Den första undsättande och skyddande myndighetslänken i den hjälpande kedjan

Nödcentralsverket (112.fi) är ett rikstäckande nätverksbaserat ämbetsverk som är underställt inrikesministeriet, med verksamhetsställen i Kervo, Åbo, Björneborg, Kuopio, Vasa och Uleåborg.

Nödcentralsverket erbjuder nödcentralstjänster i hela Finland med undantag av Åland. Nödcentralsverket har till uppgift att på olika håll i landet ta emot nödmeddelanden som rör räddnings- och polisväsendet och social- och hälsovårdssektorn samt övriga meddelanden som gäller säkerheten för människor, miljö och egendom samt att förmedla dem vidare till olika
hjälpande myndigheter och samarbetspartner.

Verksamheten regleras i lagen och förordningen om nödcentralsverksamhet, som trädde i kraft den 1 januari 2011. 

Högklassig, tillförlitlig, jämliknödcentralsservice

I den föreliggande strategin "Nödcentralsverket 2021–2024" ger vi en beskrivning av målen och åtgärdshelheterna som behövs för att vi ska kunna producera högklassiga, tillförlitliga och jämlika nödcentralstjänster. Målen och innehållet i verksamhetsutvecklingen styrs av målen som härletts ur inrikesministeriets koncernstrategi samt förändringarna som sker i verksamhetsmiljön.

Strategi 2021-2024, Nödcentralsverket (pdf)

Koncernstrategi för inrikesministeriets förvaltningsområde