Tillhandahållande av nödcentralstjänster

13.2.2024

Personuppgiftsansvarig

Nödcentralsverket

Kontaktinformation

Nödcentralsverket
PB 112
28131 Björneborg
E-postadress: [email protected]
Telefon (växel): 0295 480 112

Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personupp

Enligt lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010) har Nödcentralsverket till uppgift att producera nödcentralstjänster i enlighet med den behöriga myndighetens anvisningar och producera brådskande stödtjänster med anknytning till produktionen av nödcentralstjänster. Med nödcentralstjänster avses mottagande och bedömning av nödmeddelanden samt förmedling av nödmeddelanden och uppdrag till den berörda myndigheten. Nödcentralsverket ansvarar också för att upprätthålla och utveckla nödcentralsdatasystemet och för att utveckla, ge utbildning och övervaka uppgifter och rutiner med anknytning till nödcentralstjänster.

I skötseln av ovan nämnda uppgifter behandlar Nödcentralsverket personuppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter. Personuppgifter behandlas endast i den utsträckning som är nödvändig för att sköta myndigheternas uppgifter. Särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. om hälsotillstånd), känsliga personuppgifter (t.ex. socialtjänster) och personbeteckningar behandlas endast om behandlingen av dem är nödvändig för att sköta myndighetsuppgifter. De personuppgifter och de kategorier av personuppgifter vilka behandlas varierar beroende på nödsituationerna. De personuppgifter som samlats in i samband med behandlingen av nödmeddelanden förmedlas också till behöriga myndigheter när Nödcentralsverket larmar en myndighet för ett uppdrag.

Nödcentralsverket behandlar personuppgifter också i samband med annat än behandling av nödmeddelanden. Utvecklingen och underhållet av nödcentralsdatasystemet kan också förutsätta behandling av personuppgifter i samband med vissa enskilda felutredningar.

Det kan också vara nödvändigt att behandla personuppgifter för att utveckla uppgifter och rutiner med anknytning till nödcentralstjänsterna. Personuppgifter behandlas också i samband med tillsyn, såsom i kvalitetskontrollen eller laglighetskontrollen. De personuppgifter som används för utbildning pseudonymiseras, vilket innebär att det inte längre är möjligt att koppla dem till en enskild fysisk person.

Informationsinnehåll i registret

I nödcentralsdatasystemet lagras personuppgifter som samlats in i samband med behandlingen av nödsamtal och andra nödvändiga uppgifter. Dessutom spelas varje nödsamtal in. Vilka personuppgifter som lagras i systemet beror på nödsituationen och den information som är tillgänglig. Den allmänna information som lagras i systemet omfattar till exempel anmälarens namn, telefonnummer, adress och platsinformation samt namnet på den person som behöver hjälp, om anmälaren känner till det. Dessutom är det till exempel i uppgifter inom den prehospitala akutvården nödvändigt att behandla och lagra uppgifter om hälsotillståndet hos den person som behöver hjälp.

För varje uppdrag lagras det minimiantal uppgifter som behövs för skötseln av uppdraget. Mer information om de personuppgifter som behandlas finns i 17 § i lagen om nödcentralsverksamhet.

Regelmässiga källor

De uppgifter som avses i registerbeskrivningen under punkten Informationsinnehåll i registret fås av de personer som gör en nödanmälan och av de enheter som utför uppdrag inom respektive sektor.

En anställd vid Nödcentralsverket har för skötseln av uppgifter som enligt lag ankommer på Nödcentralsverket rätt att utan hinder av sekretessbestämmelserna, för att säkerställa de förberedande åtgärderna i anslutning till ett uppdrag eller skyddet i arbete eller för att stödja den aktuella myndigheten eller enheten som sköter en uppgift, få behövliga uppgifter på det sätt som överenskommits med den behöriga registeransvariga. För detta ändamål har Nödcentralsverket och dess personal rätt att få uppgifter ur myndigheternas system i enlighet med 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet.

Radering av personuppgifter

Nödcentralsverket inleder processen för att radera personuppgifter 4,5 år efter att nödmeddelandet har mottagits. Den maximala lagringstiden som föreskrivs i lagen är fem år

Överföring av personuppgifter och mottagare av personuppgifter

Personuppgifter överförs från nödcentralsdatasystemet till polisens, räddningsväsendets, social- och hälsovårdens och Gränsbevakningsväsendets operativa system för tillhandahållandet av nödcentralsverksamhet. Med hjälp av larmmeddelandena förmedlas de uppgifter som behövs till myndigheterna med hjälp av olika system.
Den mängd personuppgifter som överförs har minimerats vid varje larm. Dessutom behandlas uppgifter i nödmeddelanden i myndighetsnätverkets talgrupper mellan nödcentralen och den myndighet som utför uppgiften.

Utlämnande av personuppgifter

Ur nödcentralsdatasystemet får trots sekretessbestämmelserna uppgifter lämnas till:

  • inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, då uppgifterna är nödvändiga för att de ska kunna leda, styra och övervaka sina respektive områden samt för att utföra planerings- och utvecklingsuppgifter
  • till regionalförvaltningsverket, då uppgifterna är nödvändiga för att sköta räddningsväsendets och social- och hälsoväsendets tillsynsuppgifter
  • till Nödcentralsverket, då uppgifterna är inspelningar av nödmeddelanden som anknyter till den interna laglighetskontrollen och för tillgodoseendet av arbetsgivarens rätt att dirigera och övervaka arbetet samt uppgifter om uppdrag och andra uppgifter i anslutning till inspelningen i fråga
  • polisen, räddningsväsendet, social- och hälsoväsendet och Gränsbevakningsväsendet och andra aktörer som Nödcentralsverket har larmat eller för vilka informationen på begäran har inhämtats, då uppgifterna gäller uppdrag eller åtgärder som är nödvändiga för utförandet av deras uppgifter, uppgifterna behövs för att trygga någons personliga säkerhet eller säkerheten i arbetet samt då uppgifterna är nödvändiga uppgifter om de enheter som deltar i utförandet av ett uppdrag.
  • till Tullen då uppgifterna behövs för att trygga någons personliga säkerhet eller säkerheten i arbetet för tjänstemän vid Tullen i samband med utförandet av Tullens lagstadgade uppdrag
  • Trots sekretessplikten får det i enskilda fall lämnas ut information som är nödvändig för skyddande av liv eller hälsa eller för undvikande av omfattande miljö- eller egendomsskador.
  • till andra personuppgiftsansvariga, då uppgifterna är nödvändiga för att genomföra laglighets-, planerings- och utvecklingsverksamheten. Personuppgiftsansvariga för nödcentralsdatasystemet är välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen, Polisstyrelsen, Gränsbevakningsväsendet och Nödcentralsverket.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Nödcentralsdatasystemet fungerar i TUVE-nätet. Användaren har en i förväg fastställd personlig behörighet i enlighet med omfattningen på den egna uppgiften. Nödcentralsverket fastställer behörigheterna i egenskap av ansvarig myndighet för nödcentralsdatasystemet. Behörigheterna administreras huvudsakligen centralt. Inloggning i systemet sker med tjänstemannakort.

Olovlig användning av registret har förhindrats genom informationstekniska krypteringslösningar. Informationsmaterialet har skyddats genom tekniska informationssäkerhetslösningar och åtgärder som säkerställer informationssäkerheten, såsom riskhantering, kontinuitetshantering och hantering av störningssituationer. Manuellt material finns i låsta utrymmen som är skyddade genom passerkontroll. Behandling av registeruppgifter är möjlig endast för de personer till vars uppgifter behandling hör.

Nödcentralsverket övervakar att bestämmelserna om behandling av personuppgifter följs och utbildar sin personal i frågor som gäller behandling av personuppgifter och dataskydd. Nödcentralsverket ser till att de uppgifter som finns i nödcentralens datasystem är skyddade.
De personuppgiftsansvariga svarar vid skötseln av sina egna åligganden för att de uppgifter de registrerat i registret är korrekta samt för att behandlingen av uppgifter har en laga grund.

Återkallande av en registrerads samtycke

Vid tillhandahållande av nödcentralstjänster grundar sig behandlingen av personuppgifter på Nödcentralsverkets lagstadgade uppgift. I nödcentralsdatasystemet lagras de personuppgifter som är nödvändiga för att genomföra nödcentralsverksamheten. Behandlingen av personuppgifter bygger inte på samtycke.