Kundregistret över brand- och brottslarmanläggningar

15.9.2022

1. Registrets namn

Kundregistret över brand- och brottslarmanläggningar

2. Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket
Satakunnankatu 3-5
PB 112
28131 Björneborg

E-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

3. Kontaktperson i frågor som gäller registret

Ekonomichef Tuovi Merkkiniemi
PB 112
28131 Björneborg

E-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

4. Dataskyddsombud

[email protected]
PB 112
28131 Björneborg

E-postadress: [email protected], telefon 0295 481 112

5. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Informationen i kundregistret över brand- och brottslarmanläggningar används huvudsakligen för att fakturera tjänster i enlighet med ingångna avtal och för att skicka driftsmeddelanden.  Kundinformation rapporteras till de kundfordringar som upprätthålls av ServiceCenter Palke. Uppgifterna förs också in i det operativa systemet, i vilket fall uppgifterna används för att testa enheten och förmedla utryckningar. 

Personuppgifter behandlas på basis av ett avtal mellan Nödcentralsverket och kunden. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Enligt 17 § 1 mom. 5 punkten i lagen om nödcentralsverksamhet får i nödcentralens datasystemet insamlas och sparas uppgifterna om identiteten hos en person som har samband med meddelanden, uppdrag och åtgärder, namn, personbeteckning eller födelsetid, kön, modersmål, medborgarskap, hemort, adress och telefonnummer och annan motsvarande information samt om samband med ärendet, identifieringsuppgifter om objektet inklusive lokaliseringsuppgift eller geografisk information och objektinformation om larmanordningar inklusive lokaliseringsuppgift eller geografisk information. En separat rapport om behandlingen har utarbetats för larmcentralens datasystem.

6. Förvaringstiden för personuppgifterna i personregistret

Asiakasrekisteriin talletettuja voimassa olevia tietoja säilytetään koko sopimuskauden ajan. Giltiga uppgifter som sparas i kundregistret lagras under hela avtalsperioden. Efter avtalets upphörande kommer både uppgifterna i avtalet och behandlingsuppgifterna att lagras i två år.  

I det elektroniska kundsystemet bevaras de behandlingsuppgifter som finns kvar i registret i fem år medan avtalet är giltigt. 

Personuppgifter raderas från registret efter 5 år när uppgifterna inte längre är giltiga.
Det manuella kundregistret förs i 5 år efter införandet av det elektroniska kundregistret. Lagringsperioden baserar sig på korrigering av eventuella fel på grund av dataredigering. Det enda sättet att korrigera data är att använda ett manuellt kundregister.
När det gäller driftsystemets lagringsperiod, se  nödcentralsdatasystemet ERICAS dataskyddsbeskrivning 

7. Datainnehåll i registret

Registrets innehåll: 

  • kundens namn, FO-nummer och/eller personbeteckning, faktureringsuppgifter, namn, telefonnummer och e-postadress för kundens avtalskontaktperson. 
  • i det elektroniska kundsystemet sparas följande uppgifter i registret: den som utfört åtgärden, utförda åtgärder, vilka uppgifter åtgärderna har gällt och när åtgärden har vidtagits.
  • det övervakade objektets namn och adress, användningsändamål och larmanläggningens nummer
  • namn och telefonnummer och organisationsdata för larmanläggningens larmkontaktperson. 

8. Regelmässiga informationskällor

De personuppgifter som förts in i registret har erhållits från kunden. 

Kunden ansvarar för att den har skäl enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) att lämna ut personuppgifter till Nödcentralsverket Information om brandlarmutrustning har erhållits från räddningsmyndigheter. 

9. Överföring, överlåtelse och mottagare av uppgifter

Uppgifterna i registret får lämnas ut till räddningsmyndigheten och polismyndigheten i syfte att utföra sina lagstadgade uppgifter. Dessutom har Nödcentralen, i enlighet med avtalsvillkoren, rätt att meddela räddningstjänsten att brandlarmsanordningen inte har testats.  
Innan brottslarmet införs kommer Nödcentralsverket att fråga polismyndigheten om det är ett ämne av "om det viktiga allmänintresset kräver det" som omfattas av lagen om privata säkerhetstjänster (282/2002). I praktiken innebär det att brottslarmanläggningar får anslutas till nödcentralerna enligt grunderna särskilt skydd, höjd personsäkerhet samt ekonomiskt eller kulturhistoriskt värdefulla objekt.

Nödvändig information om förekomsten och driften av anläggningen kan också lämnas ut till den kommunala byggnadskontrollmyndigheten i syfte att utföra sina lagstadgade uppgifter och till ett kontrollorgan som godkänts av Säkerhets- och kemikaliemyndigheten (Tukes) om överlämnandet grundar sig på lagen.

Dessutom har myndigheterna laglig rätt att få nödvändig information från registret i samband med lagstadgade uppgifter, såsom en polismyndighet för förundersökning eller polisutredning, och Haveriutredningsmyndigheten för säkerhetsutredningar. 

10. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Kundregistret finns i tori-nätverket vid det statliga IKT-centret, dvs. statsförvaltningens gemensamma datanät. Kunden loggar in på systemet via suomi.fi-onlineautentisering.
En databas som rör fakturering kan innehålla personuppgifter om fakturan går till en privatperson. Tillgång till databasen ska endast beviljas personer som hanterar fakturering.

Användarrättigheter till det elektroniska kundregistret söks via Portti-systemet endast för personer vars uppgifter kundregistret tillhör. Du loggar in i kundregistret via Virtu-autentisering.  Faktureringsmaterial överförs elektroniskt till Palke via kundregistersystemet.  

Manuellt lagrade kontraktsdokument finns i åtkomstkontrollskyddade låsta utrymmen. Behandling av personuppgifter i Excel-faktureringsregistret är endast möjlig för personer vars arbetsuppgifter den ingår i.  Du kan logga in på servicehanteringssystemet som upprätthålls av Palke för att skicka försäljningsfakturering och till kundfordringar i Kieku via Virtu-autentisering

12. Förekomst av eventuellt automatiserat beslutsfattande

Vid Nödcentralsverket fattas inga beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Nödcentralsverket gör ingen profilering utifrån de personuppgifter som det behandlar.

13. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret. Begäran om insyn ska vara skriftlig och skickas till [email protected] eller per post till adressen Nödcentralsverket, PB 112, 28131 Björneborg. Den registrerade ska i sin begäran om insyn lämna tillräckliga identifieringsuppgifter för att rätten till insyn ska kunna utövas.

14. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, rätt att få tillgång till uppgifter, rätt att korrigera uppgifter, rätt att radera uppgifter (rätt att bli bortglömd), rätt att begränsa behandlingen av uppgifter, anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling samt rätt till dataportabilitet.

Den registrerade får granska sina uppgifter i enlighet med punkt 13. 
För att korrigera felaktiga uppgifter måste kunden lämna in rätt information skriftligen till larmcentralen.

15. Återkallande av den registrerades samtycke

Behandlingen av personuppgifter baseras på ett avtal, så samtycke kan inte återkallas separat.

16. Andra rättigheter angående behandling av personuppgifter

17. Den registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade vill anmäla problem som rör behandlingen av personuppgifter, ska han eller hon i första hand kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsansvarige. Den registrerade har rätt att på grund av den personuppgiftsansvariges beslut anföra besvär till tillsynsmyndigheten, som i Finland är dataombudsmannen. Dessutom kan vem som helst anmäla till dataombudsmannen misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna. Dataombudsmannens byrås webbplats: tietosuoja.fi.

17. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningen finns dessutom att läsa i elektroniskt format på Nödcentralsverkets riksomfattande webbplats (www.112.fi) samt fås på begäran från registratorskontoret (kontaktuppgifter: Nödcentralsverket, Satakunnankatu 3–5, PB 112, 28131 Björneborg, [email protected], telefon 0295 480 112 (växel).

Den offentliga informationen om uppgiftsskydd vid Nödcentralsverket och informationen från nödcentralens informationssystem ERICA om behandlingsåtgärder finns på internetadressen 112.fi/tietosuoja.