Kundregistret över brand- och brottslarmanläggningar

1.1.2024

1. Registrets namn

Kundregistret över brand- och brottslarmanläggningar

2. Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket
Satakunnankatu 3-5
PB 112
28131 Björneborg

E-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

3. Kontaktperson i frågor som gäller registret

Hanna-Kaisa Eklund
PB 112
28131 Björneborg

E-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

4. Dataskyddsombud

Sallamaari Mäkitasku
[email protected]
PB 112
28131 Björneborg

E-postadress: [email protected], telefon 0295 481 112

5. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Informationen i kundregistret över brand- och brottslarmanläggningar används huvudsakligen för att fakturera tjänster i enlighet med ingångna avtal och för att skicka driftsmeddelanden. Kunduppgifterna rapporteras till försäljningsreskontran som upprätthålls av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet. Uppgifterna förs också in i nödcentralsdatasystemet, varvid uppgifterna används för att testa enheten och förmedla utryckningar.

Personuppgifter behandlas på basis av ett avtal mellan Nödcentralsverket och kunden. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 b i EU:s allmänna dataskyddsförordning. 

Enligt 17 § 1 mom. 8 punkten i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) får man dessutom behandla uppgifter om mål, koordinater och platsinformation för en brandvarnare, ett automatiskt släckningssystem och brottslarm som är kopplat till nödcentralen samt uppgifter om testverksamhet och störningssituationer. En separat dataskyddspolicy har utarbetats för nödcentralsdatasystemet.

6. Förvaringstiden för personuppgifterna i personregistret

Giltiga uppgifter som sparas i kundregistret lagras under hela avtalsperioden. När avtalet upphört lagras både uppgifterna i avtalet och behandlingsuppgifterna i två år. 

De behandlingsuppgifter som finns kvar i registret i det elektroniska kundsystemet bevaras i fem år när avtalet är giltigt. Personuppgifter raderas från registret efter fem år när uppgifterna inte längre är bundna till det giltiga avtalet. 

Personuppgifter som aldrig har varit bundna till ett avtal raderas ur registret efter 30 dagar.

När det gäller förvaringstiden för nödcentralsdatasystemet se dataskyddspolicyn för nödcentralsdatasystemet ERICA.

7. Datainnehåll i registret

Registrets innehåll: 

  • avtalskundens namn, FO-nummer och/eller personbeteckning 
  • avtalskundens faktureringsuppgifter 
  • namn, telefonnummer och e-postadress till avtalskundens kontaktperson
  • namn, telefonnummer och tillgänglighetstid för avtalsobjektets nödkontaktperson
  • avtalsobjektets namn och adress, användningsändamål och larmanordningens nummer
  • i det elektroniska kundsystemet sparas följande uppgifter i registret: den som vidtagit en åtgärd, utförda åtgärder, vilka uppgifter åtgärderna har gällt och när åtgärden har vidtagits.

8. Regelmässiga informationskällor

De personuppgifter som förts in i registret har erhållits från kunden. 

Kunden ansvarar för att den har skäl enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679) att lämna ut personuppgifter till Nödcentralsverket Information om brandlarmutrustning har erhållits från räddningsmyndigheter. 

9. Överföring, överlåtelse och mottagare av uppgifter

Uppgifterna i registret kan lämnas ut till räddningsmyndigheterna och polismyndigheterna i syfte att utföra sina lagstadgade uppgifter. Dessutom har Nödcentralsverket, i enlighet med avtalsvillkoren, rätt att meddela räddningsmyndigheterna att en brandlarmanläggning inte har testats. 

Innan ett brottslarm ansluts kontrollerar Nödcentralsverket med polismyndigheterna om det är fråga om ett objekt som omfattas av "om ett viktigt allmänt intresse förutsätter det" som lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) föreskriver. I praktiken innebär detta att brottslarm får anslutas till nödcentralsdatasystemet med motiveringen särskilt skydd, ökad personsäkerhet samt ekonomiskt eller kulturhistoriskt värdefulla objekt.

Nödvändig information om en anläggnings existens och funktion kan också lämnas ut till den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten för genomförandet av dess lagstadgade uppgifter, samt till ett besiktningsorgan som Säkerhets- och kemikaliemyndigheten (Tukes) auktoriserat för en uppgift, om överlåtelsen grundar sig på lagen.

Dessutom har myndigheterna laglig rätt att få nödvändig information från registret i samband med lagstadgade uppgifter, såsom polismyndigheterna för en förundersökning eller polisutredning, samt Olycksutredningscentralen för en säkerhetsutredning.

10. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Kundregistret finns i TORI-nätverket vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik, det vill säga i statsförvaltningens gemensamma datanät. Systemen är skyddade med olika datasäkerhetslösningar. Kunden loggar in på systemet via suomi.fi-identifiering.

På Nödcentralsverket får endast personer vars arbetsuppgifter omfattar avtalshantering, fakturering och kundservice tillgång till kundregistret över larmanordningar och försäljningsreskontran som upprätthålls av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet. Inloggningen i registren görs med stark autentisering. Dessutom får personalen regelbundet utbildning i behandlingen av personuppgifter och dataskydd. 

12. Förekomst av eventuellt automatiserat beslutsfattande

Vid Nödcentralsverket fattas inga beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Nödcentralsverket gör ingen profilering utifrån de personuppgifter som det behandlar.

13. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret. Begäran om insyn ska vara skriftlig och skickas till [email protected] eller per post till adressen Nödcentralsverket, PB 112, 28131 Björneborg. Den registrerade ska i sin begäran om insyn lämna tillräckliga identifieringsuppgifter för att rätten till insyn ska kunna utövas.

14. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, rätt att få tillgång till uppgifter, rätt att korrigera uppgifter, rätt att radera uppgifter (rätt att bli bortglömd), rätt att begränsa behandlingen av uppgifter, anmälningsskyldighet avseende rättelse eller radering av personuppgifter och begränsning av behandling samt rätt till dataportabilitet.

Den registrerade får granska sina uppgifter i enlighet med punkt 13. 
För att korrigera felaktiga uppgifter måste kunden lämna in rätt information skriftligen till larmcentralen.

15. Återkallande av den registrerades samtycke

Behandlingen av personuppgifter baseras på ett avtal, så samtycke kan inte återkallas separat.

16. Andra rättigheter angående behandling av personuppgifter

17. Den registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade vill anmäla problem som rör behandlingen av personuppgifter, ska han eller hon i första hand kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsansvarige. Den registrerade har rätt att på grund av den personuppgiftsansvariges beslut anföra besvär till tillsynsmyndigheten, som i Finland är dataombudsmannen. Dessutom kan vem som helst anmäla till dataombudsmannen misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna. Dataombudsmannens byrås webbplats: tietosuoja.fi.

17. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningen finns dessutom att läsa i elektroniskt format på Nödcentralsverkets riksomfattande webbplats (www.112.fi) samt fås på begäran från registratorskontoret (kontaktuppgifter: Nödcentralsverket, Satakunnankatu 3–5, PB 112, 28131 Björneborg, [email protected], telefon 0295 480 112 (växel).

Den offentliga informationen om uppgiftsskydd vid Nödcentralsverket och informationen från nödcentralens informationssystem ERICA om behandlingsåtgärder finns på internetadressen tietosuoja.fi.