Hätäkeskuslaitoksen tietosuojaseloste

9.2.2024

Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos

Yhteystiedot

PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelin (vaihde): 0295 480 112

Tietosuojavastaava

Sallamaari Mäkitasku
0295 481 310
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa ongelmissa voit olla suoraan yhteydessä tietosuojavastaavaan.

Henkilötietojen käsittely Hätäkeskuslaitoksessa

Henkilötietoja ovat kaikki sellaiset tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus, puhelinnumero ja sijaintitieto. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi rotu ja etninen alkuperä sekä henkilön terveystiedot.

Tietosuojalla turvataan henkilön oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen käsittelyn tulee aina perustua lakiin. Muun muassa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), tietosuojalaki sekä hätäkeskustoiminnasta annettu laki sääntelevät henkilötietojen käsittelyä Hätäkeskuslaitoksessa.

Hätäkeskuslaitos käsittelee henkilötietoja vain, mikäli se on tarpeen viraston lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Tietojen siirto

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

Pääsy omiin henkilötietoihin

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista tai vahvistus siitä, että henkilötietojasi ei käsitellä.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa Hätäkeskuslaitokselle yhteystiedot -osion yhteystietoja käyttäen tai vaihtoehtoisesti 112.fi/tietosuoja -sivun lomakkeilla. Sähköpostitse lähetettävässä tarkastuspyynnössä suositellaan käytettäväksi salattua sähköpostia.

Tarkastuspyynnöstä tulee käydä ilmi riittävät henkilötiedot, joiden avulla sinut voidaan yksilöidä tarkastuksen kohteena olevasta järjestelmästä. Riittäviä yksilöintitietoja ovat pääsääntöisesti nimi, osoite ja puhelinnumero. Tarkastusoikeuden käyttämisen yhteydessä henkilöllisyys tulee todistaa kirjattua kirjettä noudettaessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen tai täydentämiseen

Epätarkkoihin ja virheellisiin henkilötietoihin on mahdollista vaatia oikaisua. Myös puutteelliset henkilötiedot on oikeus saada täydennetyksi. Hätäkeskuslaitos voi perustellulla päätöksellä kieltäytyä henkilötietojen oikaisemisesta tai täydentämisestä.

Mikäli henkilötietosi vaativat oikaisemista tai täydentämistä, pyydämme sinua ilmoittamaan Hätäkeskuslaitokselle, mikä tieto on virheellinen ja millä perusteella sekä miten tietoja tulisi muuttaa tai täydentää. Vapaamuotoinen oikaisupyyntö tulee toimittaa Hätäkeskuslaitokselle yhteystiedot -osion yhteystietoja käyttäen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Tietyissä tilanteissa itseään koskevat tiedot on oikeus vaatia poistamaan ilman aiheetonta viivytystä. Tätä oikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Vapaamuotoinen poistopyyntö tulee toimittaa Hätäkeskuslaitokselle yhteystiedot -osion yhteystietoja käyttäen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes niiden paikkansapitävyys on varmistettu.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 566 6700
Kirjaamo: 029 566 6768
Sähköposti (kirjaamo): [email protected]
Kotisivut: https://tietosuoja.fi