Dataskydd - Applikationen 112 Suomi

19.12.2023

1. Registrets namn

Dataskydd - Applikationen 112 Suomi

2. Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket

Satakunnankatu 3–5
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

3. Kontaktperson angående frågor som gäller registret

Applikationsexpert Sami Suomalainen
PB 112
28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

4. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud
P28131 Björneborg

e-postadress: [email protected], telefon 0295 480 112 (växel)

5. Syfte med och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Mobilapplikationen 112 Suomi (nedan applikationen) kan laddas ner gratis från appbutiker till Android-, Huawei, iPhone-, Windows- och Jolla-telefoner, varav de två sista inte längre uppdaterar applikationen. När man ringer det allmänna nödnumret 112 via applikationen förmedlas uppringarens telefonnummer och exakt positionsinformation automatiskt till nödcentralen, vilket påskyndar behandlingen av nödsamtalet. Detta fungerar i Finland och utomlands när man ringer via appen i de länder som har anslutit sig till PEMEA: mer information om PEMEA och länder som har anslutit sig.

När man går via appen till FPA:s distansservice för tolktjänst för att göra en nödanmälan på teckenspråk, överförs användarens telefonnummer och exakta positionsuppgifter automatiskt till nödcentralen.

Myndigheternas varningsmeddelanden som Nödcentralsverket förmedlar publiceras via applikationen. Via applikationen kan regionala varningsmeddelanden skickas utifrån telefonens positionsinformation. Även andra myndighetsmeddelanden som Nödcentralsverket förmedlar publiceras via applikationen. Via applikationen kan regionala myndighetsmeddelanden skickas utifrån telefonens positionsinformation. Utöver andra myndighetsmeddelanden publiceras även regionala meddelanden via applikationen om trafikstörningar som Fintraffic skickar och som baseras på positionen. Användaren kan välja om hen vill aktivera meddelanden om trafikstörningar.

I applikationens tilläggstjänster ingår även journummer för icke brådskande hjälpbehov samt möjlighet att ringa numren ifråga direkt. I applikationen finns följande journummer sammanställda: Sjöräddningen, Jourhjälpen, Polisens rådgivningstjänst, Vägtrafikantlinjen, Giftinformationscentralen, Medborgarrådgivningen, Kristelefonen, MLL:s barn- och ungdomstelefon, Nollinjen, Utrikesministeriets journummer, Nödcentralsverkets internationella nummer samt Tipstelefonen för försvunna barn. Vidare omfattar applikationens extratjänster också en länk till SoteDigi Oy:s symtombedömning för coronavirusinfektion i webbtjänsten Omaolo.fi. När man använder länken till webbtjänsten Omaolo.fi och fyller i förfrågan om coronavirusinfektion förmedlas ingen information om användaren från 112 Suomi-applikationen till SoteDigi Oy. Som en extratjänst via appen finns också en lista över närmaste hjärtstartare, vilken baseras på telefonens position. Ingen information om användaren överförs till en tredje part i samband med att applikationen hämtar listan. Platsuppgifter för närmaste hjärtstartare hämtas till applikationen från registret defi.fi som administreras av Hjärtförbundet, Röda korset och Återupplivningsrådet.

Vidare omfattar applikationens extratjänster också en länk till finska utrikesministeriets matkustusilmoitus.fi webbtjänsten. I tjänsten kan man ge utrikesministeriet uppgifter om mans utlandsresa eller flytt till utomlands. När man använder länken till webbtjänsten matkustusilmoitus.fi förmedlas ingen information om användaren från 112 Suomi-applikationen till utrikesministeriet. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6.1 a i EU:s allmänna dataskyddsförordning, det vill säga den registrerades samtycke.

6. Förvaringstiden för personuppgifterna i personregistret

Uppgifterna lagras i 24 timmar, varefter de raderas automatiskt.

7. Datainnehåll i registret

Applikationen lagrar följande personuppgifter om applikationens användare: telefonnummer och positionsinformation.

8. Regelmässiga informationskällor

Användaren registrerar sitt mobiltelefonnummer i applikationen när han eller hon laddar ned applikationen i sin telefon. I övrigt samlas uppgifter om de data som telefonen skickar. Efter att man har tryckt på Ring 112 lagras positionsinformation alltid i en timme på tjänsteproducentens molnserver. Dessa uppgifter är endast tillgängliga för Nödcentralsverket och positioninformationen hämtas till nödcentralens datasystem endast under nödsamtalet.

Positionsinformation lagras alltid i en timme på tjänsteproducentens molnserver efter att du har klickat på länken för distanstolkningsservice. Dessa uppgifter är endast tillgängliga för Nödcentralsverket och positionsuppgifter hämtas till nödcentralens datasystem endast under ett eventuellt nödsamtal som görs av distansservicens tolk.

Positionsinformationen lagras också i en timme på tjänsteproducentens molnserver när man ringer sjöräddningens larmnummer via applikationen. Denna information är endast tillgänglig för sjöräddningens ledningscentraler som upprätthålls av Gränsbevakningsväsendet.

I enlighet med sjöräddningslagen (1145/2001) 3 § är Gränsbevakningsväsendet den ledande sjöräddningsmyndigheten som bland annat leder och genomför sök- och räddningsinsatser inom havsområdet. Positionsinformationen lagras även i en timme på tjänsteproducentens molnserver när man ringer Vägtrafikantlinjen via applikationen. Dessa uppgifter kan endast användas av Vägtrafikantlinjens operatör. När man ringer Vägtrafikantlinjen förmedlas samtalet till vägtrafikcentralen. Vägtrafikcentralerna leds av Fintraffic Väg Ab som ansvarar för hanteringen av vägtrafiken på finländska vägar. Fintraffic Väg Ab ingår i Fintraffic-koncernen med specialuppdrag, som ägs helt av staten och drivs under ägarstyrning av kommunikationsministeriet.

Varningsmeddelanden och andra myndighetsmeddelanden skickas till alla telefoner som har applikationen installerad och samtycke till kontinuerlig användning av positionsinformation har aktiverats i inställningarna. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för varnings- eller myndighetsmeddelandena för att kontrollera om meddelandet ska aktiveras i telefonen. Användarens positionsinformation förmedlas inte till molntjänster eller någon annanstans i samband med varningsmeddelanden eller andra myndighetsmeddelanden. Regionala meddelanden om trafikstörningar (senare trafikmeddelanden) skickas till alla telefoner som har applikationen installerad, inställningarna tillåter kontinuerlig användning av positionsinformation och valet Trafikmeddelanden visas. Telefonens bakomliggande processer granskar de geografiska inställningarna för trafikmeddelanden för att kontrollera om trafikmeddelandet ska aktiveras i telefonen. Användarens positionsinformation överförs inte till molnet eller någon annanstans i samband med trafikmeddelandena.

Utöver åtkomst till positionsdata ber applikationen också användaren om rätt att använda användarens motions- och träningsdata. Denna rättighet används för att minska batteriets förbrukning. Om användaren inte ger tillgång till motions-/träningsdata, kan detta leda till en större batteriförbrukning. Biblioteket som applikationen använder känner igen när användaren inte flyttar på sig/är i rörelse och uppdaterar geodata enligt detta. I avsaknad av rättigheter uppdateras geodata även om användaren inte flyttar på sig. Applikationen fungerar dock som vanligt även om dessa rättigheter inte har beviljats.

9. Överföring, överlåtelse och mottagare av uppgifter

Uppgifter om nödsamtal som rings via applikationen överlåts till nödcentralerna. Nödcentralerna får information om uppringarens exakta position och telefonnummer. När man går via appen till FPA:s distansservice för tolktjänst för att göra en nödanmälan på teckenspråk, kommer användarens exakta plats och telefonnummer att överlämnas från appen till nödcentralerna om en tolk från FPA:s distansservicen vid Centret för tolktjänst ringer ett nödsamtal. Överföring av platsinformation till nödcentraler anges på applikationsskärmen vid länken i fråga.

Nödcentralernas verksamhet regleras i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010). För nödsamtal som kommer till nödcentralen lagras uppgifterna i nödcentralens datasystem i enlighet med lagen om nödcentralsverksamhet. När man ringer till sjöräddningens larmnummer från applikationen överlåts positionsinformationen till Gränsbevakningsväsendet, som bifogar informationen om räddningsinsatserna till sjöräddningsregistret. Information om överlåtelsen av positionsinformation till Gränsbevakningsväsendet vid sjöräddningen visas på applikationens skärm vid telefonnumret i fråga. Vid samtal till Vägtrafikantlinjen via applikationen överlåts positionsinformationen till Vägtrafikcentralen.

Information om överlåtelse av positionsinformation till vägtrafikantlinjen visas i applikationens skärm i samband med ifrågavarande telefonnummer. Personuppgiftsbiträde är Digia Finland Oy som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Nödcentralsverket har tagit fram 112 Suomi-applikationen i samarbete med Digia. Digia Finland Oy är ett finländskt IT-företag som levererar informationssystem bland annat till olika säkerhetsmyndigheter. Om en myndighet enligt lag har rätt att få uppgifter som den behöver, är det möjligt att i enskilda fall överlåta dem på begäran från myndigheten.

Användaren bör observera att även om 112 Suomi appen endast använder användarens positionsdata och det telefonnummer som användaren angett i applikationen, kan telefonens eget operativsystem lagra något om användningen av applikationen och/eller någon information som den producerat i enlighet med sina egna användningsfall och villkor. Nödcentralsverket kan inte påverka dessa dataregistreringar och/eller denna användning.

10. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

11. Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Uppgifter som samlats om applikationens användare lagras i ett system som skyddats med operativsystemets säkerhetsprogram och -åtgärder på uppdrag av personuppgiftsbiträdet. Tillträde till systemet kräver användarspecifika inloggningsuppgifter. Systemet har skyddats med brandväggar och andra tekniska metoder på uppdrag av personuppgiftsbiträdet. Endast vissa på förhand definierade anställda under den personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträdet, som har fått lämplig utbildning och handledning i informationssäker behandling av uppgifterna, har tillgång till uppgifterna som lagrats i systemet. Uppgifterna lagras i låsta och bevakade utrymmen. Personuppgifter som samlas in i samband med användningen av applikationen lagras i Digia Finland Oy:s 112-molntjänst i 24 timmar. Molntjänsten finns i Finland.

12. Förekomst av eventuellt automatiserat beslutsfattande

Vid Nödcentralsverket fattas inga beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Nödcentralsverket gör ingen profilering utifrån de personuppgifter som det behandlar.

13. Rätt till insyn

Den registrerade har rätt att granska sina uppgifter i registret. Begäran om insyn ska vara skriftlig och skickas till [email protected] eller per post till adressen Nödcentralsverket, PB 112, 28131 Björneborg. Den registrerade ska i sin begäran om insyn lämna tillräckliga identifieringsuppgifter för att rätten till insyn ska kunna utövas.

14. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att få information om behandlingen av personuppgifter, rätt att få tillgång till uppgifterna, rätt att korrigera uppgifterna, rätt att radera uppgifterna (rätten att bli bortglömd) samt rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna. 

Den personuppgiftsansvarige ska underrätta varje mottagare till vilken personuppgifter har lämnats ut om rättelser, raderingar eller begränsningar i behandlingen av personuppgifter, såvida detta inte visar sig omöjligt eller kräver oskäligt besvär. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare, om den registrerade begär det.

Den registrerade får granska sina uppgifter i enlighet med punkt 13.

15. Återkallande av den registrerades samtycke

Den registrerade kan återkalla sitt samtycke genom att radera 112 Suomi-applikationen från sin telefon eller genom att förhindra positionering i telefonens inställningar.

16. Andra rättigheter angående behandling av personuppgifter

-

17. Den registrerades besvärsrätt hos tillsynsmyndigheten

Om den registrerade vill anmäla problem som rör behandlingen av personuppgifter, ska han eller hon i första hand kontakta den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsansvarige. Den registrerade har rätt att på grund av den personuppgiftsansvariges beslut anföra besvär till tillsynsmyndigheten, som i Finland är dataombudsmannen. Dessutom kan vem som helst anmäla till dataombudsmannen misstanke om att personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsbestämmelserna. Dataombudsmannens byrås webbplats: www.tietosuoja.fi, besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6, 00520 Helsingfors, postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS, e-post: [email protected], telefonväxel: 02956 66700.

18. Övrig information

Dataskyddsbeskrivningen finns att läsa i elektroniskt format på Nödcentralsverkets webbplats www.112.fi samt fås på begäran från registratorskontoret (kontaktuppgifter: Nödcentralsverket, Satakunnankatu 3–5, PB 112, 28131 Björneborg, [email protected], telefon 0295 480 112 (växel).