Vill du bli nödcentraloperatör?

Den första länken i den hjälpande kedjan – nödcentraloperatören

En nödcentraloperatör som arbetar vid Nödcentralsverket svarar på hjälpbegäran som kommer till nödnumret 112. Nödmeddelandena kan gälla pågående brott, händelser som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten, människor som råkat ut för sjukdomsattacker eller som tappat bort sig, trafikolyckor, eldsvådor eller till exempel sociala nödsituationer. 

Nödcentraloperatörens uppgift är att utreda vad som hänt och var det hänt, bedöma uppdragets riskklass och vid behov alarmera den hjälpande myndigheten till platsen. Operatören ska bedöma hälsorisker utifrån information om händelsen och patientens tillstånd, identifiera sociala nödsituationer och bedöma behovet av hjälp från räddnings- och polismyndigheterna. 

Vid antagningen till operatörsutbildningen deltar sökande som fyller de formella antagningsgrunderna i ett inträdesprov. Antalet sökande som kallas till inträdesprovet är ungefär dubbelt så stort som antalet studieplatser.

Arbetet kräver förmåga att möta en människa som är i kris. Vid behov ger operatören instruktioner och handledning om första hjälpen, första släckning och andra åtgärder till den som ringer. Operatören ger också stöd till de alarmerade enheterna.

Nödcentraloperatörer arbetar i treskift. Nödcentraloperatörerna arbetar alla dagar och alla tider på dygnet. Många helger är det hektiskt på nödcentralerna, och då arbetar en stor del av nödcentraloperatörerna.

Arbetspassen är i allmänhet 12 timmar långa. Arbete på tre på varandra följande dagar följs vanligtvis av en vilodag och två lediga dagar. Lönen är högre än genomsnittet i jämförelse med andra yrkesgrupper som arbetar i treskift.

Läs mer om anställningsförmånerna och lönerna 

Examensutbildning för blivande nödcentraloperatörer

Utbildningen för blivande nödcentraloperatörer är en helhet som har planerats av Räddningsinstitutet (Kuopio), Polisyrkeshögskolan (Tammerfors) och Nödcentralsverket och som leder till examen för nödcentraloperatörer.

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng och tar 1,5 år i anspråk. Studeranden har i huvudsak fri undervisning, kost och logi. Studerandens tidigare studier och arbetserfarenhet kan utnyttjas med hjälp av en personlig studieplan, som studeranden och lärarna utarbetar gemensamt inom ramen för undervisningsplanens mål. 

Efter genomförd utbildning kan du få jobb vid någon av landets sex olika nödcentraler, beroende på var det finns behov. Nödcentralerna finns i Kervo, Kuopio, Uleåborg, Björneborg, Åbo och Vasa.

Den finländska verksamhetsmodellen för nödcentralsverksamhet är nyskapande i ett internationellt perspektiv 

I Finland kopplas nödsamtalen inte vidare till andra myndigheter utan den som befinner sig i en nödsituation får hjälp från polisen, räddningsväsendet eller social- och hälsovården via nödnumret 112. Den nätverksbaserade verksamhetsmodellen och det rikstäckande nätverksbaserade nödcentralsdatasystemet ERICA, som används gemensamt av myndigheterna, möjliggör jämlika och högklassiga nödcentralstjänster och snabb tillgång till hjälp oavsett geografiskt läge.

FRÅGOR OCH SVAR OM NÖDCENTRALOPERATÖRSUTBILDNINGEN

I nödcentraloperatörsexamen ingår praktik vid en nödcentral. Praktiken ger de studerande en bild av nödcentraloperatörsarbetet och Nödcentralsverkets verksamhet. Nödcentralsverkets personal deltar, vid sidan av sitt ordinarie arbete, i undervisningsuppgifter vid både Räddningsinstitutet och Polisyrkeshögskolan.

Nödcentralsverket, Räddningsinstitutet och Polisyrkeshögskolan samarbetar fortlöpande i utvecklingen av nödcentraloperatörsexamens läroplan och dess genomförande.

Planeringen av operatörsutbildningen effektiveras ur ett helhetsperspektiv med livslångt lärande som utgångspunkt.

Nödcentralsverket fokuserar särskilt på att läroanstalternas lärare har aktuella kunskaper om nuläget i nödcentralsverksamheten och utvecklingsplanerna. Experter på nödcentralsverksamhet utnyttjas flexibelt i olika undervisningsuppgifter för att underlätta samspelet mellan teori och praktik under utbildningen.

Man strävar efter att i allt större grad beakta operatörsarbetet vid planeringen och genomförandet av utbildningen som leder till operatörsexamen.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt att systematiskt och långsiktigt förutse utbildningsbehoven. Metoder för att göra långsiktigare prognoser än i dag utvecklas.

Nödcentralsverkets roll i den volymmässiga styrningen av operatörsexamen går via resultatstyrningen från inrikesministeriets räddningsavdelning. Operatörsutbildningens innehåll beskrivs i läroplanen. Planen och hur den fungerar utvärderas regelbundet bland annat i samarbetsgruppen för nödcentralsutbildningen, som består av företrädare för Nödcentralsverket och läroanstalterna.

Finansieringen av operatörskurserna avtalas i resultatavtalet mellan inrikesministeriet och Räddningsinstitutet. I regel täcker finansieringen en operatörskurs per år.

Merparten av de studerande som avlägger examen får anställning hos Nödcentralsverket. Den studerande kan inte erbjudas en ordinarie tjänst genast efter examen och arbetet finns inte nödvändigtvis på hemortens nödcentral. Vid beräkningen av utbildningsvolymen är utgångspunkten att antalet studerande som avlägger examen ska täcka Nödcentralsverkets beräknade personalavgång.

Räddningsinstitutet bestämmer vem som får delta i urvalsprovet. I det slutliga urvalet nollställs de startpoäng som inverkat på kallelsen till urvalsprovet och urvalet görs utifrån framgången i urvalsprovet (psykiskt test + språkprov + skriftligt prov + datatekniska färdigheter). Studieplatserna fördelas på grundutbildningsgrupperna i den ordning som poängerna i urvalsprovet visar, i proportion till antalet sökande i respektive grupp, så exakt som det är möjligt med beaktande av antalet återstående sökande.

Provet består av ett psykiskt test, ett skriftligt prov, ett test i datatekniska färdigheter samt ett språkprov.