Brandlarmanläggningar för företagskunder 

När en brandlarmanläggning ska anslutas till en nödcentral ska kunden först ingå ett larmöverföringsavtal med larmöverföringsoperatören och sedan göra en ansökan om anslutning i ILMO-systemet. Dessutom ska kunden ingå avtal med den valda operatören eller en tjänsteleverantör som tillhandahåller tjänster för felövervakning angående ordnande av felövervakning i nödcentralsförbindelsen. Nödcentralsverket ansvarar inte för övervakning av objektets förbindelsefel eller för andra arrangemang förknippade med detta.

Brandlarmanläggningar kan också frivilligt installeras i en fastighet, utan att detta förutsätts i bygglov eller räddningsmyndighetens bestämmelser. Brandlarmanläggningar som installeras på eget initiativ prissätts på företagsekonomiska grunder. Räddningsmyndighetens förordande krävs alltid för att ansluta denna typ av anläggning till en nödcentral. Som räddningsmyndighetens förordande betraktas en av räddningsmyndigheten undertecknad livscykeljournal för brandlarmanläggningen. 

Se prislista

Se avtalsvillkor

Se vanliga frågor

Instruktioner och steg för brandlarmanläggningar

 1. Fullmakt

  För att kunna uträtta ärenden i systemet ILMO behöver du företagets fullmakt, om du inte är vd för företaget, styrelseordförande eller näringsidkare.

  Ansök om en personlig fullmakt i tjänsten suomi.fi
 2. Anslutningsanmälan

  Anslutning av en larmanläggning till en nödcentrals övervakning börjar med att kunden fyller i en ansökan om anslutning. När ansökan har godkänts är objektet klart för testning. Del av enhetens livscykeljournal ska bifogas ansökan, genom vilken man kan fastställa om objektets utrustning är obligatorisk eller frivillig. Sprinklerns installationsprotokoll ska bifogas sprinklersystemet eller alternativt ett motsvarande utlåtande från myndigheten där man konstaterar om enheten är obligatorisk eller frivillig. 

  Du kan följa behandlingen av applikationen i ILMO-systemet. Ta del av avtalsvillkoren.

  Gå till systemet ILMO
 3. Ibruktagningsbesiktning och räddningsmyndighetens tillstånd

  Besiktningsorganet utför idrifttagningsbesiktningen av larmanläggningen varefter räddningsmyndigheten lämnar den godkända anläggningens idrifttagningstillstånd till Nödcentralsverket. Om tillståndet saknas, ska kunden vid behov begära att räddningsmyndigheten skickar tillståndet.

  Räddningsverkens kontaktuppgifter
 4. Idrifttagning och fakturering

  Kunden underrättar nödcentralen om att larmanläggningen tas i drift. Datumet för idrifttagningen anmäls genom att ringa till det egna områdets testningsnummer för larmanläggningar.

  Nödcentralsverket fakturerar avtalskund en gång per år. Faktureringen börjar vid ingången av den första hela månaden efter idrifttagningen, och månaderna faktureras alltid som hela månader. Varje avtal faktureras. Faktureringen baseras på avtalet, inte på om enheten har testats eller inte. 

  Gå till kontaktuppgifterna
 5. Ändringsanmälan

  Ändringar som gäller brandlarmanläggningar ska alltid anmälas skriftligt till Nödcentralsverket. Ändringarna kan till exempel gälla namnet på objektet, kontaktpersonen, larmanläggningens nummer och fakturering. 

  Ändringar i objektuppgifterna (s.k. objektkort) ska också meddelas till områdets räddningsverk. 

  Gå till systemet ILMO
 6. Testning

  Testningar utförs i regel under kontorstid. Som testningstidpunkt rekommenderas månadens två första veckor. Testning kan avbrytas om objektet inte har ett gällande avtal med Nödcentralsverket. Anläggningens nummer används som testningsobjektets identifikation.

  Gå till kontaktuppgifterna
 7. Uppsägning

  Avtalet kan sägas upp i systemet ILMO i punkten "sopimuksen päättäminen". Uppsägningstiderna fastställs i avtalsvillkoren. Obligatoriska bilagor för uppsägningen av brandlarmet:

  Om ett villkor för bygglov är att objektet innehar ett brandlarm, ska ett uppsägningstillstånd från byggtillsynsmyndighet, finnas med som bilaga till uppsägningen. Tillståndet får du från din lokala byggövervakare.

  Om det är en obligatorisk bestämmelse från en räddningsmyndighet att objektet innehar ett brandlarm, ska ett utlåtande från räddningsmyndighet, finnas med som bilaga till uppsägningen. Utlåtandet får du från ditt lokala räddningsverk.

  Om det är frivilligt att objektet innehar ett brandlarm, ska ett utlåtande från räddningsmyndighet, finnas med som bilaga till uppsägningen.

  Gå till systemet ILMO
 8. Ägarbyte

  Den tidigare kunden ska för sin del säga upp avtalet för objektet (se punkt 7). Den nya ägaren ska göra en ny ansökan för objektet (se punkt 1).

  ILMO-systemet skapar automatiskt en slutfaktura för den tidigare kunden och en anslutningsfaktura för den nya ägaren för resten av året, om objektet ännu inte har fakturerats för innevarande år. Ett ägarbyte kan inte göras retroaktivt, till exempel gällande föregående år.
  Månader faktureras alltid i sin helhet. Vid ägarbyte mitt i månaden, sker debitering av den kund i vars namn avtalet är den första dagen i månaden.

  Gå till systemet ILMO

Avtalsvillkor

Avtalsobjekt 

Dessa avtalsvillkor gäller för testning av funktionen i automatiska brandlarmanläggningar som är anslutna till Nödcentralsverkets nödcentralsdatasystem.

I enlighet med lagen tar Nödcentralsverket emot larm från brandlarmanläggningen och utför larmuppdrag som larmet ger upphov till. Nödcentralsverket förmedlar dessutom uppgift om det inkomna larmet till de kontaktpersoner som kunden uppgett. För att dessa uppdrag ska lyckas måste brandlarmanläggningens funktion testas och uppgifter om utrustningens position och kontaktpersoner upprätthållas. Syftet med detta avtal är att komma överens om testning och upprätthållande av uppgifter. 

Avtalsparter

Avtalsparter är Nödcentralsverket och kund som nämns i anslutningsavtalet för objektet som utrustats med en automatisk brandlarmanläggning. I varje avtal kan kunden endast vara ett företag, samfund eller en person i taget.

Definitioner

Med brandlarmanläggning avses anläggning som upptäcker och som automatiskt och omedelbart ger larm om en begynnande brand samt om fel som kan äventyra anläggningens funktionssäkerhet (Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet, 2017/848, 2 § 1 mom. punkt 9).

Objekt med larmanläggning avser en enskild byggnad, en del av en byggnad eller en större helhet som består av flera byggnader i en fastighet som skyddas av larmanläggning som anslutits till Nödcentralsverkets övervakning. Varje objekt med larmanläggning har sin egen unika adress samt beteckning för larmanläggningen, dvs. nummer på larmanläggningen, som larmöverföringsoperatören ger. Den unika adressen och beteckningen utgör ett objekt med larmanläggning. Vid behov kan det också finnas flera anmälda enheter på samma adress, vilka skiljs åt av ett unikt nummer på larmanläggningen. 

Med kund avses ett bolag, samfund eller en person som har ingått ett avtal med Nödcentralsverket om att testa funktionen i den brandlarmanläggning som denne förvaltar över.

Med ILMO-systemet avses Nödcentralsverkets e-kommunikationssystem för kunder som har anläggningar för brand- och brottslarm. Genom systemet kan kunderna skicka en anslutningsansökan, granska och upprätthålla avtal samt säga upp ett avtal.

Avtalets ikraftträdande och anmälan av ändringar i avtal

Avtal ingås när kunden lämnar in en ifylld anslutningsanmälan med nödvändiga bilagor till Nödcentralsverket och Nödcentralsverket har godkänt den. Genom avtalet har kunden rätt att testa brandlarmanläggningens funktion genom att tillsammans med Nödcentralsverket utföra testning av brandlarmanläggningen. Avtalet gäller tills vidare.

Avtalet kan inte överföras till tredje part. Vid ägarbyte måste den gamla kunden säga upp avtalet och den nya ägaren ingå ett nytt avtal, dvs. fylla i en ny ansökan om anslutning. 

Avtalsparterna förbinder sig att i första hand använda Nödcentralsverkets ILMO-system för ärenden som gäller avtalet. Om ärenden inte kan skötas genom systemet kan man använda blanketter som Nödcentralsverket har upprättat. Om de uppgifter som kunden har uppgett i ILMO-systemet och innehållet i övriga dokument som kunden har överlämnat är motstridiga, anses innehållet i avtalet vara de uppgifter som kunden har registrerat i ILMO-systemet.

Avtalsparternas ansvar

Nödcentralsverket ansvarar för att testverksamheten upprätthålls alla vardagar kl. 8.00–16.00. Nödcentralsverket ansvarar dock inte för eventuella avbrott i allmän dataöverföring och deras inverkan på testverksamheten.

Kunden ansvarar för att Nödcentralsverket har nödvändiga uppgifter om det objekt som ska övervakas, dess ansvariga kontaktpersoner och faktureringsuppgifter samt att uppgifterna är uppdaterade. Kunden ansvarar för att denne är berättigad att överlämna personuppgifter till Nödcentralsverket i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU 2016/679). Kunden ansvarar även för att brandlarmanläggningen är ansluten till verksamheten.

Testning och underhåll av brandlarmanläggning

Brandlarmanläggningen testas genom att göra ett testlarm till Nödcentralsverket. Före testlarmet ringer testaren till Nödcentralsverket och meddelar om testet som ska utföras. Testning utförs i regel vardagar kl. 8.00–16.00. Larmanläggningens testnummer finns i nödcentralernas kontaktuppgifter på webbplatsen 112.fi/kontaktuppgifter.

Ur brandsäkerhetens synvinkel är det viktigt att Nödcentralsverket vet om brandlarmanläggningen har tagits ur funktion. Nödcentralsverket ska underrättas om underhåll av och driftsavbrott i en anläggning samt när underhåll eller avbrott är över. Vid underhåll en längre tid, dvs. över ett dygn, ska kunden skicka räddningsverkets tillstånd för underhållsläge till Nödcentralsverket.

Avgift för tjänsten och fakturering

Med detta avtal som grund fastställs avgifter som Nödcentralsverket tar ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). När det gäller brandlarm som grundas på myndighetsbeslut fastställs avgiften enligt 6 § 2 mom. i ovannämnda lag.  Storleken på dessa avgifter fastställs i inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer. När prissättningen i förordningen ändras, ändras också den avgift som Nödcentralsverket tar ut av kunden.

Om installationen av en brandlarmanläggning grundas på ett annat beslut än ett förpliktande myndighetsbeslut (t.ex. på innehavarens eget initiativ), är det en fråga om företagsekonomisk prissättning, som regleras i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten. Eftersom Nödcentralsverket är den enda instans som utför testning, motsvarar avgiften testets självkostnadsvärde. Nödcentralsverket följer i sin bokföring upp kostnaderna för testning av dessa anläggningar och tar ut dessa kostnader från kunderna så att Nödcentralsverkets kostnader för testning av brandlarmanläggningar täcks. Då bestäms avgiften inte enligt förordningen.

Nödcentralsverket fakturerar kunden en gång per år. Avtal ska ingås för varje larmanläggning och varje objekt faktureras. Faktureringen av objektet baseras på avtalet, inte på om objektet har testats eller inte. Faktureringen börjar vid ingången av följande hel månad efter idrifttagningen och månaderna faktureras alltid som hela månader. Fakturans betalningsvillkor är 21 dagar netto, anmärkningstid 7 dagar. Dröjsmålsräntan för obligatoriska anläggningar är i enlighet med förordningen om betalningsgrunder och för frivilliga anläggningar i enlighet med räntelagen. 

Om kundens faktura returneras till Nödcentralsverket på grund av felaktiga uppgifter om faktureringsadress eller om sändning av fakturor till den e-fakturaadress som kunden har uppgett förhindras i Nödcentralsverkets system, skickar Nödcentralsverket i sista hand fakturorna till adressen som finns kunduppgifterna i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ).  

Annan avgift än en företagsekonomisk avgift som grundas på inrikesministeriets förordning är utsökbar utan dom eller beslut (11 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten 150/1992). Om en betalningspåminnelse måste skickas, debiteras 5 euro för detta.
Om kunden försummar att betala fakturorna, har Nödcentralsverket rätt att avbryta testningen av brandlarmanläggningen tills försummelsen har åtgärdats. Om försummelsen fortsätter under lång tid, har Nödcentralsverket rätt att säga upp avtalet om testning av brandlarm.
Åtgärder för anläggning som inte har testats eller på annat sätt orsakar störning
Nödcentralsverket har rätt att informera räddningsmyndigheten i området om en brandlarmanläggning som inte testats. 

Nödcentralsverket har också rätt att tillfälligt koppla bort en brandlarmanläggning som stör Nödcentralsverkets verksamhet eller som är felaktig.

Ansvar för eventuella skador

Nödcentralsverket svarar för att inkomna brand- och felanmälningar behandlas utan dröjsmål och på vederbörligt sätt samt underrättar objektets kontaktpersoner om larm.

Nödcentralsverket svarar inte för:

 1. Bortkoppling eller motsvarande åtgärder som vidtagits av innehavaren av anläggningen eller av dennes företrädare, eller skador som dessa åtgärder ger upphov till i objektet.
 2. Skador som uppstår till följd av ett systemfel eller felaktig verksamhet.
 3. Skador som eventuellt uppkommer till följd av att kontaktpersonerna för en fastighets brandlarmanläggning inte kan nås i en larmsituation. 
 4. Skador som eventuellt uppstår till följd av att kunden inte i tid sänder uppdaterade uppgifter till Nödcentralsverket eller inte har ingått avtal med Nödcentralsverket om testning av en brandlarmanläggning.
 5. Skador som orsakas kunden till följd av att ett fel uppstår i överföringsförbindelsen eller att denna inte fungerar.

Uppsägning av ett avtal

Parterna kan säga upp avtalet med en uppsägningstid på en månad. Dag för uppsägning anses vara den sista dagen i den månad då uppsägningen sker. Kunden måste göra uppsägningen skriftligt med ett separat meddelande om uppsägning. Kunden ska till meddelandet om uppsägning bifoga ett utlåtande från räddningsmyndigheten och/ eller byggnadstillsynen som bifaller uppsägning av larmanordningen. Tjänsten upphör vid utgången av uppsägningstiden. För företagsekonomiska avtal är ett bifallande utlåtande inte nödvändigt.

Kunden är skyldig att betala avtalsenliga avgifter fram till att avtalet har gått ut. Skyldigheten enligt avtalet att betala avgifterna för avtalsperioden upphör inte om ägandet/innehavet av lokalerna som utrustats med en brandlarmanläggning övertas av en tredje part om avtalet inte har sagts upp.