Paloilmoitinlaitteet yritysasiakkaille

Kun paloilmoitinlaite halutaan liittää hätäkeskukseen, asiakkaan on ensin tehtävä hälytyksensiirtosopimus hälytyksensiirto-operaattorin kanssa ja sen jälkeen liittymishakemus ILMO-järjestelmässä. Lisäksi asiakkaan tulee tehdä valitsemansa operaattorin tai vikavalvontapalveluja tarjoavan palveluntarjoajan kanssa sopimus hätäkeskusyhteyden vikavalvonnan järjestämisestä. Hätäkeskuslaitos ei vastaa paloilmoitinkohteen yhteysvikojen valvonnasta eikä siihen liittyvistä muista järjestelyistä.

Paloilmoitinlaitteisto voidaan asentaa kiinteistöön myös vapaaehtoisesti ilman, että sitä rakennusluvassa tai pelastusviranomaisen määräyksestä edellytetään. Omaehtoiset paloilmoitinlaitteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Tällaisen laitteiston liittäminen hätäkeskukseen edellyttää aina pelastusviranomaisen puoltoa. Pelastusviranomaisen puolloksi katsotaan pelastusviranomaisen allekirjoittama paloilmoitinta koskeva elinkaarikirja.

Katso hinnasto

Paloilmoitinlaitteisiin liittyvä ohjeistus ja eri vaiheet

 1. Valtuutus

  Tarvitset ILMO-järjestelmässä asiointia varten yrityksen valtuutuksen, mikäli et ole yrityksen toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai elinkeinonharjoittaja. 

  Hae henkilökohtainen valtuutus suomi.fi-palvelussa
 2. Liittymishakemus

  Ilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskuksen valvontaan alkaa liittymishakemuksen täyttämisestä. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen kohde on valmis testattavaksi. Hakemuksen liitteenä tulee olla laitteen elinkaarikirjan osa, josta voidaan todeta, onko kohteen laitteisto pakollinen vai omaehtoinen. Sprinkleri-järjestelmän liitteenä tulee olla sprinklerin asennuspöytäkirja tai vastaavasti viranomaisen lausunto, jossa todetaan, onko laitteisto pakollinen vai omaehtoinen. 

  Voit seurata hakemuksen käsittelyä ILMO-järjestelmässä. Tutustu sopimusehtoihin.

  Siirry ILMO-järjestelmään
 3. Käyttöönottotarkastus ja pelastusviranomaisen lausunto

  Tarkastuslaitos suorittaa ilmoitinlaitteen käyttöönottotarkastuksen, jonka jälkeen pelastusviranomainen toimittaa Hätäkeskuslaitokselle lausunnon laitteen käyttöönottamiseen liittyen. Asiakkaan on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaista toimittamaan puuttuva lausunto. 

  Pelastuslaitosten yhteystiedot
 4. Käyttöönotto ja laskutus

  Ilmoitinlaitteen käyttöönotosta ilmoitetaan hätäkeskukseen asiakkaan tai pelastusviranomaisen toimesta. Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan soittamalla omaan alueen ilmoitinlaitteiden testausnumeroon.

  Hätäkeskuslaitos laskuttaa sopimusasiakasta kerran vuodessa. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Jokaisesta sopimuksesta laskutetaan. Laskutus perustuu sopimukseen, ei siihen, onko laitetta testattu vai ei. 

  Siirry yhteystietoihin
 5. Muutosilmoitus

  Ilmoitinlaitteisiin liittyvistä muutoksista ilmoitetaan ILMO-järjestelmässä. Muutokset voivat koskea esimerkiksi kohteen nimeä, yhteyshenkilöä, ilmoitinlaitteen numeroa tai laskutusta. Kohdetietojen muutoksista on ilmoitettava myös alueen pelastuslaitokselle sekä operaattorille. 

  Siirry ILMO-järjestelmään
 6. Ilmoitinlaitteen testaus

  Testauksia tehdään pääsääntöisesti virka-aikana. Testausajankohdaksi suositellaan kuukauden kahta ensimmäistä viikkoa. Testaus voidaan keskeyttää, mikäli kohteella ei ole voimassa olevaa sopimusta Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Testauskohteen tunnisteena käytetään laitteen numeroa.

  Siirry yhteystietoihin
 7. Irtisanominen

  Sopimuksen voi irtisanoa ILMO-järjestelmässä kohdassa "sopimuksen päättäminen". Irtisanomisajat on määritelty sopimusehdoissa. Irtisanomisen liitteeksi tarvitaan pelastusviranomaisen lausunto siitä, että ilmoitinlaite voidaan poistaa hätäkeskuksen valvonnasta. Tarvittaessa tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan. 
  Mikäli ilmoitinlaitteen kohteen sopimusosapuoli muuttuu, ei uudelta sopimusosapuolelta peritä uutta liittymismaksua. 

  Siirry ILMO-järjestelmään
 8. Omistajanvaihdos

  Edellisen asiakkaan on irtisanottava kohteen sopimus omalta osaltaan (katso kohta 7). Uuden omistajan on tehtävä kohteeseen uusi hakemus (katso kohta 1).

  ILMO- järjestelmä muodostaa automaattisesti edelliselle asiakkaalle loppulaskun sekä uudelle omistajalle liittymislaskun asiakkaan ilmoittamien päivämäärien mukaisesti. Omistajanmuutosta ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi edelliselle vuodelle.

  Kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Omistajan vaihtuessa kesken kuukauden, veloitus tapahtuu siltä asiakkaalta, jonka nimissä sopimus on kuukauden 1. päivä.

  Siirry ILMO-järjestelmään

Sopimusehdot

Automaattisen paloilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskuslaitoksen hätäkeskustietojärjestelmään sekä sopimus laitteen toimivuuden testaamisesta

Sopimusosapuolet

Sopimusosapuolina ovat Hätäkeskuslaitos ja automaattisella paloilmoitinlaitteella varustetun kohteen liittymisilmoituksessa nimetty asiakas. Asiakkaana voi olla vain yksi yhtiö tai yhteisö kerrallaan.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimus syntyy, kun asiakas toimittaa täytetyn liittymisilmoituksen tarvittavine liitteineen Hätäkeskuslaitokselle ja Hätäkeskuslaitos on sen hyväksynyt. Syntyneen sopimuksen perusteella asiakkaalla on oikeus testata paloilmoittimen toimivuus kuukausittain suorittamalla paloilmoitinlaitteen testaus Hätäkeskuslaitoksen kanssa.

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Omistajavaihdosten yhteydessä uuden omistajan on tehtävä uusi sopimus, eli täytettävä uusi liittymisilmoitus.

Sopimuksen tarkoitus

Lakisääteisesti Hätäkeskuslaitos vastaanottaa paloilmoitinlaitteesta tulevat hälytykset ja suorittaa niistä aiheutuvat hälytystoimenpiteet. Hätäkeskuslaitos välittää tiedon tulleesta hälytyksestä asiakkaan ilmoittamille yhteyshenkilölle. Näiden tehtävien onnistumiseksi paloilmoitinlaitteen toimivuutta on testattava sekä ylläpidettävä laitteiden sijainti- ja yhteyshenkilötietoja. Tämän sopimuksen tarkoitus on sopia testauksesta ja tietojen ylläpidosta.

Asiakas vastaa, että Hätäkeskuslaitoksella on tarvittavat tiedot valvottavasta kohteesta, vastuullisista yhteyshenkilöistään sekä laskutustiedoistaan ja että tiedot ovat ajan tasalla. Asiakas vastaa, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen peruste luovuttaa henkilötietoja Hätäkeskuslaitokselle.

Paloilmoitinlaitteen testaaminen ja huolto

Paloilmoitinlaite testataan tekemällä koehälytys Hätäkeskuslaitokselle. Ennen koehälytystä testauksen tekijä soittaa Hätäkeskuslaitokselle ja ilmoittaa tehtävästä testistä. Testaukset suoritetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Ilmoitinlaitetestausnumerot löytyvät yhteystiedoista.

On tärkeää, että Hätäkeskuslaitos tietää, mikäli paloilmoitinlaite on kytketty pois toiminnasta. Laitteen huollosta ja toimintakatkoksista tuleekin ilmoittaa Hätäkeskuslaitokselle, samoin kuin huollon tai katkoksen päättymisestä. Pitkäaikaisen eli yli vuorokauden kestävän huollon yhteydessä asiakkaan tulee toimittaa Hätäkeskuslaitokselle pelastuslaitoksen lupa huoltotilalle.

Palvelun maksullisuus ja laskutus

Tämän sopimuksen perusteella Hätäkeskuslaitoksen perimät maksut määräytyvät voimassa olevan Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun sisäministeriön asetuksen mukaisesti. Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetut suoritteet Hätäkeskuslaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein. Julkisoikeudellisten (pakollisten) paloilmoittimien liittämisestä hätäkeskukseen perittävät maksut määräytyvät voimassa olevan Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista annetun sisäministeriön asetuksen mukaisesti. Paloilmoittimia voidaan asentaa kiinteistöön myös vapaaehtoisesti ilman, että sitä rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai pelastusviranomaisen määräyksestä edellytetään. Mikäli niin sanottuja omaehtoisia paloilmoittimia liitetään hätäkeskukseen, niitä ei voida käsitellä hätäkeskuksen julkisoikeudellisina suoritteina, vaan liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavina laitteistoina.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa asiakasta kerran vuodessa. Jokaisesta testattavasta kohteesta laskutetaan erikseen. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Laskun maksuehto on 21 päivää netto, huomautusaika 7 päivää. Viivästyskorko on pakollisissa laitteissa maksuperusteasetuksen mukainen ja omaehtoisissa laitteissa korkolain mukainen.

Julkisoikeudellisen laitteen maksu on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä (valtion maksuperustelaki 150/1992 11§ 1.momentti). Mikäli maksumuistutus joudutaan lähettämään, siitä veloitetaan 10 euroa.

Mikäli asiakas laiminlyö laskujen maksamisen, Hätäkeskuslaitoksella on oikeus keskeyttää paloilmoitinlaitteen testaaminen, kunnes laiminlyönti on korjattu. Toimenpiteet testaamattoman tai muutoin häiritsevän laitteen osalta Hätäkeskuslaitoksella on oikeus kertoa alueen pelastusviranomaiselle paloilmoitinlaitteen testaamattomuudesta.

Hätäkeskuslaitoksella on myös oikeus tilapäisesti kytkeä irti hätäkeskuksen toimintaa häiritsevä tai viallinen paloilmoitinlaite.

Vastuu mahdollisista vahingoista

Hätäkeskuslaitos vastaa siitä, että se käsittelee saapuneet palo- ja laitevikahälytykset viipymättä ja asianmukaisesti sekä ilmoittaa hälytyksistä kohteen yhteyshenkilöille.

Hätäkeskuslaitos ei vastaa:

 1. Laitteen haltijan tai haltijan edustajan suorittamista irtikytkennöistä tai vastaavista toimista kohteessatai näiden toimien seurauksena tapahtuvista vahingoista.
 2. Järjestelmän vikaantumisen tai virheellisen toiminnan seurauksena tapahtuvista vahingoista.
 3. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että kiinteistön paloilmoitinlaitteen yhteyshenkilöitä eitavoiteta hälytystilanteessa.
 4. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että asiakas ei toimita ajantasaisia tietojaHätäkeskuslaitokselle tai ole tehnyt sopimusta paloilmoitinlaitteen testaamisesta Hätäkeskuslaitoksenkanssa.
 5. Siirtoyhteyden vian tai toimimattomuuden seurauksena asiakkaalle tapahtuvista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomispäiväksi katsotaan sen kuun viimeinen päivä, jona irtisanominen on tapahtunut. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti erillisellä irtisanomisilmoituksella. Asiakkaan tulee toimittaa irtisanomisilmoituksen liitteeksi pelastusviranomaisen ja/ tai rakennusvalvonnan puoltava lausunto ilmoitinlaitteen irtisanomiselle. Palvelu päättyy irtisanomisajan päätyttyä.

Asiakas on velvollinen suorittamaan sopimukseen liittyvät maksut siihen saakka, kunnes sopimus on päättynyt. Paloilmoittimella varustettujen tilojen päätyminen kolmannen osapuolen omistukseen/hallintaan ei muuta asiakkaan velvoitetta suorittaa sopimuskauden maksuja.