Ilmoitinlaiterekisterin tietosuojaseloste

1.1.2024

1. Rekisterin nimi

Palo- ja rikosilmoitinlaitteiden asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin: 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna-Kaisa Eklund
PL 112
28131 Pori
Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin: 0295 480 112 (keskus)

4. Tietosuojavastaava

Sallamaari Mäkitasku
[email protected]
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 481 112

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Palo- ja rikosilmoitinlaitteiden asiakasrekisterin tietoja käytetään pääasiassa tehtyjen sopimuksien mukaisten palveluiden laskuttamiseen ja käyttötiedotteiden lähettämiseen. Asiakastiedot ilmoitetaan Palvelukeskus Palkeiden ylläpitämään myyntireskontraan. Tiedot syötetään myös operatiiviseen järjestelmään, jolloin tietoja käytetään laitteen testaamisessa ja hälytystehtävien välittämisessä.

Henkilötietoja käsitellään Hätäkeskuslaitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b-alakohta.

Lisäksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) 17 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan hätäkeskustietojärjestelmässä saadaan käsitellä hätäkeskukseen kytketyn paloilmoittimen, automaattisen sammutuslaitteiston ja rikosilmoitinlaitteiden kohde-, sijainti- ja paikkatiedot sekä testaustoiminnan ja vikatilanteiden tiedot. Hätäkeskustietojärjestelmän osalta on laadittu erillinen tietosuojaseloste.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Asiakasrekisteriin talletettuja voimassa olevia tietoja säilytetään koko sopimuskauden ajan. Sopimuksen päättymisen jälkeen sekä sopimuksen tietoja, että käsittelytietoja säilytetään kahden vuoden ajan.

Sähköisessä asiakasjärjestelmässä rekisteriin jäävät käsittelytiedot säilyvät viiden vuoden ajan, kun sopimus on voimassa oleva. Henkilötieto poistetaan rekisteristä viiden vuoden jälkeen, kun tieto ei ole enää sidottu voimassa olevalle sopimukselle. 

Henkilötieto, joka ei ole koskaan ollut linkitettynä sopimukselle, poistetaan rekisteristä 30 vuorokauden kuluttua.

Hätäkeskustietojärjestelmän säilytysajan osalta kts. ERICA- hätäkeskustietojärjestelmän tietosuojaseloste.
 

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin sisältö

  • sopimusasiakkaan nimi, y-tunnus ja/tai henkilötunnus 
  • sopimusasiakkaan laskutustiedot 
  • sopimusasiakkaan sopimusyhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
  • sopimuskohteen hälytysyhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä tavoitettavuusaika
  • sopimuskohteen nimi ja osoite, käyttötarkoitus ja ilmoitinlaitteen numero
  • sähköisessä asiakasjärjestelmässä rekisteriin jää seuraavat tiedot: toimenpiteen tekijä, tehdyt toimenpiteet, mihin tietoihin toimenpiteet ovat kohdistuneet ja milloin toimenpide on suoritettu

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkityt henkilötiedot on saatu asiakkaalta.

Asiakas vastaa, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen peruste luovuttaa henkilötietoja Hätäkeskuslaitokselle Paloilmoitinlaitteisiin liittyviä tietoja on saatu pelastusviranomaisilta.

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa pelastusviranomaiselle ja poliisiviranomaiselle niiden lakisääteisten tehtävien hoitoa varten. Lisäksi Hätäkeskuslaitoksella on oikeus ilmoittaa pelastusviranomaiselle paloilmoitinlaitteen testaamattomuudesta, sopimusehtojen mukaisesti. 

Ennen rikosilmoittimen liittämistä Hätäkeskuslaitos tiedustelee poliisiviranomaiselta, onko kyseessä yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (1085/2015) soveltamisalaan kuuluva ” jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii” kohde. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hätäkeskustietojärjestelmään saa liittää rikosilmoitinlaitteita perusteina erityinen suojelu, korotettu henkilöturvallisuus sekä taloudellisesti tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet.

Laitteen olemassaolosta ja toiminnasta voidaan luovuttaa tarpeellisia tietoja myös kunnalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle sen lakisääteisten tehtävien hoitoa varten sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) tehtävään valtuuttamalle tarkastuslaitokselle, jos luovutus perustuu lakiin.

Lisäksi viranomaisilla on lakeihin perustuvia oikeuksia saada rekisteristä tarpeellisia tietoja liittyen lakisääteisiin tehtäviin kuten poliisiviranomaisella esitutkintaa tai poliisitutkintaa varten sekä Onnettomuustutkintakeskuksella turvallisuustutkintaa varten.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojärjestelmässä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Asiakasrekisteri toimii valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen TORI-verkossa, eli valtiohallinnon yhteisessä tietoverkossa. Järjestelmät on suojattu erilaisin tietoturvaratkaisuin. Asiakas kirjautuu järjestelmään suomi.fi- tunnistautumisen kautta.

Hätäkeskuslaitoksessa ilmoitinlaitteiden asiakasrekisteriin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon Palvelukeskus Palkeiden ylläpitämään myyntireskontraan annetaan käyttöoikeus ainoastaan henkilöille, joiden työtehtäviin sopimustenhallinta, laskutus ja asiakaspalvelu kuuluu. Rekistereihin kirjaudutaan vahvasti tunnistautuen. Lisäksi henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti henkilötietojen käsittelystä ja tietosuojasta. 

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi) oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä, henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus ja oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity saa tiedot nähdäkseen kohdan 13 mukaisesti.

Virheelliset tiedot oikaistakseen asiakkaan tulee toimittaa oikeat tiedot kirjallisesti Hätäkeskuslaitokselle.

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, joten suostumusta ei voi erikseen peruuttaa.

16. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

17. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut tietosuoja.fi

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisella internetsivustolla (www.112.fi) sekä saatavilla pyynnöstä kirjaamosta (yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (vaihde).

Hätäkeskuslaitoksen yleiseen tietosuojainformaatioon ja hätäkeskustietojärjestelmä ERICAn informaatioon käsittelytoimista voi tutustua internetosoitteessa 112.fi/tietosuoja