112.fi-sivuston tilauspalvelun tietosuojaseloste 

8.12.2022

1. Rekisterin nimi

112.fi -sivuston tilauspalvelu 

2. Rekisterinpitäjä

Hätäkeskuslaitos
Satakunnankatu 3-5
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Viestintäpäällikkö Marjukka Koskela
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 480 112

4. Tietosuojavastaava

Hallintolakimies
PL 112
28131 Pori

Sähköpostiosoite: [email protected], puhelin 0295 481 112

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta eli rekisteröidyn antama suostumus.

6. Henkilörekisterin sisältämien henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään järjestelmässä tilauksen ajan. Tilauksen voi peruttaa sähköpostiin tulevan tiedotteen tai uutisen lopussa olevasta linkistä.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn sähköpostiosoite

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Uutiskirjeen tilaaja rekisteröi itse sähköpostiosoitteensa palveluun.

9. Tietojen siirto, luovuttaminen ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Tietoja käsitellään vain Valtorin ylläpitämillä palvelimilla.
Hätäkeskuslaitoksessa tilaajien henkilötietoja käsittelevät viestintäyksikön asiantuntijat ja viestintäpäällikkö. Hätäkeskuslaitoksessa oikeudet tietojärjestelmien käyttöön varmistetaan käyttövaltuushallinnalla ja käsittelyyn oikeutetut kirjautuvat tietojärjestelmiin virkamiehen asiointikortin varmennetta käyttäen.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat teknisesti ja organisatorisesti suojattu ulkopuoliselta käytöltä. 

12. Mahdollisen automaattisen päätöksenteon olemassaolo

Hätäkeskuslaitoksessa ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä. Hätäkeskuslaitos ei tee profilointia käsittelemiensä henkilötietojen perusteella.

13. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja se tulee toimittaa sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai kirjeitse osoitteeseen Hätäkeskuslaitos, PL 112, 28131 Pori. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tarkastusoikeuden toteuttamiseksi riittävät yksilöivät tiedot.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi), oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Rekisteröity saa tietonsa nähdäkseen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

15. Rekisteröidyn suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröity voi peruttaa suostumuksensa siitä ilmoittamalla.

16. Rekisteröidyn valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa ilmoittaa henkilötietojen käsittelyä koskevasta ongelmasta, hänen tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään tai tietosuojavastaavaan. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä rekisterinpitäjän tekemän päätöksen johdosta valitus valvontaviranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu. Lisäksi kuka tahansa voi ilmoittaa tietosuojavaltuutetulle epäilynsä siitä, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivut https://tietosuoja.fi.

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki, sähköposti: [email protected], puhelinvaihde: 02956 66700.

17. Muu informaatio

Tietosuojaseloste on nähtävillä sähköisenä Hätäkeskuslaitoksen verkkosivustolla https://112.fi sekä saatavilla pyynnöstä kirjaamosta. 
Yhteystiedot: Hätäkeskuslaitos, Satakunnankatu 3–5, PL 112, 28131 Pori, [email protected], puhelin 0295 480 112 (vaihde).