Paloilmoitinlaitteet henkilöasiakkaille

Kun paloilmoitinlaite halutaan liittää hätäkeskukseen, asiakkaan on ensin tehtävä hälytyksensiirtosopimus hälytyksensiirto-operaattorin kanssa ja sen jälkeen liittymishakemus ILMO-järjestelmässä. Lisäksi asiakkaan tulee tehdä valitsemansa operaattorin tai vikavalvontapalveluja tarjoavan palveluntarjoajan kanssa sopimus hätäkeskusyhteyden vikavalvonnan järjestämisestä. Hätäkeskuslaitos ei vastaa paloilmoitinkohteen yhteysvikojen valvonnasta eikä siihen liittyvistä muista järjestelyistä.

Paloilmoitinlaite voidaan asentaa kiinteistöön myös vapaaehtoisesti ilman, että sitä rakennusluvassa tai pelastusviranomaisen määräyksestä edellytetään. Omaehtoiset paloilmoitinlaitteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Tällaisen laitteiston liittäminen hätäkeskukseen edellyttää aina pelastusviranomaisen puoltoa. Pelastusviranomaisen puolloksi katsotaan pelastusviranomaisen allekirjoittama paloilmoitinta koskeva elinkaarikirja.

Henkilöasiakkaat eivät voi asioida ILMO-järjestelmässä. Paloilmoitinlaitetta liittäessä, asiakas tekee ensin hälytyksensiirtosopimuksen teleoperaattorin kanssa ja toimittaa sen jälkeen liittymishakemuksen Hätäkeskuslaitokselle.

Katso sopimusehdot

Paloilmoitinlaitteisiin liittyvä ohjeistus ja eri vaiheet

 1. Henkilöasiakkaan liittymishakemus

  Paloilmoitinlaitteen liittäminen hätäkeskuksen valvontaan alkaa liittymishakemuksen täyttämisestä. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen kohde on valmis testattavaksi. 

  Hakemuksen liitteenä tulee olla laitteen elinkaarikirjan osa, josta voidaan todeta, onko kohteen laitteisto pakollinen vai omaehtoinen. Sprinkleri-järjestelmän liitteenä tulee olla sprinklerin asennuspöytäkirja tai vastaavasti viranomaisen lausunto, jossa todetaan, onko laitteisto pakollinen vai omaehtoinen. 

  Lomakkeeseen täyttämäsi tiedot ovat luottamuksellisia. Avaa lomake Adobe Reader -ohjelmistolla ja noudata seuraavia ohjeita:

  Tallenna lomake tyhjänä tietokoneellesi ja täytä sen jälkeen sähköisesti.

  Tallenna muutokset ja lisää lomake sähköpostin liitteeksi. Lähetä lomake sähköpostilla osoitteeseen [email protected]. Suosittelemme kuitenkin käyttämään salattua sähköpostia. Mikäli lähetät salatun sähköpostin, rekisteröidy ensin osoitteessa http://securemail.112.fi , jonka jälkeen saat sähköpostiisi linkin lähettämistä varten.

  Pyydämme tutustumaan huolellisesti paloilmoitinlaitteen sopimusehtoihin.

  Täytä liittymishakemus (pdf)
 2. Käyttöönottotarkastus ja pelastusviranomaisen lausunto

  Tarkastuslaitos suorittaa ilmoitinlaitteen käyttöönottotarkastuksen, jonka jälkeen pelastusviranomainen toimittaa Hätäkeskuslaitokselle lausunnon laitteen käyttöönottamiseen liittyen. Asiakkaan on tarvittaessa pyydettävä pelastusviranomaista toimittamaan puuttuva lausunto. 

  Pelastuslaitosten yhteystiedot
 3. Käyttöönotto ja laskutus

  Ilmoitinlaitteen käyttöönotosta ilmoitetaan hätäkeskukseen asiakkaan toimesta. Käyttöönottoajankohta ilmoitetaan soittamalla omaan alueen ilmoitinlaitteiden testausnumeroon.

  Hätäkeskuslaitos laskuttaa sopimusasiakasta kerran vuodessa. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Jokaisesta sopimuksesta laskutetaan. Laskutus perustuu sopimukseen, ei siihen, onko laitetta testattu vai ei. 

  Siirry yhteystietoihin
 4. Muutosilmoitus

  Ilmoitinlaitetta koskevat muutokset ilmoitetaan aina kirjallisesti Hätäkeskuslaitokselle. Muutokset voivat koskea esimerkiksi kohteen nimeä, yhteyshenkilöä, ilmoitinlaitteen numeroa ja laskutusta. Katso ohjeet turvalliseen lomakkeen lähettämiseen kohdasta yksi. Kohdetietojen muutoksista on ilmoitettava myös alueen pelastuslaitokselle sekä operaattorille. 

  Täytä paloilmoitinlaitteen muutosilmoitus (pdf)
 5. Ilmoitinlaitteen testaus

  Testauksia tehdään pääsääntöisesti virka-aikana. Testausajankohdaksi suositellaan kuukauden kahta ensimmäistä viikkoa. Testaus voidaan keskeyttää, mikäli kohteella ei ole voimassa olevaa sopimusta Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Testauskohteen tunnisteena käytetään laitteen numeroa.

  Siirry yhteystietoihin
 6. Irtisanominen

  Sopimus irtisanotaan kirjallisesti. Irtisanomisen liitteeksi tarvitaan pelastusviranomaisen lausunto siitä, että paloilmoitin voidaan poistaa hätäkeskuksen valvonnasta. Tarvittaessa tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan. Irtisanomisajat on määritelty sopimusehdoissa.

  Täytä irtisanomislomake (pdf)
 7. Omistajanvaihdos

  Edellisen asiakkaan on irtisanottava kohteen sopimus omalta osaltaan (katso kohta 6). Uuden omistajan on tehtävä kohteeseen uusi hakemus (katso kohta 1).

  Hätäkeskuslaitos tekee edellisen asiakkaan loppulaskun ja uuden omistajan liittymislaskun asiakkaan ilmoittamien päivämäärien mukaisesti. Kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Omistajan vaihtuessa kesken kuukauden, veloitus tapahtuu siltä asiakkaalta, jonka nimissä sopimus on kuukauden 1. päivä. Omistajanmuutosta ei voi tehdä takautuvasti esimerkiksi edelliselle vuodelle.

Sopimusehdot

Sopimuksen kohde

Nämä sopimusehdot koskevat Hätäkeskuslaitoksen hätäkeskustietojärjestelmään liitettyjen automaattisten paloilmoitinlaitteiden toimivuuden testaamista.

Lakisääteisesti Hätäkeskuslaitos vastaanottaa paloilmoitinlaitteesta tulevat hälytykset ja suorittaa niistä aiheutuvat hälytystoimenpiteet. Hätäkeskuslaitos välittää tiedon tulleesta hälytyksestä lisäksi asiakkaan ilmoittamille yhteyshenkilölle. Näiden tehtävien onnistumiseksi paloilmoitinlaitteen toimivuutta on testattava sekä ylläpidettävä laitteiden sijainti- ja yhteyshenkilötietoja. Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia testauksesta ja tietojen ylläpidosta. 

Sopimusosapuolet

Sopimusosapuolina ovat Hätäkeskuslaitos ja automaattisella paloilmoitinlaitteella varustetun kohteen liittymisilmoituksessa nimetty asiakas. Kussakin sopimuksessa asiakkaana voi olla vain yksi yhtiö, yhteisö tai henkilö kerrallaan.

Määritelmät

Paloilmoittimella tarkoitetaan laitteistoa, joka havaitsee ja automaattisesti sekä välittömästi ilmoittaa alkavasta palosta sekä laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista (Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta, 2017/848, 2 § 1 momentti kohta 9.).

Ilmoitinlaitekohteella tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksen valvontaan liitetyn ilmoitinlaitteiston suojaaman kiinteistön yksittäistä rakennusta, rakennuksen osaa tai useammasta rakennuksesta koostuvaa suurempaa kokonaisuutta. Jokaisella ilmoitinlaitekohteella on oma yksilöivä osoite sekä ilmoitinlaitetunnus, eli hälytyksensiirto-operaattorilta saatava ilmoitinlaitteen numero. Yksilöivä osoite ja tunnus muodostavat yhden ilmoitinlaitekohteen. Tarvittaessa samassa osoitteessa voi olla myös useampi yksilöivällä ilmoitinlaitenumerolla eroteltu ilmoitinlaitekohde. 

Asiakkaalla tarkoitetaan yhtiötä, yhteisöä tai henkilöä, joka on solminut sopimuksen Hätäkeskuslaitoksen kanssa hallinnassaan olevien paloilmoitinlaitteiden toimivuuden testaamisesta.

ILMO -järjestelmällä tarkoitetaan Hätäkeskuslaitoksen palo- ja rikosilmoitinlaiteasiakkaiden sähköistä asiointipalvelua, jossa asiakkaat voivat lähettää liittymishakemuksen, tarkastella ja ylläpitää sopimuksia sekä irtisanoa sopimuksen.

Sopimuksen voimaantulo ja sopimusmuutoksista ilmoittaminen

Sopimus syntyy, kun asiakas toimittaa täytetyn liittymisilmoituksen tarvittavine liitteineen Hätäkeskuslaitokselle ja Hätäkeskuslaitos on sen hyväksynyt. Syntyneen sopimuksen perusteella asiakkaalla on oikeus testata paloilmoittimen toimivuus suorittamalla paloilmoitinlaitteen testaus Hätäkeskuslaitoksen kanssa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Omistajavaihdosten yhteydessä vanhan asiakkaan on irtisanottava ja uuden omistajan on tehtävä uusi sopimus, eli täytettävä uusi liittymishakemus. 
Sopimusosapuolet sitoutuvat ensisijaisesti käyttämään Hätäkeskuslaitoksen ILMO-järjestelmää sopimusta koskevaan asiointiin. Mikäli asiointi ei järjestelmän kautta onnistu, voidaan käyttää Hätäkeskuslaitoksen laatimia lomakkeita. Mikäli asiakkaan ILMO -järjestelmään kirjaamissa tiedoissa ja asiakkaan toimittamien muiden asiakirjojen sisällössä on ristiriitoja, sopimuksen sisältönä pidetään asiakkaan ILMO -järjestelmään kirjaamia tietoja.

Sopimusosapuolten vastuut

Hätäkeskuslaitos vastaa siitä, että testaustoimintaa ylläpidetään kaikkina arkipäivinä kello 8:00 – 16:00. Hätäkeskuslaitos ei kuitenkaan vastaa mahdollisista yleisessä tietoliikenteessä olevista katkoista ja niiden vaikutuksista testaustoimintaan.

Asiakas vastaa siitä, että Hätäkeskuslaitoksella on tarvittavat tiedot valvottavasta kohteesta, vastuullisista yhteyshenkilöistään sekä laskutustiedoistaan ja että tiedot ovat ajan tasalla. Asiakas vastaa, että sillä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen peruste luovuttaa henkilötietoja Hätäkeskuslaitokselle. Asiakas vastaa myös siitä, että paloilmoitinlaite on kytketty toimintaan.

Paloilmoitinlaitteen testaaminen ja huolto

Paloilmoitinlaite testataan tekemällä koehälytys Hätäkeskuslaitokselle. Ennen koehälytystä testauksen tekijä soittaa Hätäkeskuslaitokselle ja ilmoittaa tehtävästä testistä. Testaukset suoritetaan pääsääntöisesti arkisin klo 8.00 - 16.00 välisenä aikana. Ilmoitinlaitetestausnumerot löytyvät hätäkeskuksien yhteystiedoista internet-sivuilta 112.fi/yhteystiedot.

Paloturvallisuuden kannalta on tärkeää, että Hätäkeskuslaitos tietää, mikäli paloilmoitinlaite on kytketty pois toiminnasta. Laitteen huollosta ja toimintakatkoksista tuleekin ilmoittaa Hätäkeskuslaitokselle, samoin kuin huollon tai katkoksen päättymisestä. Pitkäaikaisen eli yli vuorokauden kestävän huollon yhteydessä asiakkaan tulee toimittaa Hätäkeskuslaitokselle pelastuslaitoksen lupa huoltotilalle.

Palvelun maksullisuus ja laskutus

Tämän sopimuksen perusteella Hätäkeskuslaitoksen perimät maksut määräytyvät valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti. Mikäli kyse on viranomaisten päätökseen perustuvista paloilmoittimista, maksu määräytyy em. lain 6 §:n 2 momentin mukaisesti.  Näiden maksujen suuruus on määrätty sisäministeriön asetuksessa Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista. Asetuksen hinnoittelun muuttuessa muuttuu myös Hätäkeskuslaitoksen asiakkaalta perimä maksu.
Jos paloilmoitinlaitteen asennus perustuu muuhun kuin viranomaisen velvoittavaan päätökseen (esim. haltijan omasta aloitteesta), kyse on liiketaloudellisesta hinnoittelusta, jota säätelee valtion maksuperustelain 7 §. Koska Hätäkeskuslaitos on ainoa taho, joka testausta toteuttaa, maksu vastaa testaamisen omakustannusarvoa. Hätäkeskuslaitos kirjanpidossaan seuraa näiden laitteiden testaamisesta aiheutuneita kuluja ja perii nämä kustannukset asiakkailta niin, että Hätäkeskuslaitokselle paloilmoittimien testaustoiminnasta aiheutuneet kustannukset tulevat katettua. Tällöin maksu ei määräydy asetuksen perusteella.

Hätäkeskuslaitos laskuttaa asiakasta kerran vuodessa. Jokaisesta ilmoitinlaitekohteesta tulee solmia sopimus ja jokaisesta kohteesta laskutetaan. Kohteen laskutus perustuu sopimukseen eikä siihen, onko kohdetta testattu vai ei. Laskutus alkaa käyttöönotosta seuraavan täyden kuukauden alusta ja kuukaudet laskutetaan aina täysimääräisinä. Laskun maksuehto on 21 päivää netto, huomautusaika 7 päivää. Viivästyskorko on pakollisissa laitteissa maksuperusteasetuksen mukainen ja omaehtoisissa laitteissa korkolain mukainen. 

Mikäli asiakkaan lasku palautuu Hätäkeskuslaitokseen virheellisen laskutusosoitetiedon vuoksi tai laskujen lähetys asiakkaan ilmoittamaan verkkolaskuosoitteeseen estyy Hätäkeskuslaitoksen järjestelmissä, Hätäkeskuslaitos lähettää laskut viime kädessä asiakkaan tiedoissa Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) olevaan osoitteeseen.  

Sisäministeriön asetukseen perustuva, muu kuin liiketaloudellinen maksu on ulosottokelpoinen ilman tuomiota tai päätöstä (valtion maksuperustelaki 150/1992 11§ 1.momentti). Mikäli maksumuistutus joudutaan lähettämään, siitä veloitetaan 5 euroa.

Mikäli asiakas laiminlyö laskujen maksamisen, Hätäkeskuslaitoksella on oikeus keskeyttää paloilmoitinlaitteen testaaminen, kunnes laiminlyönti on korjattu. Mikäli laiminlyönti jatkuu pitkään, Hätäkeskuslaitoksella on oikeus irtisanoa sopimus paloilmoittimien testaamisesta.
Toimenpiteet testaamattoman tai muutoin häiritsevän laitteen osalta Hätäkeskuslaitoksella on oikeus kertoa alueen pelastusviranomaiselle paloilmoitinlaitteen testaamattomuudesta. 

Hätäkeskuslaitoksella on myös oikeus tilapäisesti kytkeä irti Hätäkeskuslaitoksen toimintaa häiritsevä tai viallinen paloilmoitinlaite.

Vastuu mahdollisista vahingoista

Hätäkeskuslaitos vastaa siitä, että se käsittelee saapuneet palo- ja laitevikahälytykset viipymättä ja asianmukaisesti sekä ilmoittaa hälytyksistä kohteen yhteyshenkilöille.

Hätäkeskuslaitos ei vastaa:

 1. Laitteen haltijan tai haltijan edustajan suorittamista irtikytkennöistä tai vastaavista toimista kohteessa tai näiden toimien seurauksena tapahtuvista vahingoista.
 2. Järjestelmän vikaantumisen tai virheellisen toiminnan seurauksena tapahtuvista vahingoista.
 3. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että kiinteistön paloilmoitinlaitteen yhteyshenkilöitä ei tavoiteta hälytystilanteessa. 
 4. Vahingoista, jotka mahdollisesti syntyvät siitä, että asiakas ei toimita ajantasaisia tietoja Hätäkeskuslaitokselle tai ole tehnyt sopimusta paloilmoitinlaitteen testaamisesta Hätäkeskuslaitoksen kanssa.
 5. Siirtoyhteyden vian tai toimimattomuuden seurauksena asiakkaalle tapahtuvista vahingoista.

Sopimuksen irtisanominen

Osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomispäiväksi katsotaan sen kuun viimeinen päivä, jona irtisanominen on tapahtunut. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti erillisellä irtisanomisilmoituksella. Asiakkaan tulee toimittaa irtisanomisilmoituksen liitteeksi pelastusviranomaisen ja/ tai rakennusvalvonnan puoltava lausunto ilmoitinlaitteen irtisanomiselle. Palvelu päättyy irtisanomisajan päätyttyä. Liiketaloudellisten sopimusten osalta puoltava lausunto ei ole tarpeen.

Asiakas on velvollinen suorittamaan sopimukseen liittyvät maksut siihen saakka, kunnes sopimus on päättynyt. Paloilmoittimella varustettujen tilojen päätyminen kolmannen osapuolen omistukseen/hallintaan ei muuta asiakkaan velvoitetta suorittaa sopimuskauden maksuja, ellei sopimusta ole irtisanottu.