Vill du bli nödcentraloperatör?

Den första länken i den hjälpande kedjan – nödcentraloperatören

En nödcentraloperatör som arbetar vid Nödcentralsverket svarar på hjälpbegäran som kommer till nödnumret 112. Nödmeddelandena kan gälla pågående brott, händelser som äventyrar den allmänna ordningen och säkerheten, människor som råkat ut för sjukdomsattacker eller som tappat bort sig, trafikolyckor, eldsvådor eller till exempel sociala nödsituationer. 

Nödcentraloperatörens uppgift är att utreda vad som hänt och var det hänt, bedöma uppdragets riskklass och vid behov alarmera den hjälpande myndigheten till platsen. Operatören ska bedöma hälsorisker utifrån information om händelsen och patientens tillstånd, identifiera sociala nödsituationer och bedöma behovet av hjälp från räddnings- och polismyndigheterna. 

Vid antagningen till operatörsutbildningen deltar sökande som fyller de formella antagningsgrunderna i ett inträdesprov. Antalet sökande som kallas till inträdesprovet är ungefär dubbelt så stort som antalet studieplatser.

Arbetet kräver förmåga att möta en människa som är i kris. Vid behov ger operatören instruktioner och handledning om första hjälpen, första släckning och andra åtgärder till den som ringer. Operatören ger också stöd till de alarmerade enheterna.

Nödcentraloperatörer arbetar i treskift. Arbetspassen är i allmänhet 12 timmar långa. Arbete under tre dagar efter varandra, till exempel från tisdag till torsdag, åtföljs av tre lediga dagar. Lönen är högre än genomsnittet i jämförelse med andra yrkesgrupper som arbetar i treskift.

Läs mer om anställningsförmånerna och lönerna 

Examensutbildning för blivande nödcentraloperatörer

Utbildningen för blivande nödcentraloperatörer är en helhet som har planerats av Räddningsinstitutet (Kuopio), Polisyrkeshögskolan (Tammerfors) och Nödcentralsverket och som leder till examen för nödcentraloperatörer.

Utbildningen omfattar 90 studiepoäng och tar 1,5 år i anspråk. Studeranden har i huvudsak fri undervisning, kost och logi. Studerandens tidigare studier och arbetserfarenhet kan utnyttjas med hjälp av en personlig studieplan, som studeranden och lärarna utarbetar gemensamt inom ramen för undervisningsplanens mål. 

Den finländska verksamhetsmodellen för nödcentralsverksamhet är nyskapande i ett internationellt perspektiv 

I Finland kopplas nödsamtalen inte vidare till andra myndigheter utan den som befinner sig i en nödsituation får hjälp från polisen, räddningsväsendet eller social- och hälsovården via nödnumret 112. Den nätverksbaserade verksamhetsmodellen och det rikstäckande nätverksbaserade nödcentralsdatasystemet ERICA, som används gemensamt av myndigheterna, möjliggör jämlika och högklassiga nödcentralstjänster och snabb tillgång till hjälp oavsett geografiskt läge.