Organisation och publikationer

Organisationsstruktur 

Nödcentralsverket är ett ämbetsverk som lyder under inrikesministeriet. Nödcentralsverkets överdirektör leder och utvecklar ämbetsverkets verksamhet.

Avdelningen för förvaltnings- och stödtjänster, enheten för ledningens stöd, sex nödcentraler, ledningscentralen, beredskapsdirektören, utvecklingsdirektören och laglighetsövervakningen är underställda Nödcentralsverkets överdirektör. Avdelningen för förvaltnings- och stödtjänster består av personal-, ekonomi-, informationsförvaltnings- och systemenheten, samt enheten för utveckling av nödcentralsverksamheten.

Nödcentralsverket har cirka 600 professionella nödcentralsanställda på sex olika orter: i Kervo, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Åbo och Vasa. Ämbetsverkets centralförvaltning finns i Björneborg.

Kärnan i vår strategi är högklassiga, tillförlitliga och jämlika nödcentralstjänster för alla. 

Nödcentralsverkets rapporteringskanal

Nödcentralsverket inför en intern rapporteringskanal senast den första april 2023. Personalen kan lämna in en rapport via den interna rapporteringskanalen om de i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker en överträdelse av EU-rätten eller nationell lagstiftning. Andra personer, såsom pensionerade tjänstemän eller personer som är anställda av nån samarbetspartner, kan lämna in en rapport till den externa rapporteringskanalen via justitiekanslersämbetet. Man kan inte lämna en rapport till någondera rapporteringskanalen anonymt (§ 19 mom. 4 i visselblåsarlagen).

Visselblåsarlagen tillämpas på skyddet för personer som rapporterar om överträdelser av den EU-lagstiftning som avses i bilagan till visselblåsardirektivet, den nationella genomförandelagstiftningen för den eller annan nationell lagstiftning inom de lagstiftningsområden som avses i direktivet.

Läs mer om skyddet för visselblåsare och om lagstiftningsområdena på justitiekanslerns webbplats.

Ansvar och hållbar utveckling 

Som en av de centrala säkerhetsmyndigheterna vill vi ta ansvar för att vi tillhandahåller nödcentralstjänster i Finland på ett så ekologiskt och ekonomiskt samt socialt och kulturellt hållbart sätt som möjligt. Vårt mål är att ansvarskulturen och verksamhetsmodellerna i vardagen som stödjer hållbar utveckling är en naturlig del av vårt ledarskap och verksamheten i hela ämbetsverket. 

Förenta Nationernas (FN) handlingsprogram för hållbar utveckling och de 17 mål som där ställts upp utgjorde ramen för vår första ansvarsrapport. Av dessa mål har vi valt ut tre som vi åtminstone indirekt kan påverka i nödcentralsverksamheten och som organisation:

  1. Ett hälsosamt liv och välmående för alla åldrar
  2. minska ojämlikheter inom och mellan länder 
  3. hållbara konsumtions- och produktionsmönster.  

Vi har också åtagit oss att främja hållbar utveckling och vi har publicerat vårt eget åtgärdsåtagande för hållbar utveckling.

Jämställdhet och likabehandling 

Som ett av statens ämbetsverk bygger Nödcentralsverket upp ett Finland som är tryggt för alla och där alla behandlas lika oavsett kön, identitet eller bakgrund. Det ingår i arbetet som görs av var och en av oss, varje dag.

Ett av de värderingar som står i vår strategi är rättvisa. Vi behandlar våra kunder och varandra rättvist genom att respektera olikheter och mångfald, genom att agera lika och på samma sätt i liknande situationer och se till att jämlikhetsprincipen förverkligas.

Vårt mål är nolltolerans mot all osakligt bemötande och trakasserier. I enkäter om erfarenheter av osakligt bemötande och trakasserier skiljer vi mellan fall som upplevts med kunder och i arbetsgemenskapen för att ta reda på hur mycket trakasserier och osakligt bemötande som förekommer inom arbetsgemenskapen och hur mycket som förekommer i kontakt med kunder.

Vi har utarbetat en jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2022–2023. Planen innehåller mål som utvecklar jämställdhet och jämlikhet i personalen och hos tjänsterna. 

På utvecklingslistan för personalandelen finns bland annat: att utveckla ledarskapskompetenser och kompetenser inom arbetsgemenskapen och utvecklingssamtal, att inleda initiativverksamheten, att producera en e-handbok som beskriver nödcentralernas verksamhet, att utveckla nolltolerans mot trakasserier och osakligt bemötande, att utveckla transparensen hos lönesystemet och arbetsgivarbilden, att trygga personalresurserna i alla yrkesgrupper samt utveckla tillgängligheten hos verksamhetsställena. 

På utvecklingslistan för tjänsterna ingår bland annat: att skapa en teknisk och operativ vision för nödcentralsverksamheten, utveckla den nätverksbaserade verksamheten, etablera tjänsten på teckenspråk och utveckla servicenivån på svenska.

Nödcentralsverkets jämställdhets- och likabehandlingsplan för åren 2022–2023 
(dokument: HAK-2022-462) kan du beställa från vårt registratorskontor: [email protected]

Könsmedveten kommunikation  

Nödcentralsverket har fattat beslut om att aktivera könsmedveten kommunikation, vars syfte är att främja jämställdhet mellan könen och motverka diskriminering. Vi främjar också könsneutralt språkbruk och kommunikation på ett ändamålsenligt sätt så, att vi från fall till fall överväger om det är motiverat att betona kön i innehållet eller inte. Ämnena, bilderna och orden i ämbetsverkets kommunikation görs som ett medvetet val ur ett jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv.
 
De som framträder offentligt som företrädare för ämbetsverket är experter inom sina respektive ämnesområden och ämbetsverkets ledning. Vi strävar efter att lyfta fram en mängd olika personer som är involverade i nödcentralstjänsten på bilderna; 112-specialister i olika åldrar och av olika kön. Bilderna speglar den verkliga situationen och syftet är inte att skapa en skenbar mångfald med dem.