Brottslarmanläggningar

Enligt lagen om privata säkerhetstjänster får brottslarmanläggningar anslutas till nödcentralen med motiveringen särskilt skydd, förhöjd personsäkerhet samt objekt av ekonomiskt eller kulturhistoriskt värde. Nödcentralerna tar emot uppdrag som omfattas av lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) om ett viktigt allmänt intresse förutsätter det. 

Privata företag i säkerhetsbranschen och operatörer tillhandahåller också tjänster som anknyter till brottslarmanläggningar. Då är det möjligt för fastighetens ägare att få larmen till sina egna telefoner. Då skickas inget larm från brottslarmanläggningen till nödcentralen. 

Se avtalsvillkor

Instruktioner och olika skeden som anknyter till brottslarmanläggningar

 1. Privatkunds ansökan om anslutning

  Anslutning av en brottslarmanläggning till en nödcentrals övervakning börjar med att kunden fyller i en ansökan om anslutning. När ansökan har godkänts är objektet klart för testning. 

  De uppgifter som du uppger i formuläret är konfidentiella. Öppna formuläret med programvaran Adobe Reader och följ instruktionerna nedan:
  Spara det tomma formuläret på din dator och fyll sedan i det elektroniskt.
  Spara ändringarna och lägg till formuläret som en bilaga till ett e-postmeddelande. Skicka formuläret per e-post till adressen [email protected]. Vi rekommenderar dock att du använder krypterad e-post. Om du skickar ett krypterat e-postmeddelande, ska du först registrera dig på adressen http://securemail.112.fi, varefter du får ett e-postmeddelande med en länk för sändning.

  Vi ber att du tar omsorgsfullt del av brandlarmanläggningens avtalsvillkor.

  Fyll i ansökan om anslutning (pdf)
 2. Idrifttagning och fakturering

  Kunden underrättar nödcentralen om att larmanläggningen tas i drift. Datumet för idrifttagningen anmäls genom att ringa till det egna områdets testningsnummer för larmanläggningar.

  Nödcentralsverket fakturerar avtalskund en gång per år. Faktureringen börjar vid ingången av den första hela månaden efter idrifttagningen, och månaderna faktureras alltid som hela månader. Varje avtal faktureras. Faktureringen baseras på avtalet, inte på om enheten har testats eller inte. 

  Gå till kontakter
 3. Ändringsanmälan

  Ändringar som gäller larmanläggningar ska alltid anmälas skriftligt till Nödcentralsverket. Ändringarna kan till exempel gälla namnet på objektet, kontaktpersonen, larmanläggningens nummer och fakturering. Se anvisningarna för trygg sändning av formuläret i punkt 1.

  Fyll i ändringsanmälan för brottslarmanläggning (pdf)
 4. Testning

  Det rekommenderas att en brottslarmanläggning testas för att garantera anläggningens driftsberedskap. Anläggningens nummer används som testningsobjektets identifikation. Endast den kontaktperson för objektet vars kontaktuppgifter har förts in i systemet ILMO under punkten ”hälytysyhteystiedot” kan anmäla test eller underhåll av en brottslarmanläggning.

  Testningar utförs i regel under kontorstid. Som testningstidpunkt rekommenderas månadens två första veckor. Testning kan avbrytas om objektet inte har ett gällande avtal med Nödcentralsverket.

  Gå till kontaktuppgifter
 5. Uppsägning

  Ett avtal sägs upp skriftligen genom att skicka anmälan om uppsägning per e-post till [email protected].

  Fyll i anmälan om uppsägning (pdf)
 6. Ägarbyte

  Den tidigare kunden ska säga upp avtalet för objektet för sin egen del (se punkt 5). Den nya ägaren ska göra en ny ansökan för objektet (se punkt 1).

  Nödcentralsverket gör upp en slutfaktura för den föregående kunden och en anslutningsfaktura för den nya kunden utifrån de datum som kunden meddelat. Månader faktureras alltid i sin helhet. Vid ägarbyte mitt i månaden, sker debitering av den kund i vars namn avtalet är den första dagen i månaden. Ett ägarbyte kan inte göras retroaktivt, till exempel gällande föregående år. 

Avtalsvillkor

Avtalsobjekt

Dessa avtalsvillkor gäller för testning av funktionen i automatiska brottslarmanläggningar som är anslutna till Nödcentralsverkets nödcentralsdatasystem.

I enlighet med lagen tar Nödcentralsverket emot larm från brottslarmanläggningen och utför larmuppdrag som larmet ger upphov till. Dessutom förmedlar Nödcentralsverket information om larm från brottslarmanläggningen till de kontaktpersoner som kunden anmält på polisens begäran. För att dessa uppdrag ska lyckas måste brottslarmanläggningens funktion testas och uppgifter om utrustningens position och kontaktperson upprätthållas. Syftet med detta avtal är att komma överens om testning och upprätthållande av uppgifter.

Avtalsparter

Avtalsparter är Nödcentralsverket och kund som nämns i anslutningsavtalet för objektet som utrustats med en automatisk brottslarmanläggning. I varje avtal kan kunden endast vara ett företag, samfund eller en person i taget.

Definitioner

Med brottslarmanläggning avses utrustning som upptäcker och automatiskt och omedelbart meddelar om larm som anknyter till skydd av person eller inbrott.

Objekt med larmanläggning avser en enskild byggnad, en del av en byggnad eller en större helhet som består av flera byggnader i en fastighet som skyddas av larmanläggning som anslutits till Nödcentralsverkets övervakning. Varje objekt med larmanläggning har sin egen unika adress samt beteckning för larmanläggningen, dvs. nummer på larmanläggningen, som larmöverföringsoperatören ger. Den unika adressen och beteckningen utgör ett objekt med larmanläggning. Vid behov kan det också finnas flera anmälda enheter på samma adress, vilka skiljs åt av ett unikt nummer på larmanläggningen. 

Med kund avses ett bolag, samfund eller en person som har ingått ett avtal med Nödcentralsverket om att testa funktionen i den larmanläggning som denne förvaltar över.

Med ILMO-systemet avses Nödcentralsverkets e-kommunikationssystem för kunder som har anläggningar för brand- och brottslarm. Genom systemet kan kunderna skicka en anslutningsansökan, granska och upprätthålla avtal samt säga upp ett avtal.

Avtalets ikraftträdande och anmälan av ändringar i avtal

Nödcentralsverket får utföra övervakningsuppdrag och larmuppdrag som anses vara bevakningsuppgifter och som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) endast om ett viktigt allmänt intresse förutsätter det. (16.12.2016/1172). Således kan Nödcentralsverket endast godkänna samhälleligt betydande eller därmed jämförbara objekt för övervakning. Innan övervakning kan godkännas begär Nödcentralsverket ett utlåtande i ärendet av polismyndigheten. Kunden är vid behov skyldig att motivera varför objektet kräver övervakning.

Avtal ingås när kunden har lämnat in en ifylld ansökan om anslutning till Nödcentralsverket, ansökan har fått bifall av den lokala polisinrättningen och Nödcentralsverket har godkänt ansökan. Genom avtalet har kunden rätt att testa brottslarmanläggningens funktion genom att tillsammans med Nödcentralsverket utföra testning av brottslarmanläggningen. Avtalet gäller tills vidare.

Avtalet kan inte överföras till tredje part. Vid ägarbyte måste den gamla kunden säga upp avtalet och den nya ägaren ingå ett nytt avtal, dvs. fylla i en ny ansökan om anslutning. 

Avtalsparterna förbinder sig att i första hand använda Nödcentralsverkets ILMO-system för ärenden som gäller avtalet. Om ärenden inte kan skötas genom systemet kan man använda blanketter som Nödcentralsverket har upprättat. Om de uppgifter som kunden har uppgett i ILMO-systemet och innehållet i övriga dokument som kunden har överlämnat är motstridiga, anses innehållet i avtalet vara de uppgifter som kunden har registrerat i ILMO-systemet.

Avtalsparternas ansvar

Nödcentralsverket ansvarar för att testverksamheten upprätthålls alla vardagar kl. 8.00–16.00. Nödcentralsverket ansvarar dock inte för eventuella avbrott i allmän dataöverföring och deras inverkan på testverksamheten.

Kunden ansvarar för att Nödcentralsverket har nödvändiga uppgifter om det objekt som ska övervakas, dess ansvariga kontaktpersoner och faktureringsuppgifter samt att uppgifterna är uppdaterade. Kunden ansvarar för att denne är berättigad att överlämna personuppgifter till Nödcentralsverket i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). Kunden ansvarar även för att brottslarmanläggningen är ansluten till verksamheten.

Testning och underhåll av brottslarmanläggning

Brottslarmanläggningen testas genom att göra ett testlarm till Nödcentralsverket. Före testlarmet ringer testaren till Nödcentralsverket och meddelar om testet som ska utföras. Testning utförs i regel vardagar kl. 8.00–16.00. 

Larmanläggningens testnummer finns i nödcentralernas kontaktuppgifter på webbplatsen 112.fi/kontaktuppgifter 

Det är viktigt att Nödcentralsverket vet om brottslarmanläggningen har tagits ur funktion. Nödcentralsverket ska underrättas om underhåll av och driftsavbrott i en anläggning samt när underhåll eller avbrott är över.

Avgift för tjänsten och fakturering

Med detta avtal som grund fastställs avgifter som Nödcentralsverket tar ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 7 §. Eftersom Nödcentralsverket är den enda instans som utför testning, motsvarar avgiften testets självkostnadsvärde. Nödcentralsverket följer i sin bokföring upp kostnaderna för testning av dessa anläggningar och tar ut dessa kostnader från kunderna så att Nödcentralsverkets kostnader för testning av brottslarmanläggningar täcks.

Nödcentralsverket fakturerar kunden en gång per år. Avtal ska ingås för varje larmanläggning och varje objekt faktureras. Faktureringen av objektet baseras på avtalet, inte på om objektet har testats eller inte. Faktureringen börjar vid ingången av följande hel månad efter idrifttagningen och månaderna faktureras alltid som hela månader. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar netto, anmärkningstid 7 dagar. Dröjsmålsräntan är i enlighet med räntelagen. Om en betalningspåminnelse måste skickas, debiteras 5 euro för detta. 

Om kundens faktura returneras till Nödcentralsverket på grund av felaktiga uppgifter om faktureringsadress eller om sändning av fakturor till den e-fakturaadress som kunden har uppgett förhindras i Nödcentralsverkets system, skickar Nödcentralsverket i sista hand fakturorna till adressen som finns kunduppgifterna i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).  

Om kunden försummar att betala fakturorna har Nödcentralsverket rätt att avbryta testningen av brottslarmanläggningen tills försummelsen har åtgärdats. Om försummelsen fortsätter under lång tid har Nödcentralsverket rätt att säga upp avtalet.

Åtgärder med avseende på en felaktig eller på annat sätt störande anordning

Nödcentralsverket har rätt att på kundens bekostnad tillfälligt koppla bort en brottslarmanläggning som stör Nödcentralsverkets verksamhet eller som är felaktig.

Ansvar för eventuella skador

Nödcentralsverket svarar för att inkomna larm behandlas utan dröjsmål och på vederbörligt sätt samt underrättar objektets kontaktpersoner om larm på polisens begäran.

Nödcentralsverket svarar inte för bortkoppling eller motsvarande åtgärder som vidtagits av innehavaren av anläggningen eller av dennes företrädare, eller skador som dessa åtgärder ger upphov till i objektet, eller skador som uppstår till följd av ett systemfel eller felaktig verksamhet, eller skador som eventuellt uppkommer till följd av att kontaktpersonerna för en fastighets larmanläggning inte kan nås i en larmsituation. Nödcentralsverket svarar inte skador som eventuellt uppstår till följd av att kunden inte i tid sänder uppdaterade uppgifter till Nödcentralsverket eller inte har ingått avtal med Nödcentralsverket om testning av en larmanläggning, eller skador som orsakas kunden till följd av att ett fel uppstår i överföringsförbindelsen eller att denna inte fungerar.

Uppsägning av ett avtal

Parterna kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på en månad. Dag för uppsägning anses vara den sista dagen i den månad då uppsägningen sker. Kunden måste göra uppsägningen skriftligt med ett separat meddelande om uppsägning. Tjänsten upphör vid utgången av uppsägningstiden. Månader faktureras alltid i sin helhet. 

Kunden är skyldig att betala avtalsenliga avgifter fram till att avtalet har gått ut. Skyldigheten enligt avtalet att betala avgifterna för avtalsperioden upphör inte om ägandet/innehavet av lokalerna som utrustats med en brottslarmanläggning övertas av en tredje part om avtalet inte har sagts upp.