Brand- och brottslarmanläggningar

Ett kundtjänstnummer larmanläggningar är 0295 481 480. Vår kundtjänst är öppen vardagar 9-15. Servicenumret ger råd i avtals- och faktureringsfrågor som gäller larmanläggningar. Våra testnummer för larmanläggningar förblir oförändrade.

Till Nödcentralsverkets övervakning har kopplats cirka 19 000 brand- eller brottslarmanläggningar.
En brandlarmanläggning som kopplats till Nödcentralsverket är en anläggning som automatiskt och omedelbart slår larm lokalt och till nödcentralen om brandtillbud och fel som äventyrar anläggningens funktionsberedskap. Endast anläggningar som är godkända av ett kontrollorgan kopplas till Nödcentralsverkets övervakning.

Enligt lagen om nödcentralsverksamhet får Nödcentralsverket utföra övervakningsuppdrag och larmuppdrag som omfattas av lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002) endast ”om ett viktigt allmänt intresse förutsätter det”. I praktiken innebär det att brottslarmanläggningar får anslutas till Nödcentralsverket enligt grunderna särskilt skydd, höjd personsäkerhet samt ekonomiskt eller kulturhistoriskt värdefulla objekt.

Vad gäller andra brottslarmanläggningar tillhandahålls tjänster av privatföretag inom säkerhetsbranschen och av teleoperatörer, och då kan larmen också beställas till fastighetsägarnas egna telefoner.
 

Så här ansluter du en brandlarmanläggning till Nödcentralsverket

Kunden ingår ett larmöverföringsavtal med en teleoperatör och skickar formuläret för ansökan om anslutning till Nödcentralsverket. Dessutom ska kunden med den valda operatören eller en serviceleverantör som tillhandahåller tjänster för övervakning av fel i larmöverföringen ingå ett avtal om ordnande av övervakning av fel i nödcentralsförbindelsen. Nödcentralsverket ansvarar inte för övervakning av objektets förbindelsefel eller för andra arrangemang förknippade med detta.

Nödcentralsverket fakturerar kunden en gång om året för periodisk testning av brandlarmanläggningens driftsberedskap, mottagning och förmedling av larm samt en fast månadsavgift för underhåll av utrustning och programvara. Avgifterna för offentligrättsliga (obligatoriska) brandlarmanläggningar fastställs utifrån inrikesministeriets förordning.

En brandlarmanläggning kan också frivilligt installeras i en fastighet, utan att det förutsätts i samband med bygglovet eller enligt räddningsmyndighetens förordnande. Om så kallade frivilliga brandlarmanläggningar ansluts till nödcentralen behandlas de som anläggningar som prissätts på företagsekonomiska grunder. Räddningsmyndighetens samtycke krävs alltid för att ansluta denna typ av anläggning till en nödcentral. Som räddningsmyndighetens samtycke betraktas ett av räddningsmyndigheten undertecknat protokoll för installation av en brandlarmanläggning.

 1. Ansökan om anslutning

  Anslutning av en brandlarmanläggning till Nödcentralsverkets övervakning börjar med att kunden fyller i en ansökan om anslutning med bilagor.

  FYLL I ANSÖKAN OM ANSLUTNING
 2. Ibruktagningsbesiktning och räddningsmyndighetens tillstånd

  Den lokala räddningsmyndigheten underrättar Nödcentralsverket skriftligen om när tillståndet för idrifttagning av en brandlarmanläggning har godkänts i kontrollorganets inspektion för idrifttagning.  Efter behov ska kunden begära att räddningsmyndigheten sänder ett tillstånd som saknas till nödcentralen.

  RÄDDNINGSVERKENS KONTAKTINFORMATION
 3. Idrifttagning

  Anläggningen tas i drift på anmälan av kunden eller räddningsmyndigheten. Tidpunkten för idrifttagningen meddelas genom att ringa till linjen för test av en larmanläggning.

  KONTAKTINFORMATION: TESTNING AV LARMANORDNINGAR OCH STATUSMEDDELANDEN
 4. Ändringsanmälan

  Alla ändringar gällande en brandlarmanläggning ska alltid anmälas skriftligen till Nödcentralsverket. Ändringarna kan gälla bland annat objektets namn, ägare, innehavare, innehavarens/ägarens kontaktperson, anläggningens skötare, larmanläggningens nummer, faktureringsföretag/faktureringsadress. När ägaren av en brandlarmanläggning byts debiteras inte den nya ägaren någon anslutningsavgift. 

  Ändringar i objektuppgifterna (det så kallade objektkortet) ska också meddelas till områdets räddningsverk. 

  FYLL I ÄNDRINGSANMÄLAN AV EN BRANDLARM
 5. Månatliga tester

  Brandlarmanläggningar ska testas en gång per månad, om inte något annat har avtalats med räddningsmyndigheten i det egna området. Larmanläggningens nummer används för att identifiera ett testobjekt. 

  Testning görs endast under kontorstid. Testning av brand- och brottslarmanläggningar är som mest belastad på veckorna kring månadsskiften. Testning kan också utföras vid en annan tidpunkt.

  KONTAKTINFORMATION: TESTNING AV LARMANORDNINGAR OCH STATUSMEDDELANDEN
 6. Uppsägning

  En brandlarmanläggning ska sägas upp skriftligen med ett separat uppsägningsformulär. Räddningsmyndighetens utlåtande om att en brandlarmanläggning kan avföras från nödcentralens övervakning ska fogas till uppsägningsblanketten. Efter behov ska byggnadstillsynen kontaktas.

  FYLL I FORMULÄRET FÖR UPPSÄGNING

Så här ansluter du en brottslarmanläggning till Nödcentralsverket

Kunden ingår ett larmöverföringsavtal med teleoperatören och skickar anslutningsblanketten till nödcentralen. Utifrån polisens bifallande utlåtande beslutar Nödcentralsverket huruvida objektet tas under övervakning. Kunden är skyldig att efter behov förklara på vilket sätt kriteriet "allmänt intresse" uppfylls i fråga om objektet. 

En brottslarmanläggning som ansluts till nödcentralen hör till Nödcentralsverkets företagsekonomiska prestationer. Nödcentralsverket tar i form av företagsekonomiska prestationer ut avgifter i enlighet med inrikesministeriets avgiftsförordning.

 1. Ansökan om anslutning

  Anslutningen av en brottslarmanläggning till Nödcentralsverkets tjänst börjar med att kunden fyller i en ansökan om anslutning. Nödcentralsverket begär om polisens bifallande utlåtande om ansökan. Du kan skriva ut blanketten, om du vill, och skicka den som krypterad e-post.

  FYLL I ANMÄLAN OM ANSLUTNING
 2. Idrifttagning

  Idrifttagningen sker på kundens anmälan. Tidpunkten för idrifttagningen meddelas genom att ringa till nödcentralens linje för test av larmanläggning.

  KONTAKTINFORMATION: TESTNING AV LARMANORDNINGAR OCH STATUSMEDDELANDEN
 3. Ändringsanmälan

  Alla ändringar gällande en brottslarmanläggning ska anmälas skriftligen till nödcentralen. Ändringarna kan gälla bland annat objektets namn, ägare, kontaktpersoner, larmanläggningens nummer och faktureringsföretag/faktureringsadress. 

  FYLL I ÄNDRINGSANMÄLAN av en brottslarm
 4. Månatliga tester

  Det rekommenderas att en brottslarmanläggning testas månatligen för att garantera anläggningens driftsberedskap. För att verifiera testobjektet används larmanläggningens nummer. Endast den kontaktperson för objektet vars kontaktinformation har förts in i Nödcentralsverkets system kan anmäla test eller underhåll av en brottslarmanläggning

  Testning görs endast under kontorstid. Testning av brand- och brottslarmanläggningar är som mest belastad på veckorna kring månadsskiften. Testning kan också utföras vid en annan tidpunkt.

  KONTAKTINFORMATION: TESTNING AV LARMANORDNINGAR OCH STATUSMEDDELANDEN
 5. Uppsägning

  En brottslarmanläggning ska sägas upp skriftligen med ett separat uppsägningsformulär. 

  Fyll i anmälan om uppsägning