Sivun sisältö kesken. Saat rekisterin pyytämällä sen sahköpostitse [email protected]

Ilmoitinlaiterekisterin tietosuojaseloste

17.8.2020

1. Rekisterin nimi

Palo- ja rikosilmoitinlaitteiden asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Hätäkeskuslaitos
Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin: 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Talouspäällikkö Tuovi Merkkiniemi
PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin: 0295 480 112 (keskus)

4. Tietosuojavastaava

Hallintolakimies Marja Kiiski
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 481 213

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Palo- ja rikosilmoitinlaitteiden asiakasrekisterin tietoja käytetään pääasiassa tehtyjen sopimuksien mukaisten palveluiden laskuttamiseen ja käyttötiedotteiden lähettämiseen. Asiakastiedot ilmoitetaan Palvelukeskus Palkeiden ylläpitämään myyntireskontraan. Tiedot syötetään myös operatiiviseen järjestelmään, jolloin tietoja käytetään laitteen testaamisessa ja hälytystehtävien välittämisessä.

Henkilötietoja käsitellään Hätäkeskuslaitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b-alakohta.

Laki hätäkeskustoiminnasta 17 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hätäkeskustietojärjestelmään saa kerätä ja tallettaa tiedot ilmoitukseen, tehtävään tai toimenpiteeseen liittyvän henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, kotipaikka, osoite ja puhelinnumero tai muu vastaava tieto, liityntä asiaan ja kohteen yksilöintitiedot sijainti- tai paikkatietoineen sekä ilmoitinlaitteiden kohdetiedot sijainti- tai paikkatietoineen. Hätäkeskustietojärjestelmän osalta on laadittu erillinen seloste käsittelytoimista.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisteriin talletettuja voimassa olevia tietoja säilytetään koko sopimuskauden ajan. Sopimuksen päättymisen jälkeen sekä sopimuksen tietoja, että käsittelytietoja säilytetään kahden vuoden ajan.

Sähköisessä asiakasjärjestelmässä rekisteriin jäävät käsittelytiedot säilyvät viiden vuoden ajan kun sopimus on voimassa oleva.

Henkilötieto poistetaan rekisteristä 5 vuoden jälkeen, kun tieto ei ole enää voimassa oleva.
Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään 5 vuotta sähköisen asiakasrekisterin käyttöönotosta. Säilytysajan perusteena on tiedon muokkaamisesta johtuva mahdollisten virhetilanteiden korjaaminen. Tietojen korjaaminen onnistuu vain manuaalisen asiakasrekisterin avulla.
Operatiivisen järjestelmän säilytysajan osalta kts. ERICA- hätäkeskustietojärjestelmän tietosuojaseloste.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö:

  • asiakkaan nimi, y-tunnus ja/tai henkilötunnus, laskutustiedot, asiakkaan sopimusyhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
  • sähköisessä asiakasjärjestelmässä rekisteriin jää seuravat tiedot: toimenpiteen tekijä, tehdyt toimenpiteet, mihin tietoihin toimenpiteet ovat kohdistuneet ja milloin toimenpide on suoritettu.
  • valvottavan kohteen nimi ja osoite, käyttötarkoitus ja ilmoitinlaitteen numero
  • ilmoitinlaitteen hälytysyhteyshenkilöiden nimi ja puhelinnumero ja organisaatiotiedot.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkityt henkilötiedot on saatu asiakkaalta.
Asiakas vastaa, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen peruste luovuttaa henkilötietoja Hätäkeskuslaitokselle Paloilmoitinlaitteisiin liittyviä tietoja on saatu pelastusviranomaisilta.

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa pelastusviranomaiselle ja poliisiviranomaiselle niiden lakisääteisten tehtävien hoitoa varten. Lisäksi sopimusehtojen mukaisesti Hätäkeskuslaitoksella on oikeus ilmoittaa pelastusviranomaiselle paloilmoitinlaitteen testaamattomuudesta.

Ennen rikosilmoittimen käyttöönottoa Hätäkeskuslaitos tiedustelee poliisiviranomaiselta, onko kyseessä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluva ” jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii” kohde. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hätäkeskuksiin saa liittää rikosilmoitinlaitteita perusteina erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus sekä taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Laitteen olemassaolosta ja toiminnasta voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja myös kunnalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle sen lakisääteisten tehtävien hoitoa varten sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tehtävään valtuuttamalle tarkastuslaitokselle, jos luovutus perustuu lakiin.
Lisäksi viranomaisilla on lakeihin perustuvia oikeuksia saada rekisteristä tarpeellisia tietoja liittyen lakisääteisiin tehtäviin kuten poliisiviranomaisella esitutkintaa tai poliisitutkintaa varten sekä Onnettomuustutkintakeskuksella turvallisuustutkintaa varten.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet
12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo
13. Tarkastusoikeus
14. Rekisteröidyn oikeudet
15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen
16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle
17. Muu informaatio