Nödcentralsverket dataskyddbeskrivning

9.2.2024

Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket

Kontaktuppgifter

Nödcentralsverket
PB 112
28131 Björneborg
E-postadress: [email protected]
Telefon (växel): 0295 480 112

Dataskyddsombud

Sallamaari Mäkitasku
0295 481 310
[email protected]

Om du har problem med behandlingen av personuppgifter, kan du vända dig direkt till dataskyddsombudet.

Behandlingen av personuppgifter vid Nödcentralsverket

Personuppgifter är alla sådana uppgifter som kan användas för att identifiera en person. Sådana uppgifter är till exempel namn, personbeteckning, telefonnummer och platsinformation. Särskilda kategorier av personuppgifter omfattar till exempel uppgifter om ras och etniskt ursprung samt hälsouppgifter.

Dataskyddet tryggar den enskildes rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter ska alltid grunda sig på lag. Till exempel EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), dataskyddslagen och lagen om nödcentralsverksamhet reglerar Nödcentralsverkets behandling av personuppgifter.

Nödcentralsverket behandlar personuppgifter endast om det är nödvändigt för att sköta verkets lagstadgade uppgifter.

Överföring av uppgifter

Uppgifter överförs inte till områden utanför EU eller EES.

Automatiskt beslutsfattande

Vid Nödcentralsverket fattas inga beslut som grundar sig på automatiserat beslutsfattande. Nödcentralsverket gör ingen profilering utifrån de personuppgifter som det behandlar.

Tillgång till egna personuppgifter

Enligt artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) har den registrerade rätt att kontrollera sina uppgifter i registret.

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att tillhandahålla en kopia av dina personuppgifter eller en bekräftelse på att dina personuppgifter inte behandlas.

Begäran om granskning ska riktas till Nödcentralsverket med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Kontaktuppgifter eller alternativt med blanketterna på 112.fi/dataskydd-sidan. Vi rekommenderar att du använder krypterad e-post när du skickar en begäran om granskning per e-post: https://securemail.112.fi/.

Begäran om granskning ska innehålla tillräckliga personuppgifter för att du ska kunna identifieras i det system som är föremål för granskningen. Tillräckliga identifieringsuppgifter är i regel namn, adress och telefonnummer. Vid utövandet av rätten till granskning ska identiteten styrkas vid avhämtning av ett rekommenderat brev.

Rätten till rättelse eller komplettering

Det är möjligt att framföra en begäran om rättelse av inexakta och felaktiga personuppgifter. Du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Nödcentralsverket kan genom ett motiverat beslut vägra att rätta eller komplettera personuppgifter.

Om dina personuppgifter behöver rättas eller kompletteras, ber vi dig meddela Nödcentralsverket vilka uppgifter som är felaktiga och på vilka grunder och hur uppgifterna ska ändras eller kompletteras. En fritt formulerad begäran om rättelse ska göras till Nödcentralsverket med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Kontaktuppgifter.

Rätten till radering

I vissa situationer har du rätt att begära radering av dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Denna rättighet föreligger dock inte om behandlingen av personuppgifter är nödvändig till exempel för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige. En fritt formulerad begäran om radering ska göras till Nödcentralsverket med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet Kontaktuppgifter.

Rätten till begränsning av behandling

Om du har informerat oss om att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av dem begränsas fram till dess att deras riktighet har verifierats.

Rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagstiftningen, kan du föra ärendet för behandling till dataombudsmannen.

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Växel: 029 566 6700
Registratorskontor: 029 566 6768
E-post (registratorskontoret): [email protected] Webbplats: tietosuoja.fi