Tilinpäätös 2022 - Siirry julkaisun etusivulle.

Toiminnallinen tehokkuus

Toiminnan tuottavuus

Laadukkaiden hätäkeskuspalveluiden tuottamisen edellytyksenä on, että päivystyshenkilöstön määrä on oikein mitoitettu ja kohdennettu työtehtävien mukaan. Päivystyshenkilöstöön luetaan kuuluvaksi henkilöstö, joka osallistuu hätäilmoitusten käsittelyyn (vuoromestarit, ylipäivystäjät, hätäkeskuspäivystäjät).

Käsiteltyjen hätäilmoitusten määrä per päivystyshenkilö lasketaan vastattujen hätäilmoitusten summasta jaettuna toteutuneilla päivystyshenkilöstön henkilötyövuosilla (htv).
Hätäilmoitusten määrä / päivystyshenkilöstö oli tarkastelujaksolla 6670/henkilö. Virastotasolla tunnusluvussa on tapahtunut pientä nousua edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin luku oli 6160/henkilö. 

Virastotasolla on kyseisissä tunnusluvuissa tapahtunut selkeää kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärä on kasvanut ja samaan aikaan päivystyshenkilöstön htv-toteumissa on ollut laskua. Vuoden 2022 aikana on myös kyetty tasaamaan työmääriä kehittämällä hätäliikenteen verkottunutta toimintaa. 

Toiminnan taloudellisuus

Hätäkeskustoiminnan taloudellisuutta on arvioitu siten, että Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätöksen kustannustiedot on jaettu viimeisimmällä virallisella väestömäärällä ja vastatuilla hätä¬ilmoi¬tus-määrillä. Tunnusluvut lasketaan arvonlisäverottomista menoista poislukien inves¬toin¬nit. Väestömäärän lähteenä on käytetty tilastokeskuksen 31.12.2022 tilastoa.
Hätäkeskustoiminnasta aiheutuvat kustannukset euroa/asukas ovat nousseet vuodesta 2021 eli 11,6 eurosta 12,3 euroon. Nousua on tapahtunut 6 %. Hätäkeskuslaitoksen kustannukset vastattua hätäilmoitusta kohden nousivat 23,1 eurosta 23,3 euroon eli nousu oli 0,9 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Molempien tunnuslukujen nousuun on vaikuttanut kokonaiskustannusten nousu, koska hätäilmoitusten määrässä ei ole olennaista muutosta vertailuvuosien osalta.

Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus 

Julkisoikeudellisten suoritteiden tuottaminen perustuu Hätäkeskuslaitoksessa siihen, että paloilmoitinlaite on määritelty pakolliseksi rakennusmääräyksissä (ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017 ja 927/2020). Liiketaloudellisesti hinnoitettujen suoritteiden tuottaminen perustuu lakiin hätäkeskustoiminnasta. Laki säätelee, että Hätäkeskuslaitos saa ottaa vastaan yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) soveltamisalaan kuuluvia tehtäviä, jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii. 

Hätäkeskuslaitoksen julkisoikeudellisten suoritteiden hinnat on määritelty sisäministeriön joulukuussa vuonna 2021 antamassa asetuksessa (1293/2021). Maksuasetus on voimassa 1.1.2022–31.12.2023.

Ilmoitinlaitteiden liittymismaksu oli maksuasetuksen mukaisesti 70 euroa. Julkisoikeudellinen testausmaksu oli 16 euroa/kuukausi ja liiketaloudellisten suoritteiden testausmaksu oli 19 euroa/kuukausi vuonna 2022. Maksullisen palvelutoiminnan, eli palo- ja rikosilmoitinlaitteiden tuotot olivat yhteensä 4,1 miljoonaa euroa vuonna 2022. 

""