Hätäkeskuspalveluiden tuottaminen -tietosuojaseloste

13.2.2024

Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos

Yhteystiedot

PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected]
Puhelin (vaihde): 0295 480 112

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Hätäkeskustoiminannasta annetun lain (692/2010) mukaan Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on hätäkeskuspalvelun tuottaminen toimivaltaisen viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti sekä hätäkeskuspalvelun tuottamiseen liittyvien tukipalveluiden tuottaminen. Hätäkeskuspalvelulla tarkoitetaan hätäilmoitusten vastaanottamista ja arviointia sekä hätäilmoituksen tai tehtävän välittämistä asianomaiselle viranomaiselle. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen sekä hätäkeskuspalveluun liittyvä tehtävien ja toimintatapojen kehittäminen, kouluttaminen ja valvonta.

Edellä mainittuja tehtäviä hoitaessaan Hätäkeskuslaitos käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä toteuttamiseksi. Henkilötietoja käsitellään vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen viranomaisten tehtävien hoitamiseksi. Erityisiin henkilötietoryhmiin (esim. terveydentilaan) kuuluvia henkilötietoja, arkaluonteisia (esim. sosiaalitoimen) henkilötietoja ja henkilötunnusta käsitellään vain, jos niiden käsittely on välttämätöntä viranomaisten tehtävien hoitamiseksi. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät vaihtelevat hätätilanteiden mukaan. Hätäilmoituksen käsittelyn yhteydessä kerättyjä henkilötietoja välitetään myös toimivaltaisille viranomaisille silloin, kun Hätäkeskuslaitos hälyttää viranomaisen tehtävälle.

Hätäkeskuslaitos käsittelee henkilötietoja myös muissa kuin hätäilmoituksen käsittelyn yhteydessä. Hätäkeskustietojärjestelmän kehittäminen ja ylläpitäminen saattaa tietyissä yksittäisissä vikatilanteen selvittämisissä edellyttää myös henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietoja saattaa olla tarve käsitellä myös kehitettäessä hätäkeskuspalveluihin liittyviä tehtäviä ja toimintatapoja. Samaten henkilötietoja käsitellään valvonnassa, esimerkiksi laadunvalvonnassa tai laillisuusvalvonnassa. Koulutukseen käytetyt henkilötiedot pseudonymisoidaan, eli silloin niitä ei ole enää mahdollista yhdistää yksittäiseen luonnolliseen henkilöön.

Rekisterin tietosisältö

Hätäkeskustietojärjestelmään tallennetaan hätäilmoituksen käsittelyn yhteydessä kerätyt henkilötiedot ja muut tarvittavat tiedot. Lisäksi jokainen hätäpuhelu tallennetaan. Järjestelmään tallennetut henkilötiedot riippuvat hätätilanteesta ja saatavilla olevista tiedoista.

Yleisiä tietoja, joita järjestelmään tallennetaan, ovat esimerkiksi ilmoittajan nimi, puhelinnumero, osoite- ja paikkatiedot sekä avuntarvitsijan nimi, jos se on ilmoittajalla tiedossa. Lisäksi esimerkiksi ensihoidon tehtävissä on välttämätöntä käsitellä ja tallentaa myös avuntarvitsijan terveydentilaan liittyviä tietoja. Tehtäväkohtaisesti tietoja tallennetaan se vähimmäismäärä, joka on tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Lisätietoa käsiteltävistä henkilötiedoista löydät hätäkeskustoiminnasta annetun lain 17 §:stä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriselosteen kohdan Rekisterin tietosisältö mukaiset tiedot saadaan hätäilmoituksen tekijöiltä sekä kunkin toimialan tehtäviä suorittavilta yksiköiltä.

Hätäkeskuslaitoksella ja sen henkilöstöön kuuluvalla on Hätäkeskuslaitokselle laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tehtävän alkutoimenpiteiden tai työturvallisuuden varmistamiseksi taikka asianomaisen tehtävää hoitavan viranomaisen tai yksikön tukemiseksi tarpeellisia tietoja asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitulla tavalla. Tässä tarkoituksessa Hätäkeskuslaitoksella ja sen henkilöstöön kuuluvalla on oikeus saada tietoja viranomaisten järjestelmistä siten, kuin hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 §:ssä on säädetty.

Henkilötietojen poistaminen

Hätäkeskuslaitos käynnistää henkilötietojen poistoprosessin, kun hätäilmoituksen vastaanottamisesta on kulunut 4,5 vuotta. Lain mukainen enimmäissäilytysaika on viisi vuotta.

Henkilötietojen siirto ja henkilötietojen vastaanottajat

Hätäkeskustietojärjestelmästä siirretään henkilötietoja poliisin, pelastustoimen, sosiaali- ja terveystoimen ja Rajavartiolaitoksen operatiivisiin järjestelmiin hätäkeskustoiminnan suorittamiseksi. Hälytysviestien myötä tarvittavat tiedot siirtyvät viranomaisille eri järjestelmiä hyödyntäen. Siirrettävien henkilötietojen määrä on minimoitu jokaisen hälytysyhteyden kohdalla. Lisäksi hätäilmoitusten tietoja käsitellään viranomaisverkon puheryhmissä hätäkeskuksen ja tehtävää suorittavan viranomaisen välillä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Hätäkeskustietojärjestelmästä voidaan luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja:

  • Sisäministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle oman toimialansa johtamista, ohjausta ja valvontaa sekä suunnittelu- ja kehittämistehtäviä varten välttämättömät tiedot
  • Aluehallintovirastolle pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen valvontatehtäviään varten välttämättömät tiedot
  • Hätäkeskuslaitokselle sisäistä laillisuusvalvontaa ja työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeuden toteuttamista varten tarvittavat hätäilmoitustallenteet ja kyseiseen tallenteeseen liittyvät tehtävätiedot ja muut välttämättömät tiedot
  • Poliisille, pelastustoimelle, sosiaali- ja terveystoimelle ja Rajavartiolaitokselle tai muulle taholle, jonka Hätäkeskuslaitos on hälyttänyt tai jota varten tieto on pyynnöstä hankittu, tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tehtävää tai toimenpiteitä koskevat tiedot, henkilön oman turvallisuuden tai työturvallisuuden turvaamiseksi tarpeelliset tiedot sekä välttämättömät tiedot tehtävän suorittamiseen osallistuvista yksiköistä
  • Tullille tiedot henkilön oman turvallisuuden tai Tullin virkamiehen työturvallisuuden turvaamiseksi Tullin lakisääteisen tehtävän suorittamisen yhteydessä
  • Salassapitovelvollisuuden estämättä saadaan luovuttaa tieto, jonka ilmaiseminen on yksittäistapauksessa välttämätön hengen tai terveyden suojaamiseksi tai huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi.
  • Muille rekisterinpitäjille, jos tiedot ovat välttämättömiä laillisuusvalvonta-, suunnittelu- ja kehittämistoiminnan toteuttamiseksi. Hätäkeskustietojärjestelmän rekisterinpitäjiä ovat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä, Poliisihallitus ja Rajavartiolaitos sekä Hätäkeskuslaitos.

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Hätäkeskustietojärjestelmä toimii TUVE -verkossa. Käyttäjällä on tehtävässään ennalta määritelty, tehtävänsä laajuuden mukainen henkilökohtainen käyttöoikeus. Hätäkeskuslaitos määrittelee käyttöoikeudet hätäkeskustietojärjestelmään siitä vastuussa olevana viranomaisena. Käyttöoikeuksia hallinnoidaan pääosin keskitetysti. Järjestelmään kirjaudutaan asiointikortilla.
Rekisterin luvaton käyttö on estetty tietoteknisin salausratkaisuin. Tietoaineisto on suojattu teknisillä tietoturvaratkaisuilla sekä tietoturvaa varmistavilla toimenpiteillä kuten riskienhallinnalla, jatkuvuudenhallinnalla ja häiriötilanteiden hallinnalla. Manuaalinen aineisto sijaitsee kulunvalvonnalla suojatuissa, lukituissa tiloissa. Rekisterin tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu.

Hätäkeskuslaitos valvoo henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten noudattamista ja kouluttaa henkilöstöään henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvissä asioissa. Hätäkeskuslaitos huolehtii hätäkeskustietojärjestelmään sisältyvien tietojen suojaamisesta. Rekisterinpitäjät vastaavat rekisteriin tallettamiensa tietojen virheettömyydestä sekä tietojen käsittelyn laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa.

Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Hätäkeskuspalveluja tuotettaessa henkilötietojen käsittely perustuu Hätäkeskuslaitoksen lakisääteiseen tehtävään. Hätäkeskustietojärjestelmään tallennetaan tarpeelliset henkilötiedot hätäkeskustoiminnan toteuttamiseksi. Henkilötietojen käsittely ei perustu suostumukseen.