Avun ja turvan ensimmäinen viranomaislenkki auttamisen ketjussa

Hätäkeskuslaitos on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen virasto, johon kuuluu hallinto ja kuusi hätäkeskusta. Hätäkeskuslaitosta tulosohjaa sisäministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on vastaanottaa ja välittää hätäilmoitukset

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskuslaitoksen tehtävänä on eri puolilla maata ottaa vastaan pelastus-, poliisi-, sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluvia hätäilmoituksia sekä muita ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia ja välittää ne edelleen auttaville eri viranomaisille ja yhteistyökumppaneille.

Hätäkeskustoiminnasta säädetään lailla hätäkeskustoiminnasta (692/2010) sekä asetuksella (877/2010). Laki hätäkeskustoiminnasta astui voimaan 1.1.2011. Lain tarkoituksena on edistää väestön turvallisuutta, järjestää uudelleen hätäkeskuspalveluiden tuottaminen sekä parantaa palveluiden saatavuutta ja laatua.

Laadukas, luotettava, yhdenvertainen hätäkeskuspalvelu

Hätäkeskuslaitoksen rooli suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokyvyn ja turvallisuuskulttuurin tuottajana on keskeinen. Edustamme yhtä osaa kokonaisturvallisuudesta ja tehtävämme on omalta osaltamme vahvistaa luottamusta viranomaisiin sekä ylläpitää kansalaisten turvallisuudentunnetta. Meidän on jatkuvasti seurattava uhkien ja koko turvallisuuskentän kehitystä ja varauduttava muuttuviin tilanteisiin hätäkeskuspalvelun turvaamiseksi. 

Hätäkeskuslaitoksen 2021-2024 -strategiassa kuvaamme, millaisilla tavoitteilla ja toimenpidekokonaisuuksilla varmistamme sen, että tuotamme laadukasta, luotettavaa ja yhdenvertaista hätäkeskuspalvelua. Tavoitteita ja toiminnan kehittämisen sisältöjä ohjaavat sisäministeriön konsernistrategiasta johdetut tavoitteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. 

Strategia koostuu kolmesta tavoite- ja toimenpidekokonaisuudesta:

1. Osaaminen ja työyhteisö

Ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä emme kykene tuottamaan laadukasta hätäkeskuspalvelua. Tällä strategiakaudella haluamme erityisesti painottaa osaamisen, toimivan organisaation ja työyhteisön sekä hyvän työilmapiirin merkitystä ydintehtäviemme hoitamisessa. Ensimmäisessä tavoitekokonaisuudessa korostuvat osaamisen, organisaation ja työyhteisön kehittäminen. 
Olemme tunnistaneet tarpeen kehittää organisaatiokulttuuriamme, yhtenäistää johtamista sekä parantaa viraston yhteisiä toimintatapoja ja -prosesseja. Tulemme suunnitelmallisesti tekemään Hätäkeskuslaitoksen organisaatiokulttuurin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Organisaatiomme toiminnan kehittämisessä yhtenä painopisteenä tulee olemaan oman toimintamme analysointi ja vaikuttavuuden seuranta sekä suunnitelmallinen laadun kehittäminen.
Osaaminen ja työyhteisö -kokonaisuuteen liittyviä keskeisiä tavoitteita: 

 • Panostamme kokonaisvaltaisesti osaamisen kehittämiseen.
 • Yhdenmukaistamme viraston toimintaprosesseja, johtamista sekä projektien hallintaa kaikilla osa-alueilla.
 • Aloitamme suunnitelmallisen ja kokonaisvaltaisen laadunarviointityön, jossa kehitämme uusia mittareita ja mittaamistapoja toimintamme eri osa-alueilla.
 • Uudistamme ja yhdenmukaistamme henkilöstön työhyvinvointiin sekä jaksamiseen liittyviä käytäntöjä. 
 • Kehitämme organisaatiokulttuuria ja etsimme uusia tapoja lisätä positiivista ja kannustavaa työilmapiiriä.

2. Teknologia ja varautuminen

Strategiakauden toinen tavoitekokonaisuus liittyy teknologiaan, varautumiseen ja operatiiviseen toimintaan. Osaavan henkilöstön lisäksi toimiva ja luotettava teknologia on edellytys tuottaa laadukasta hätäkeskuspalvelua. Hätäkeskustoimintaa tukevassa teknologiassa panostamme erityisesti toimintavarmuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Lisäksi etsimme, testaamme ja otamme käyttöön sellaista uutta teknologiaa, joka parantaa hätäkeskuspalveluiden tuottamista.
Strategiakaudella vakiinnutamme verkottuneen toimintamallin ja parannamme valmiuttamme toimia erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa.
Teknologia ja varautuminen -kokonaisuuteen liittyviä keskeisiä tavoitteita:

 • Varmistamme valtakunnallisesti verkottuneen hätäilmoitusten käsittelyn hajautetulla arkkitehtuurilla.
 • Kehitämme Hätäkeskuslaitoksen tilannekuvatoiminnallisuutta ja toimintavalmiutta.
 • Kehitämme hätäkeskustietojärjestelmää ja otamme käyttöön uutta teknologiaa.
 • Kehitämme Hätäkeskuslaitoksen toimialaan soveltuvia uusia palvelumuotoja.
 • Kehitämme vaaratiedottamista ja erityisryhmille suunnattuja palveluja.
 • Uudistamme ilmoitinlaitteiden hallinnoinnin ja testauksen.
 • Kehitämme aktiivisesti 112Suomi -sovellusta sekä muita hätäkeskuspalveluja parantavia sovelluksia saavutettavuus ja yhdenvertaisuus huomioiden. 
 • Laadimme toimintamallin hätäkeskustoiminnan häiriötilanteisiin varautumiseen yhteistyössä hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten ja palveluntuottajien kanssa.
 • Laadimme riskiperusteisen jatkuvuussuunnitelman hätäkeskustoiminnan turvaamiseksi kaikissa tilanteissa.
 • Edistämme resurssien kohdennusta sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.

3. Verkostot ja yhteistyö

Hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten välinen yhteistyö ja vuoropuhelu tulee olla jatkossakin aktiivista. Auttamisen ketjun toiminta edellyttää hätäkeskustoimintaan osallistuvilta viranomaisilta usein samanaikaisia ja yhteen sovitettuja toimia. On nähtävissä, että keskinäisriippuvuus turvallisuusviranomaisten välillä kasvaa tulevaisuudessa entisestään. Pyrimme siihen, että Hätäkeskuslaitoksella on selkeä yhteen sovittavan toimijan rooli auttamisen ketjun toimijoiden kesken. Haluamme osaltamme lisätä turvallisuussektorin toiminnan vaikuttavuutta muun muassa edistämällä hätäkeskusten, Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksen ja viranomaisten tilannekeskusten välistä synergiaa.
Vahvistamme yhteistyötä tulosohjaavien ministeriöiden, hätäkeskustoimintaan osallistuvien viranomaisten, oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. 
Verkostot ja yhteistyö -kokonaisuuteen liittyviä keskeisiä tavoitteita:

 • Kehitämme yhteistyössä viranomaisten kanssa hälytystoiminnallisuuksia ja riskianalyysejä.
 • Vaikutamme aktiivisesti hätäkeskuspäivystäjien tutkintokoulutuksen kehittämiseen.
 • Vahvistamme viraston tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Etsimme ja otamme käyttöön tähän tarkoitukseen soveltuvia ulkopuolisen rahoituksen kanavia.
 • Vaikutamme hätäkeskustoimintaa koskevan lainsäädännön uudistamiseen, mahdollistamaan entistä tehokkaampi viranomaisyhteistyö.
 • Osallistumme aktiivisesti hätäkeskustoimintaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun.
 • Teemme ajantasaiseen ja oikeaan tietoon perustuvia esityksiä viraston henkilöstö- ja muiden resurssien varmistamiseksi.

Hätäkeskuslaitoksen strategia 2021-2024 (pdf)

Sisäministeriön hallinnonalan konsernistrategia