekä kehityskeskustelujen kehittäminen, aloitetoiminnan käynnistäminen, hätäkeskustoimintaa kuvaavan e-käsikirjan tuottaminen, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin kehittäminen, palkkausjärjestelmän läpinäkyvyyden ja työnantajakuvan kehittäminen, henkilöstöresurssien turvaaminen kaikissa ammattiryhmissä sekä toimipisteiden esteettömyyden kehittäminen. 

Palveluiden kehittämislistalla ovat muun muassa: hätäkeskustoiminnan teknisen ja toiminnallisen vision luominen, verkottuneen toiminnan kehittäminen, viittomakielisen palvelun vakiinnuttaminen sekä ruotsinkielisen palvelutason kehittäminen.

Voit tilata kirjaamostamme Hätäkeskuslaitoksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2022-2023 (asiakirja: HAK-2022-462) sähköpostitse: [email protected].

Sukupuolitietoinen viestintä  

Hätäkeskuslaitos on tehnyt päätöksen sukupuolitietoisen viestinnän aktivoimisesta, minkä tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa ja torjua syrjintää. Edistämme myös sukupuolineutraalia kielenkäyttöä ja viestintää tarkoituksenmukaisesti siten, että tapauskohtaisesti harkitsemme, onko sukupuolen esiintuominen sisällöissä perusteltua vai ei. Viraston viestinnän aiheet, kuvat ja sanat teemme tietoisena valintana tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.
 
Julkisuudessa viraston edustajina esiintyvät ovat oman aihealueensa asiantuntijoita sekä viraston johtoa. Pyrimme tuomaan moninaisesti kuvissa esille erilaisia hätäkeskuspalvelussa mukana työskenteleviä; eri ikäisiä sekä eri sukupuolia edustavia 112-asiantuntijoita. Kuvat heijastavat todellista tilannetta, eikä niiden avulla ole tarkoitus luoda näennäistä moninaisuutta.