Tietosuojaseloste - 112 Suomi -sovellus

19.12.2023

1. Rekisterin nimi

112 Suomi -mobiilisovellus

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sovellusasiantuntija Sami Suomalainen
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112

4. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (vaihde)

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

112 Suomi -mobiilisovellus (myöhemmin sovellus) on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android-, Huawei, iPhone- Windows- ja Jolla-puhelimiin, joista kahteen viimeiseen ei sovellusta enää päivitetä. Sovelluksen kautta yleiseen hätänumeroon 112 soitettaessa puhelun soittajan käyttämä puhelinnumero sekä tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti, mikä nopeuttaa hätäpuhelun käsittelyä. Tämä toimii Suomessa sekä ulkomailla soitettaessa sovelluksesta PEMEAan liittyneissä valtioissa: lisätietoa PEMEAsta ja siihen liittyneistä valtioista.

Siirryttäessä sovelluksen kautta Kelan etätulkkauspalveluun tekemään hätäilmoitusta viittomakielellä, välittyy käyttäjän puhelinnumero sekä tarkka sijaintitieto hätäkeskukseen automaattisesti. 

Hätäkeskuslaitoksen välittämät viranomaisten vaaratiedotteet julkaistaan sovelluksen kautta. Sovelluksella alueelliset vaaratiedotteet voidaan lähettää puhelimen sijaintitietoon perustuen. Hätäkeskuslaitoksen välittämät muut viranomaistiedotteet julkaistaan myös sovelluksen kautta. Sovelluksella alueelliset viranomaistiedotteet voidaan lähettää puhelimen sijaintitietoon perustuen. Muiden viranomaistiedotteiden lisäksi sovelluksen kautta julkaistaan myös sijaintiin perustuen Fintrafficin lähettämiä alueellisia tieliikenteen häiriötiedotteita. Käyttäjä voi valita haluaako hän saada tieliikenteen häiriötiedotteista herätteitä. Sovelluksen lisäpalveluihin kuuluvat myös päivystysnumerot kiireettömään avuntarpeeseen sekä mahdollisuus soittaa suoraan kyseisiin numeroihin.

Sovellukseen on koottu seuraavat päivystysnumerot: Meripelastus, Päivystysapu Poliisin neuvontapalvelu, Tienkäyttäjän linja, Myrkytystietokeskus, Kansalaisneuvonta, Kriisipuhelin, MLL:n lasten ja nuorten puhelin, Nollalinja, Ulkoministeriön päivystysnumero, Hätäkeskuslaitoksen kansainvälinen numero sekä Kadonneita lapsia koskeva vihjepuhelin.

Edelleen sovelluksen lisäpalveluihin kuuluu linkki SoteDigi Oy:n Omaolo.fi-verkkopalvelun koronavirustaudin oirearviokyselyyn. Siirtymällä linkin avulla Omaolo.fi-verkkopalveluun ja täytettäessä koronavirustaudin kyselyä kyseisessä verkkopalvelussa, ei käyttäjästä välity mitään tietoja 112 Suomi-sovelluksesta SoteDigi Oy:lle.

Lisäpalveluna sovelluksen kautta on myös saatavana listaus lähimmistä sydäniskureista perustuen puhelimen sijaintiin. Listauksen hakeminen sovellukseen ei välitä käyttäjästä mitään tietoa kolmansille osapuolille. Lähimpien sydäniskurien paikkatiedot sovellukseen saadaaan Sydänliiton, Punaisen Ristin ja Elvytysneuvoston hallinnoimasta defi.fi-rekisteristä.

Lisäpalveluna sovellukseen kuuluu myös linkki ulkoministeriön matkustusilmoitus.fi-verkkopalveluun, jossa käyttäjä voi tehdä matkustusilmoituksen ulkoministeriölle. Siirtymällä linkin avulla matkustusilmoitus.fi-verkkopalveluun, ei käyttäjästä välity mitään tietoja 112 Suomi -sovelluksesta ulkoministeriöön.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli rekisteröidyn antama suostumus.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilyvät 24 tuntia, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

7. Rekisterin tietosisältö

Sovellus tallentaa sovelluksen käyttäjän seuraavaa henkilötietoa:

  • puhelinnumero ja
  • sijaintitieto.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjä kirjaa matkapuhelinnumeronsa sovellukseen ladatessaan sovellusta puhelimeensa. Muilta osin tiedot kerätään puhelimen lähettämästä datasta. Sijaintitieto tallentuu aina yhden tunnin ajan Soita 112 -valinnan painalluksen jälkeen palvelun tuottajan pilvipalvelinympäristöön. Nämä tiedot ovat vain Hätäkeskuslaitoksen käytettävissä ja sijaintitietoa noudetaan hätäkeskustietojärjestelmään vain hätäpuhelun keston ajan.

Sijaintitieto tallentuu aina yhden tunnin ajan Siirry etätulkkauspalveluun -linkin painamisen jälkeen palvelun tuottajan pilvipalvelinympäristöön. Nämä tiedot ovat vain Hätäkeskuslaitoksen käytettävissä ja sijaintitietoa noudetaan hätäkeskustietojärjestelmään vain etätulkkauspalvelun tulkin mahdollisesti soittaman hätäpuhelun ajan.

Sijaintieto tallentuu myös yhden tunnin ajan palvelun tuottajan pilvipalvelinympäristöön soitettaessa sovelluksen kautta meripelastuksen hälytysnumeroon. Nämä tiedot ovat vain Rajavartiolaitoksen ylläpitämien meripelastuksen johtokeskusten käytössä. Meripelastuslain (1145/2001) 3§: mukaisesti Rajavartiolaitos on johtava meripelastusviranomainen, joka muun muassa johtaa ja suorittaa etsintä- ja pelastustoimintaa merialueella.

Sijaintitieto tallentuu myös yhden tunnin ajan palvelun tuottajan pilvipalvelinympäristöön soitettaessa sovelluksen kautta tienkäyttäjän linjaan. Nämä tiedot ovat vain tienkäyttäjän linjan ylläpitäjän käytössä. Tienkäyttäjän linjalle soitettaessa puhelu välittyy tieliikennekeskukselle. Tieliikennekeskuksia hoitaa Fintraffic Tie Oy, joka vastaa tieliikenteen hallinnasta Suomen maanteillä. Fintraffic Tie Oy kuuluu Fintraffic -erityistehtäväkonserniin, joka on valtion kokonaan omistama ja toimii liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa.

Vaara- ja muut viranomaistiedotteet lähetetään kaikkiin puhelimiin, joissa on sovellus asennettuna ja asetuksista sallittuna sijaintitietojen käyttö jatkuvasti. Puhelin käy taustaprosesseissa vaara- tai muuhun viranomaistiedotteeseen asetettuun alueeseen peilaten tarkistamassa aktivoidaanko tiedotteesta heräte puhelimeen. Vaara- tai muu viranomaistiedoteprosessissa käyttäjältä ei välity sijaintitietoa pilveen eikä muuallekaan.

Sovellus pyytää käyttäjältä sijaintitiedon käytön ohella oikeuden myös käyttäjän kuntoilu- ja liikuntatietojen käyttöön. Tätä oikeutta hyödynnetään akun kulutuksen pienentämiseen. Jos käyttäjä̈ ei anna käyttöoikeutta kuntoilu-/liikuntatietojen käyttämiseen, niin tämä̈ voi johtaa suurempaan akun kulutukseen. Sovelluksessa käytössä̈ oleva kirjasto tunnistaa, kun käyttäjä̈ on paikallaan/liikkeessä̈ ja tämän mukaan suorittaa paikkatietojen päivityksiä̈. Oikeuksien puuttuessa paikkatietoja päivitetään, vaikka käyttäjä̈ olisi paikallaan. Sovellus kuitenkin toimii normaaliin tapaan, vaikka näitä̈ käyttöoikeuksia ei olisikaan myönnetty. 

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Tietoja luovutetaan sovelluksesta soitettujen hätäpuhelujen osalta hätäkeskuksille. Hätäkeskuksille luovutetaan soittajan tarkka sijainti ja puhelinnumero. Siirryttäessä sovelluksen kautta Kelan etätulkkauspalveluun tekemään hätäilmoitusta viittomakielellä, luovutetaan sovelluksesta käyttäjän tarkka sijainti ja puhelinnumero hätäkeskuksille, mikäli Kelan etätulkkauspalvelun tulkki soittaa hätäpuhelun. Sijaintitiedon välitys hätäkeskuksille informoidaan sovelluksen näytöllä kyseisen linkin kohdalla. 

Hätäkeskusten toimintaa sääntelee laki hätäkeskustoiminnasta (692/2010). Hätäkeskukseen saapuneen hätäilmoituksen osalta tiedot talletetaan hätäkeskustietojärjestelmään siten kuin laissa hätäkeskustoiminnasta on säädetty.

Sovelluksesta meripelastuksen hälytysnumeroon soitettaessa sijaintitieto luovutetaan Rajavartiolaitokselle, joka liittää tiedon pelastustapahtumien osalta meripelastusrekisteriin. Meripelastukseen liittyvän sijaintitiedon luovutuksesta Rajavartiolaitokselle informoidaan sovelluksen näytöllä kyseisen puhelinnumeron kohdalla.

Sovelluksesta Tienkäyttäjän linjaan soitettaessa sijaintitieto luovutetaan Tieliikennekeskukselle. Sijaintitiedon luovutus Tienkäyttäjän linjalle informoidaan sovelluksen näytöllä kyseisen puhelinumeron yhteydessä.

Rekisterinpitäjän puolesta henkilötietojen käsittelijänä toimii Digia Finland Oy. Hätäkeskuslaitos on tehnyt 112 Suomi -sovelluksen yhteistyössä Digian kanssa. Digia Finland Oy on suomalainen tietotekniikkayritys, joka toimittaa tietojärjestelmiä muun muassa eri turvallisuusviranomaisille. Mikäli jollakin viranomaisella on lakiin perustuva oikeus saada sille tarpeellisia tietoja, on kyseisen viranomaisen pyynnöstä luovutus yksittäistapauksessa mahdollinen.

Käyttäjän on hyvä huomioida, että vaikka 112 Suomi -sovellus ei käytä kuin käyttäjän sijaintitietoa ja tämän sovellukseen syöttämää puhelinnumeroa, niin puhelimen oma käyttöjärjestelmä saattaa tallentaa sovelluksen käytöstä ja/tai sen tuottamasta tiedosta jotain omien käyttötapauksiensa ja ehtojensa mukaisesti. Näihin tiedontallennuksiin ja/tai käyttöön Hätäkeskuslaitos ei voi vaikuttaa.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Sovelluksen käyttäjistä kerätyt tiedot tallennetaan järjestelmään, joka on käsittelijän toimesta suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston ja -toimintojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjäkohtaista tunnusta. Järjestelmä on käsittelijän toimesta suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän ja käsittelijän työntekijät, jotka ovat asianmukaisesti koulutettu ja ohjeistettu tietojen tietoturvallisesta käsittelystä. Tietoja säilytetään käsittelijän lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Sovelluksen käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään Digia Finland Oyn 112-pilvipalvelussa 24 tunnin ajan. Pilvipalvelu sijaitsee Suomessa.

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) sekä oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä. 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

Rekisteröity saa tietonsa nähdäkseen kohdan 13 mukaisesti. 

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi peruttaa suostumuksensa poistamalla puhelimestaan 112 Suomi -sovelluksen taikka estämällä paikannuksen matkapuhelimensa asetuksista.

16. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

-

17. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut: www.tietosuoja.fi, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6 krs, 00520 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI, sähköposti: [email protected], puhelinvaihde: 02956 66700.

18. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen 112.fi -internetsivustolla sekä saatavilla pyynnöstä kirjaamosta (yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus).