Tietosuojaseloste - 112-päivän tapahtumat

8.12.2022

1. Rekisterin nimi

112-päivän tapahtumat 112.fi -sivustolla

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Marjukka Koskela
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112

4. Tietosuojavastaava

Hallintolakimies
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 481 112

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää 112-päivän kampanjaan liittyvien ulkopuolisten tahojen järjestämien tapahtumien tapahtumalistausta 112.fi/112-paiva -sivulla. Tapahtumajärjestäjät eri puolilta Suomea ilmoittavat itse dynaamisella verkkolomakkeella haluamansa 112-päivän tapahtumat sivustolle, josta sekä kansalaiset että media voivat eri tapahtumien tiedot löytää. Hätäkeskuslaitos hyväksyy ilmoitetun tapahtuman näytettäväksi sivulla. Rekisteri syntyy tapahtumien vastuuhenkilöiden yhteystiedoista, jotka poistetaan automaattisesti viimeistään kaksi (2) kuukautta 112-päivän (11.2.) jälkeen. Rekisteri syntyy joka vuosi uudestaan ilmoittautumisten perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli suostumus.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tiedot poistetaan järjestetyn tapahtuman jälkeen viipymättä, kun tietojen säilyttämiselle ei ole enää tarvetta, kuitenkin viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa tapahtuman järjestämisestä.

7. Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumisen yhteydessä voidaan kerätä seuraavia henkilötietoja: tapahtuman järjestäjän nimi, sähköpostiosoite ja järjestävä taho. Tapahtuman kuvauksessa näytetään järjestäjä, tapahtuman kuvaus sekä tapahtuman paikka.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ilmoittautuva taho antaa itse omat tietonsa. Hätäkeskuslaitoksen viestinnällä on oikeus tarkistaa tapahtumakuvauksen kirjoitusasu.

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille pl. julkiset tiedot.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat teknisesti ja organisatorisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä.

Ilmoittautumislomake on julkinen internet-lomake, jonka tiedot jäävät YJA-alustalle (Valtion yhteinen julkaisualusta) tapahtuman ajaksi. Julkiseksi määritellyt tiedot näkyvät 112.fi -sivustolla tapahtuman ajan.

Hätäkeskuslaitoksessa YJA:ssa olevia henkilötietoja käsittelevät viestintäasiantuntijat ja viestintäpäällikkö. Hätäkeskuslaitoksessa oikeudet tietojärjestelmien käyttöön varmistetaan käyttövaltuushallinnalla ja käsittelyyn oikeutetut kirjautuvat tietojärjestelmiin virkamiehen asiointikortin varmennetta käyttäen.

Tietoja käsitellään vain Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (Valtori) ylläpitämillä palvelimilla.

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen ollessa käsittelyperusteena rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet: oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi), oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity saa tietonsa nähdäkseen kohdan 13 mukaisesti. 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Tiedot poistetaan automaattisesti tapahtuman jälkeen tai ilmoittautujan pyynnöstä viipymättä. Ilmoittautuja voi poistaa oman tapahtumansa järjestelmästä.

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka on Suomessa tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut: tietosuoja.fi.

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki, sähköposti: [email protected], puhelinvaihde: 02956 66700

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen 112.fi -internetsivustolla sekä saatavilla pyynnöstä kirjaamosta (yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus).