Rikosilmoitinlaitteet

Hätäkeskukseen yhdistetyn rikosilmoitinlaitteen perusteena on hätäkeskustoiminnasta säädetyn lain mukaan kohteen erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus tai taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokas kohde. Hätäkeskukset vastaanottavat yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä, jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii. 

Yksityiset turvallisuusalan yritykset sekä operaattorit tarjoavat myös rikosilmoitinlaitteisiin liittyviä palveluita. Tällöin hälytykset on mahdollista saada myös kiinteistön omistajien omiin puhelimiin. Tällöin rikosilmoitinlaitteesta ei mene hälytystä hätäkeskukselle. 

Katso hinnasto

Katso sopimusehdot

Rikosilmoitinlaitteisiin liittyvä ohjeistus ja eri vaiheet

 1. Henkilöasiakkaan liittymishakemus

  Rikosilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskuksen valvontaan aloitetaan liittymishakemuksen täyttämisestä. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen kohde on valmis testattavaksi. 

  Lomakkeeseen täyttämäsi tiedot ovat luottamuksellisia. Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmistolla ja noudata seuraavia ohjeita:

  Tallenna lomake tyhjänä tietokoneellesi ja täytä sen jälkeen sähköisesti.

  Tallenna muutokset ja lisää lomake sähköpostin liitteeksi. Lähetä lomake sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Suosittelemme kuitenkin käyttämään salattua sähköpostia.

  Mikäli lähetät salatun sähköpostin, rekisteröidy ensin osoitteessa http://securemail.112.fi , jonka jälkeen saat sähköpostiisi linkin lähettämistä varten.

  Pyydämme tutustumaan huolellisesti paloilmoitinlaitteen sopimusehtoihin.

  Täytä liittymisilmoitus (pdf)
 2.  Käyttöönotto ja laskutus

  Ilmoitinlaitteen käyttöönotosta ilmoitetaan hätäkeskukseen asiakkaan toimesta. Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan soittamalla omaan alueen ilmoitinlaitteiden testausnumeroon.

  Hätäkeskuslaitos laskuttaa sopimusasiakasta kerran vuodessa. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Jokaisesta sopimuksesta laskutetaan. Laskutus perustuu sopimukseen, ei siihen, onko laitetta testattu vai ei. 

  Siirry yhteystietoihin
 3. Muutosilmoitus

  Ilmoitinlaitetta koskevat muutokset ilmoitetaan aina kirjallisesti Hätäkeskuslaitokselle. Muutokset voivat koskea esimerkiksi kohteen nimeä, yhteyshenkilöä, ilmoitinlaitteen numeroa ja laskutusta. Katso ohjeet turvalliseen lomakkeen lähettämiseen (kohta 1). 

  Täytä rikosilmoitinlaitteen muutosilmoitus (pdf)
 4. Ilmoitinlaitteen testaus

  Rikosilmoitinlaite suositellaan testaamaan toimintavalmiuden takaamiseksi. Testauskohteen tunnisteena käytetään laitteen numeroa. Rikosilmoitinlaitteen voi laittaa testaukseen tai huoltoon ainoastaan kohteen yhteyshenkilö, jonka yhteystiedot ovat ILMO-järjestelmässä kohdassa ”hälytysyhteystiedot”.

  Testauksia tehdään pääsääntöisesti virka-aikana. Testausajankohdaksi suositellaan kuukauden kahta ensimmäistä viikkoa. Testaus voidaan keskeyttää, mikäli kohteella ei ole voimassa olevaa sopimusta Hätäkeskuslaitoksen kanssa.

  Siirry yhteystietoihin
 5. Irtisanominen

  Sopimus irtisanotaan kirjallisesti toimittamalla irtisanomisilmoitus sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

  Täytä irtisanomisilmoitus (pdf)
 6. Omistajanvaihdos

  Edellisen asiakkaan on irtisanottava kohteen sopimus omalta osaltaan (katso kohta 5). Uuden omistajan on tehtävä kohteeseen uusi hakemus (katso kohta 1).

  Hätäkeskuslaitos tekee edellisen asiakkaan loppulaskun ja uuden omistajan liittymislaskun asiakkaan ilmoittamien päivämäärien mukaisesti. Kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Omistajan vaihtuessa kesken kuukauden, veloitus tapahtuu siltä asiakkaalta, jonka nimissä sopimus on kuukauden 1. päivä. Omistajanmuutosta ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi edelliselle vuodelle.

Sopimusehdot

Sopimuksen kohde

Nämä sopimusehdot koskevat Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskustietojärjestelmään liitettyjen automaattisten rikosilmoitinlaitteiden toimivuuden testaamista.

Lakisääteisesti Hätäkeskuslaitos vastaanottaa rikosilmoitinlaitteesta tulevat hälytykset ja suorittaa niistä aiheutuvat hälytystoimenpiteet. Hätäkeskuslaitos välittää tiedon rikosilmoitinlaitteesta tulleista hälytyksistä lisäksi asiakkaan ilmoittamille yhteyshenkilölle poliisin pyynnöstä. Näiden tehtävien onnistumiseksi rikosilmoitinlaitteen toimivuutta on testattava sekä ylläpidettävä laitteiden sijainti- ja yhteyshenkilötietoja. Tämän sopimuksen tarkoitus on sopia testauksesta ja tietojen ylläpidosta.

Sopimusosapuolet

Sopimusosapuolina ovat Hätäkeskuslaitos ja automaattisella rikosilmoitinlaitteella varustetun kohteen liittymisilmoituksessa nimetty asiakas. Kussakin sopimuksessa asiakkaana voi olla vain yksi yhtiö, yhteisö tai henkilö kerrallaan.

Määritelmät

Rikosilmoittimella tarkoitetaan laitteistoa, joka havaitsee ja automaattisesti sekä välittömästi ilmoittaa hälytyksestä/ henkilön suojaan tai murtoon liittyvistä hälytyksistä.

Ilmoitinlaitekohteella tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksen valvontaan liitetyn ilmoitinlaitteiston suojaaman kiinteistön yksittäistä rakennusta, rakennuksen osaa tai useammasta rakennuksesta koostuvaa suurempaa kokonaisuutta. Jokaisella ilmoitinlaitekohteella on oma yksilöivä osoite sekä ilmoitinlaitetunnus, eli hälytyksensiirto-operaattorilta saatava ilmoitinlaitteen numero. Yksilöivä osoite ja tunnus muodostavat yhden ilmoitinlaitekohteen. Tarvittaessa samassa osoitteessa voi olla myös useampi yksilöivällä ilmoitinlaitenumerolla eroteltu ilmoitinlaitekohde. 

Asiakkaalla tarkoitetaan yhtiötä, yhteisöä tai henkilöä, joka on solminut sopimuksen Hätäkeskuslaitoksen kanssa hallinnassaan olevien ilmoitinlaitteiden toimivuuden testaamisesta.

ILMO -järjestelmällä tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksen palo- ja rikosilmoitinlaiteasiakkaiden sähköistä asiointipalvelua, jossa asiakkaat voivat lähettää liittymishakemuksen, tarkastella ja ylläpitää sopimuksia sekä irtisanoa sopimuksen.

Sopimuksen voimaantulo ja sopimusmuutoksista ilmoittaminen

Hätäkeskuslaitos saa hoitaa yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) soveltamisalaan kuuluvia vartioimistehtäviksi katsottavia valvontatehtäviä ja hälytystehtäviä vain, jos tärkeä yleinen etu sitä edellyttää. (16.12.2016/1172). Hätäkeskuslaitos voi siten hyväksyä valvottaviksi kohteiksi vain yhteiskunnallisesti merkittävät tai niihin rinnastettavat kohteet. Ennen valvontaan hyväksymistä Hätäkeskuslaitos pyytää asiasta lausunnon poliisiviranomaiselta. Asiakkaalla on tarvittaessa perusteluvelvollisuus, miksi kohde tulee ottaa valvontaan.

Sopimus syntyy, kun asiakas on toimittanut täytetyn liittymishakemuksen Hätäkeskuslaitokselle, hakemus on saanut puollon paikalliselta poliisilaitokselta ja Hätäkeskuslaitos on hyväksynyt hakemuksen. Syntyneen sopimuksen perusteella asiakkaalla on oikeus testata rikosilmoitinlaitteen toimivuus suorittamalla laitteen testaus Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Omistajavaihdosten yhteydessä vanhan asiakkaan on irtisanottava ja uuden omistajan on tehtävä uusi sopimus, eli täytettävä uusi liittymishakemus. 

Sopimusosapuolet sitoutuvat ensisijaisesti käyttämään Hätäkeskuslaitoksen ILMO-järjestelmää sopimusta koskevaan asiointiin. Mikäli asiointi ei järjestelmän kautta onnistu, voidaan käyttää Hätäkeskuslaitoksen laatimia lomakkeita. Mikäli asiakkaan ILMO -järjestelmään kirjaamissa tiedoissa ja asiakkaan toimittamien muiden asiakirjojen sisällössä on ristiriitoja, sopimuksen sisältönä pidetään asiakkaan ILMO -järjestelmään kirjaamia tietoja.

Sopimusosapuolten vastuut

Hätäkeskuslaitos vastaa siitä, että testaustoimintaa ylläpidetään kaikkina arkipäivinä kello 8.00–16.00. Hätäkeskuslaitos ei kuitenkaan vastaa mahdollisista yleisessä tietoliikenteessä olevista katkoista ja niiden vaikutuksista testaustoimintaan.

Asiakas vastaa, että Hätäkeskuslaitoksella on tarvittavat tiedot valvottavasta kohteesta, vastuullisista yhteyshenkilöistään sekä laskutustiedoistaan ja että tiedot ovat ajan tasalla. Asiakas vastaa, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen peruste luovuttaa henkilötietoja Hätäkeskuslaitokselle. Asiakas vastaa myös siitä, että rikosilmoitinlaite on kytketty toimintaan.

Rikosilmoitinlaitteen testaaminen ja huolto

Rikosilmoitinlaite testataan tekemällä koehälytys Hätäkeskuslaitokselle. Ennen koehälytystä testauksen tekijä soittaa Hätäkeskuslaitokselle ja ilmoittaa tehtävästä testistä. Testaukset suoritetaan pääsääntöisesti arkisin kello 8.00–16.00 välisenä aikana. 

Ilmoitinlaitetestausnumerot löytyvät hätäkeskuksien yhteystiedoista internetsivuilta 112.fi/yhteystiedot 

On tärkeää, että Hätäkeskuslaitos tietää, mikäli rikosilmoitinlaite on kytketty pois toiminnasta. Laitteen huollosta ja toimintakatkoksista tuleekin ilmoittaa Hätäkeskuslaitokselle, samoin kuin huollon tai katkoksen päättymisestä.

Palvelun maksullisuus ja laskutus

Tämän sopimuksen perusteella Hätäkeskuslaitoksen perimät maksut määräytyvät valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n mukaisesti. Koska Hätäkeskuslaitos on ainoa taho, joka testausta toteuttaa, maksu vastaa testaamisen omakustannusarvoa. Hätäkeskuslaitos seuraa kirjanpidossaan näiden laitteiden testaamisesta aiheutuneita kuluja ja perii nämä kulut asiakkailtaan niin, että Hätäkeskuslaitokselle rikosilmoittimien testaustoiminnasta aiheutuneet kustannukset tulevat katetuksi.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa asiakasta kerran vuodessa. Jokaisesta ilmoitinlaitekohteesta tulee solmia sopimus ja jokaisesta kohteesta laskutetaan. Kohteen laskutus perustuu sopimukseen, eikä siihen, onko kohdetta testattu vai ei. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Laskun maksuehto 21 pvä netto, huomautusaika 7 päivää. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mikäli maksumuistutus joudutaan lähettämään, siitä veloitetaan 5 euroa. 

Mikäli asiakkaan lasku palautuu Hätäkeskuslaitokseen virheellisen laskutusosoitetiedon vuoksi tai laskujen lähetys asiakkaan ilmoittamaan verkkolaskuosoitteeseen estyy Hätäkeskuslaitoksen järjestelmissä, Hätäkeskuslaitos lähettää laskut viime kädessä asiakkaan tiedoissa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) olevaan osoitteeseen.  

Mikäli asiakas laiminlyö laskujen maksamisen, Hätäkeskuslaitoksella on oikeus keskeyttää rikosilmoitinlaitteen testaaminen, kunnes laiminlyönti on korjattu. Mikäli laiminlyönti jatkuu pitkään, Hätäkeskuslaitoksella on oikeus irtisanoa sopimus.

Toimenpiteet viallisen tai muutoin häiritsevän laitteen osalta

Hätäkeskuslaitoksella on oikeus asiakkaan kustannuksella tilapäisesti kytkeä irti Hätäkeskuslaitoksen toimintaa häiritsevä tai viallinen rikosilmoitinlaite.

Vastuu mahdollisista vahingoista

Hätäkeskuslaitos vastaa siitä, että se käsittelee saapuneet hälytykset viipymättä ja asianmukaisesti sekä ilmoittaa hälytyksistä kohteen yhteyshenkilöille poliisin pyynnöstä.

Hätäkeskuslaitos ei vastaa laitteen haltijan tai haltijan edustajan suorittamista irtikytkennöistä tai vastaavista toimista kohteessa tai näiden toimien seurauksena tapahtuvista vahingoista, järjestelmän vikaantumisen tai virheellisen toiminnan seurauksena tapahtuvista vahingoista taikka vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että kiinteistön ilmoitinlaitteen yhteyshenkilöitä ei tavoiteta hälytystilanteessa. Hätäkeskuslaitos ei myöskään vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että asiakas ei toimita ajantasaisia tietoja Hätäkeskuslaitokselle tai ole tehnyt sopimusta ilmoitinlaitteen testaamisesta Hätäkeskuslaitoksen kanssa eikä siirtoyhteyden vian tai toimimattomuuden seurauksena asiakkaalle tapahtuvista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomispäiväksi katsotaan sen kuun viimeinen päivä, jona irtisanominen on tapahtunut. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti erillisellä irtisanomisilmoituksella. Palvelu päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. 

Asiakas on velvollinen suorittamaan sopimukseen liittyvät maksut siihen saakka, kunnes sopimus on päättynyt. Rikosilmoittimella varustettujen tilojen päätyminen kolmannen osapuolen omistukseen/hallintaan ei muuta asiakkaan velvoitetta suorittaa sopimuskauden maksuja, mikäli sopimusta ei ole irtisanottu.