Palo- ja rikosilmoitinlaitteet

Ilmoitinlaiteasiakkaiden asiakaspalvelunumero on 0295 481 480. Palvelumme on avoinna arkisin 9-15. Palvelunumerosta saatte neuvontaa ilmoitinlaitteiden sopimus- ja laskutusasioihin. Ilmoitinlaitteiden testausnumeromme säilyvät ennallaan.

Hätäkeskuslaitoksen valvontaan on liitetty noin 19000 palo- tai rikosilmoitinlaitetta.

Hätäkeskuslaitokseen yhdistetty automaattinen paloilmoitin on laitteisto, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen. Hätäkeskuslaitoksen valvontaan liitetään vain tarkastuslaitoksen hyväksymiä laitteita.

Laki hätäkeskustoiminnasta säätelee, että Hätäkeskuslaitos saa ottaa vastaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä ”jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hätäkeskuslaitokseen saa liittää rikosilmoitinlaitteita perusteina erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus sekä taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Muiden rikosilmoitinlaitteiden osalta palveluja tarjoavat yksityiset turvallisuusalan yritykset sekä operaattorit, jolloin hälytykset on mahdollista saada myös kiinteistön omistajien omiin puhelimiin.
 

Näin liität paloilmoitinlaitteen Hätäkeskuslaitokseen

Asiakas tekee hälytyksensiirtosopimuksen teleoperaattorin kanssa ja lähettää liittymishakemuksen Hätäkeskuslaitokselle. Lisäksi asiakkaan tulee tehdä valitsemansa operaattorin tai vikavalvontapalveluja tarjoavan palveluntarjoajan kanssa sopimus myös hätäkeskusyhteyden vikavalvonnan järjestämisestä. Hätäkeskuslaitos ei vastaa paloilmoitinkohteen yhteysvikojen valvonnasta eikä siihen liittyvistä muista järjestelyistä.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa kerran vuodessa paloilmoitinlaitteen määräajoin suoritettavasta toimintavalmiuden testaamisesta, hälytysten vastaanottamisesta, välittämisestä sekä laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitämisestä kiinteän kuukausimaksun. Julkisoikeudellisista (pakollisista) paloilmoittimista perittävät maksut määräytyvät voimassa olevan Sisäministeriön asetuksen mukaisesti.

Paloilmoittimia voidaan asentaa kiinteistöön myös vapaaehtoisesti ilman, että sitä rakennusluvassa tai pelastusviranomaisen määräyksestä edellytetään. Mikäli niin sanottuja omaehtoisia paloilmoittimia liitetään hätäkeskukseen, käsitellään ne liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavina laitteistoina. Tällaisen laitteiston liittäminen hätäkeskukseen edellyttää aina pelastusviranomaisen puoltoa. Pelastusviranomaisen puolloksi katsotaan pelastusviranomaisen allekirjoittama paloilmoittimen toteutuspöytäkirja.

 1. Liittymishakemus

  Paloilmoitinlaitteen liittäminen Hätäkeskuslaitoksen valvontaan lähtee liikkeelle asiakkaan täyttäessä liittymishakemuksen liitteineen. 

  Täytä liittymishakemus
 2. Käyttöönottotarkastus ja pelastusviranomaisen lupa

  Tarkastuslaitoksen suorittamassa käyttöönottotarkastuksessa hyväksytyn paloilmoittimen käyttöönottoluvan ilmoittaa Hätäkeskuslaitokselle kirjallisesti paikallinen pelastusviranomainen.  Asiakkaan tulee tarvittaessa pyytää pelastusviranomaista toimittamaan puuttuva lupa hätäkeskukseen.

  Pelastuslaitosten yhteystiedot
 3. Käyttöönotto

  Käyttöönotto tapahtuu asiakkaan tai pelastusviranomaisen ilmoituksesta. Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan soittamalla ilmoitinlaitetestauslinjaan.

  Yhteystiedot: Ilmoitinlaitetestaukset ja tilailmoitukset
 4. Muutosilmoitus

  Kaikki paloilmoitinta koskevat muutokset tulee ilmoittaa aina kirjallisesti Hätäkeskuslaitokselle. Muutokset voivat koskea mm. kohteen nimeä, omistajaa, haltijaa, haltijan/omistajan yhteyshenkilöä, laitteenhoitajaa, ilmoitinlaitteen numeroa ja laskutusyritystä/laskutusosoitetta. Kun paloilmoitinkohteen omistaja muuttuu, ei kohteen uudelta omistajalta peritä uutta liittymismaksua. 

  Kohdetietojen (ns. kohdekortti) muutoksista on ilmoitettava myös alueen pelastuslaitokselle. 

  Täytä paloilmoitinlaitteen muutosilmoitus
 5. Kuukausitestit

  Paloilmoittimet on testattava kerran kuukaudessa, ellei siitä ole muuta sovittu oman alueen pelastusviranomaisen kanssa. Testauskohteen varmistamiseksi käytetään tunnisteena ilmoitinlaitteen numeroa. 

  Testauksia tehdään vain virka-aikana. Palo- ja rikosilmoitinlaitteiden testaukset ovat ruuhkaisimpia kuukauden vaihteessa olevilla viikoilla. Testauksen voi tehdä myös muuna ajankohtana.

  Yhteystiedot: Ilmoitinlaitetestaukset ja tilailmoitukset
 6. Irtisanominen

  Paloilmoitin tulee irtisanoa kirjallisesti erillisellä irtisanomislomakkeella. Irtisanomisen liitteenä on oltava pelastusviranomaisen lausunto siitä, että paloilmoitin voidaan poistaa hätäkeskuksen valvonnasta. Tarvittaessa tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

  Täytä irtisanomislomake

Rikosilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskukseen

Laki hätäkeskustoiminnasta säätelee, että Hätäkeskuslaitos saa ottaa vastaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä ”jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii”. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Hätäkeskuslaitokseen saa liittää rikosilmoitinlaitteita perusteina erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus sekä taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Muiden rikosilmoitinlaitteiden osalta palveluja tarjoavat yksityiset turvallisuusalan yritykset sekä operaattorit, jolloin hälytykset on mahdollista saada myös kiinteistön omistajien omiin puhelimiin.
 

 1. Liittymishakemus

  Rikosilmoitinlaitteen liittäminen Hätäkeskuslaitoksen palveluun lähtee liikkeelle asiakkaan täyttäessä liittymishakemuksen. Hätäkeskuslaitos pyytää poliisin puollon hakemukselle.

  Täytä liittymisilmoitus
 2.  Käyttöönotto

  Käyttöönotto tapahtuu asiakkaan ilmoituksesta. Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan soittamalla hätäkeskuksen ilmoitinlaitetestauslinjaan.
   

  Yhteystiedot: Ilmoitinlaitetestaukset ja tilailmoitukset
 3. Muutosilmoitus

  Kaikki rikosilmoitinta koskevat muutokset tulee ilmoittaa aina kirjallisesti hätäkeskukseen. Muutokset voivat koskea mm. kohteen nimeä, omistajaa, yhteyshenkilöitä, ilmoitinlaitteen numeroa ja laskutusyritystä/laskutusosoitetta. 

  Täytä rikosilmoitinlaitteen muutosilmoitus
 4. Kuukausitestit

  Rikosilmoitinlaite suositellaan testaamaan kuukausittain toimintavalmiuden takaamiseksi. Testauskohteen varmistamiseksi käytetään tunnisteena ilmoitinlaitteen numeroa. Rikosilmoitinlaitteen voi laittaa testaukseen tai huoltoon ainoastaan kohteen yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot on syötetty Hätäkeskuslaitoksen järjestelmään.

  Testauksia tehdään vain virka-ajalla. Palo- ja rikosilmoitinlaitteiden testaukset ovat ruuhkaisimpia kuukauden vaihteessa olevilla viikoilla. Testauksen voi tehdä myös muuna ajankohtana.

  Yhteystiedot: Ilmoitinlaitetestaukset ja tilailmoitukset
 5. Irtisanominen

  Rikosilmoitin tulee irtisanoa kirjallisesti erillisellä irtisanomislomakkeella. 

  Täytä irtisanomisilmoitus