112-dagens händelser på sidan 112.fi

8.12.2022

1. Registrets namn

112-dagens händelser på sidan 112.fi

2. Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket

Satakunnankatu 3–5
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

3. Kontaktperson angående frågor som gäller registret

Kommunikationschef Marjukka Koskela
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

4. Dataskyddsombud

Förvaltningsjurist
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 481 112

5. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att föra en lista över evenemang organiserade av externa parter med anknytning till 112-kampanjen på sidan 112.fi/112-paiva. Evenemangsarrangörer från hela Finland anmäler själva de 112-evenemang som de vill med ett dynamiskt onlineformulär på webbsidan där såväl medborgare som medier kan hitta information om de olika evenemangen. Nödcentralsverket godkänner anmälda evenemang innan de visas på sidan. Registret består av kontaktuppgifter till de personer som är ansvariga för evenemangen, vilka kommer att raderas automatiskt senast två (2) månader efter 112-dagen (11.2.). Registret återskapas varje år på basis av anmälningar.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6.1a i EU:s allmänna dataskyddsförordning, dvs. samtycke.

6. Förvaringstiden för personuppgifterna i personregistret

Uppgifterna raderas utan dröjsmål efter evenemanget när det inte längre är nödvändigt att spara uppgifterna, dock senast två (2) månader efter att evenemanget ordnades.

7. Datainnehåll i registret

Följande personuppgifter kan samlas in i samband med anmälan: arrangörens namn, e-postadress och vem arrangören är. Beskrivningen av evenemanget innehåller uppgift om arrangören, en beskrivning av evenemanget och platsen för evenemanget.

8. Regelmässiga informationskällor

Den som anmäler sig till evenemang lämnar själv sina uppgifter. Nödcentralens kommunikationsavdelning har rätt att kontrollera beskrivningen av evenemanget.

9. Överföring, överlåtelse och mottagare av uppgifter

Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till tredje part förutom offentlig information.

10. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Uppgifter i elektronisk form är skyddade för utomstående användning tekniskt och organisatoriskt.

Anmälningsformuläret är ett offentligt onlineformulär, vars information kommer att finnas kvar på YJA-plattformen (Statens gemensamma publikationsplattform) under hela evenemanget. Uppgifter som definieras som offentliga visas på sidan 112.fi under evenemanget.

Hos Nödcentralsverket behandlas uppgifterna i YJA av kommunikationssakkunniga och kommunikationschefen. Inom Nödcentralsverket säkerställs behörigheten att använda informationssystem genom administration av åtkomstbehörigheterna, och de som har behörighet att behandla personuppgifter loggar in på informationssystemen med certifikatet på tjänstemannens elektroniska kort.

Uppgifterna behandlas endast på servrar som administreras av Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori).

12. Förekomst av eventuellt automatiserat beslutsfattande

Vid Nödcentralsverket fattas inga beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Nödcentralsverket gör ingen profilering utifrån de personuppgifter som det behandlar.

13. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret. Begäran om insyn ska vara skriftlig och skickas till [email protected] eller per post till adressen Nödcentralsverket, PB 112, 28131 Björneborg. Den registrerade ska i sin begäran om insyn lämna tillräckliga identifieringsuppgifter för att rätten till insyn ska kunna utövas.

14. Den registrerades rättigheter

När den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke har den registrerade följande rättigheter: rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, rätt att få tillgång till uppgifter, rätt att korrigera uppgifter, rätt att radera uppgifter (rätt att bli bortglömd), rätt att begränsa behandlingen av uppgifter och begränsning av behandling samt rätt till dataportabilitet. 

Den registrerade får granska sina uppgifter i enlighet med punkt 13.

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifter har lämnats ut om rättelser, raderingar eller begränsningar i behandlingen av personuppgifter, såvida detta inte visar sig omöjligt eller kräver oskäligt besvär. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare, om den registrerade begär det.

15. Återkallande av den registrerades samtycke

Behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke. Uppgifterna raderas automatiskt efter evenemanget eller på begäran av den registrerade utan dröjsmål. Anmälaren kan själv radera sitt evenemang i systemet.

16. Den registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade vill anmäla problem som rör behandlingen av personuppgifter, ska han eller hon i första hand kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsansvarige. Den registrerade har rätt att på grund av den personuppgiftsansvariges beslut anföra besvär till tillsynsmyndigheten, som i Finland är dataombudsmannen. Dessutom kan vem som helst anmäla till dataombudsmannen misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna. Dataombudsmannens byrås webbplats: https://tietosuoja.fi

Besöksadress: Lintulahdenkuja 4 9, 00530 Helsingfors, postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS, e-post: [email protected], telefonväxel: 02956 66700.

17. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningen finns att läsa i elektroniskt format på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi samt fås på begäran från registratorskontoret (kontaktuppgifter: Nödcentralsverket, Satakunnankatu 3–5, PB 112, 28131 Björneborg, [email protected], telefon 0295 480 112 (växel).