Brandlarmanläggningar för företagskunder 

När en brandlarmanläggning ska anslutas till en nödcentral ska kunden först ingå ett larmöverföringsavtal med teleoperatören och sedan göra en ansökan om anslutning i ILMO-systemet. Dessutom ska kunden ingå avtal med den valda operatören eller en tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänster för felövervakning angående ordnande av felövervakning i nödcentralsförbindelsen. Nödcentralsverket ansvarar inte för övervakning av objektets förbindelsefel eller för andra arrangemang förknippade med detta.

Brandlarmanläggningar kan också frivilligt installeras i en fastighet, utan att detta förutsätts i bygglov eller räddningsmyndighetens bestämmelser. Brandlarmanläggningar som installeras på eget initiativ prissätts på företagsekonomiska grunder. Räddningsmyndighetens förordande krävs alltid för att ansluta denna typ av anläggning till en nödcentral. Som räddningsmyndighetens förordande betraktas en av räddningsmyndigheten undertecknad livscykeljournal för brandlarmanläggningen. 

Se prislista

Instruktioner och steg för brandlarmanläggningar

 1. Fullmakt

  För att kunna uträtta ärenden i systemet ILMO behöver du företagets fullmakt, om du inte är vd för företaget, styrelseordförande eller näringsidkare.

  Ansök om en personlig fullmakt i tjänsten suomi.fi
 2. Ansökan om anslutning 

  Anslutning av en larmanläggning till en nödcentrals övervakning börjar med att kunden fyller i en ansökan om anslutning. När ansökan har godkänts är objektet klart för testning. Du kan följa behandlingen av applikationen i ILMO-systemet. Ta del av avtalsvillkoren.

  Gå till systemet ILMO
 3. Ibruktagningsbesiktning och räddningsmyndighetens tillstånd

  Besiktningsorganet utför idrifttagningsbesiktningen av larmanläggningen varefter räddningsmyndigheten lämnar den godkända anläggningens idrifttagningstillstånd till Nödcentralsverket. Om tillståndet saknas, ska kunden vid behov begära att räddningsmyndigheten skickar tillståndet.

  Räddningsverkens kontaktuppgifter
 4. Idrifttagning

  Kunden eller räddningsmyndigheten underrättar nödcentralen om att larmanläggningen tas i drift. Datumet för idrifttagningen anmäls genom att ringa till det egna områdets testningsnummer för larmanläggningar.

  Gå till kontaktuppgifterna
 5. Ändringsanmälan

  Ändringar som gäller brandlarmanläggningar ska alltid anmälas skriftligt till Nödcentralsverket. Ändringarna kan till exempel gälla namnet på objektet, kontaktpersonen, larmanläggningens nummer och fakturering. 

  Ändringar i objektuppgifterna (s.k. objektkort) ska också meddelas till områdets räddningsverk. 

  Gå till systemet ILMO
 6. Månatliga tester

  Brandlarmanläggningar testas en gång per månad, om annat inte har avtalats med räddningsmyndigheten i det egna området. Testningar utförs i regel under kontorstid. Som testningstidpunkt rekommenderas månadens två första veckor. Månadstestning kan avbrytas om objektet inte har ett gällande avtal med Nödcentralsverket. Anläggningens nummer används som testningsobjektets identifikation.

  Gå till kontaktuppgifterna
 7. Uppsägning

  Avtalet kan sägas upp i systemet ILMO i punkten "sopimuksen päättäminen". Uppsägningstiderna fastställs i avtalsvillkoren. Räddningsmyndighetens utlåtande om att larmanläggningen kan avföras från nödcentralens övervakning ska bifogas uppsägningen. Vid behov ska byggnadstillsynen kontaktas. 

  Om avtalsparten för larmanläggningens objekt ändras, tas ingen ny anslutningsavgift ut av den nya avtalsparten.

  Gå till systemet ILMO
 8. Ägarbyte

  Den tidigare kunden ska för sin del säga upp avtalet för objektet (se punkt 7). Den nya ägaren ska göra en ny ansökan för objektet (se punkt 1).

  ILMO-systemet skapar automatiskt en slutfaktura för den tidigare kunden och en anslutningsfaktura för den nya ägaren för resten av året, om objektet ännu inte har fakturerats för innevarande år. Ett ägarbyte kan inte göras retroaktivt, till exempel gällande föregående år.
  Månader faktureras alltid i sin helhet. Vid ägarbyte mitt i månaden, sker debitering av den kund i vars namn avtalet är den första dagen i månaden.

  Gå till systemet ILMO

Avtalsvillkor

Anslutning av en automatisk brandlarmanläggning till Nödcentralsverkets
nödcentralsdatasystem och avtal om testning att anläggningen fungerar.

Avtalsparter

Avtalsparterna är Nödcentralsverket och den kund som angetts i anslutningsmeddelandet från objektet som är försett med en automatisk brandlarmanläggning. Endast ett företag eller ett samfund kan var kund åt gången.

Avtalets ikraftträdande

Avtalet uppstår när kunden sänder det ifyllda anslutningsmeddelandet inklusive bilagor till Nödcentralsverket och när Nödcentralsverket har godkänt meddelandet. Med stöd av avtalet har kunden rätt att testa sitt brandlarms funktion en gång i månaden genom att testa brandlarmanläggningen med Nödcentralsverket. Avtalet kan inte överlåtas till tredje part. I samband med ägarbyte ska den nya ägaren ingå ett nytt avtal, dvs. fyll i ett nytt anslutningsmeddelande.

Avtalets syfte

Enligt vad som bestäms i lagen mottar Nödcentralsverket larm som kommer från brandlarmanläggningen och vidtar därav föranledda larmåtgärder. Nödcentralsverket förmedlar uppgiften om inkommet larm till de kontaktpersoner som angetts av kunden. För att dessa åtgärder ska lyckas ska brandlarmanläggningens funktion testas och uppgifterna om var anläggningarna är placerade och vilka kontaktpersonerna är förvaltas. Syftet med detta avtal är att komma överens om testning och förvaltning av uppgifter. Kunden svarar för att Nödcentralsverket har nödvändiga uppgifter om objektet som ska övervakas, ansvariga kontaktpersoner och faktureringsuppgifter och att uppgifterna är aktuella. Kunden svarar för att den har sådana grunder att till Nödcentralsverket överlåta personuppgifter som föreskrivs i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679).

Testning och underhåll av brandlarmanläggning

Brandlarmanläggningen testas genom att göra ett testlarm till Nödcentralsveket. Före testlarmet ringer den som utför testet till Nödcentralsverket och informerar om att testet kommer att utföras. Testningarna utförs i huvudsak vardagar kl. 8.00–16.00. Telefonnummer för testning av larmanläggningar finns i nödcentralens kontaktuppgifter på webbplatsen.

Det är viktigt för Nödcentralsverket att veta att brandlarmanläggningen har frånkopplats. Underhåll och funktionsavbrott gällande anläggningen ska meddelas Nödcentralsverket, likaså när underhållet eller avbrottet slutar. I samband med ett långvarigt underhåll, dvs. ett som pågår över ett dygn ska kunden sända till Nödcentralsveket räddningsverkets tillstånd att sätta anläggningen i underhållsläge.

Avgifter och fakturering för tjänsten

Utifrån detta avtal fastställs de avgifter som Nödcentralsverket debiterar i enlighet med inrikesministeriets gällande förordning om prestationer för vilka Nödcentralsverket uppbär avgifter. Sådana prestationer som nämns i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, prissätter Nödcentralsverket på företagsekonomiska grunder. Avgifter för anslutning av offentligrättsliga (obligatoriska) brandlarm till nödcentralen fastställs i enlighet med inrikesministeriets förordning om prestationer för vilka Nödcentralsverket uppbär avgifter. Brandlarm kan man även frivilligt installera i fastigheter, utan att det krävs i samband med byggnadstillståndsbehandlingen eller på anmodan av räddningsmyndigheten. Om dessa frivilliga brandlarm ansluts till nödcentralen kan de inte behandlas som nödcentralens offentligrättsliga prestationer, utan som anläggningar som prissätts på företagsekonomisk grund.

Nödcentralsverket fakturerar kunden en gång om året. Varje objekt som testas faktureras separat. Faktureringen börjar från början av följande hela månad räknat från ibruktagandet, och månaderna faktureras alltid som hela månader. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar netto, påminnelsetiden är sju dagar. I fråga om obligatoriska anläggningar motsvarar dröjsmålsräntan det som anges i förordningen om grunderna för avgifter till staten och i fråga om frivilliga anläggningar det som anges i räntelagen. Avgiften för en offentligrättslig anläggning är utsökningsbar utan dom eller avgörande (lagen om grunderna för avgifter till staten 150/1992 11 § 1 mom.). Om det är nödvändigt att skicka en betalningspåminnelse, debiteras tio euro för det.

Om kunden underlåter att betala räkningarna, har Nödcentralsverket rätt att avbryta testningen av
brandlarmanläggningen tills försummelsen har rättats till. Åtgärder i samband med en otestad eller för övrigt störande anläggning I fråga om åtgärder i samband med en otestad eller för övrigt störande anläggning har Nödcentralsverket rätt att för områdets räddningsmyndighet informera att brandlarmanläggningen inte har testats. Nödcentralsverket har även rätt att tillfälligt frånkoppla en brandlarmanläggning som stör nödcentralens verksamhet eller en defekt brandlarmanläggning.

Ansvar för eventuell skada

Nödcentralsverket svarar för att det utan dröjsmål och på korrekt sätt behandlar mottagna brandlarm och larm om defekt anläggning och informerar kontaktpersonen på objektet om larmen.
Nödcentralen svarar inte för:

 1. Frånkopplingar eller motsvarande verksamhet som utförs av anläggningens innehavare eller innehavarens företrädare Skador på objektet eller till följd av nämnda åtgärder.
 2. Fel i systemet eller skada till följd av felaktig verksamhet.
 3. Skada som eventuellt beror på att kontaktpersonerna till brandlarmanläggningen i fastigheten inte nås vid en larmsituation.
 4. Skada som eventuellt beror på att kunden inte levererar aktuella uppgifter. till Nödcentralsverket eller inte har avtalat om testning av brandlarmanläggningen med Nödcentralsverket.
 5. Skada som drabbar kunden till följd av fel i överföringsförbindelsen eller dess funktion.

Uppsägning av avtalet

Parterna kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på en månad. Till uppsägningsdag räknas sista dagen den månad då uppsägningen ägde rum. Kunden ska g öra uppsägningen skriftligen på en skild uppsägningsblankett. Kunden ska till anmälan om uppsägning foga räddningsmyndighetens och/eller byggnadstillsynens förordande utlåtande om uppsägning av larmanläggningen. Tjänsten upphör när uppsägningstiden utgår. Kunden är skyldig att betala alla avgifter som ingår i avtalet tills avtalet löper ut. Om lokaler försedda med brandlarm övergår till tredje parts ägo/innehav ändrar det inte på kundens skyldighet att betala de avgifter som ingår under avtalsperioden.