NÖDCENTRALSVERKSAMHETEN

Informationssystem

Nödcentralsdatasystemet ERICA

""

ERICA är ett riksomfattande nödcentralsdatasystem som är gemensamt för de aktörer som deltar i nödcentralsverksamheten. Systemet möjliggör en enhetlig 112-tjänst och nätverksbaserad verksamhet överallt i Finland. ERICAs funktion har säkrats mot tekniska störningar av olika slag och systemets kritiska funktionalitet är alltid tillgänglig. 

Nödmeddelanden styrs i första hand till nödcentralen i det område där händelsen inträffat, men tack vare det riksomfattande nätverksbaserade datasystemet kan meddelandet efter en viss väntetid kopplas till en ledig operatör på vilken nödcentral som helst. På detta sätt möjliggör systemet hantering av tillfälliga regionala volymtoppar genom att dela ut meddelandena till nödcentralerna i hela landet.

Polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården samt Gränsbevakningsväsendet kan använda ERICA-systemet i sina egna situations- och ledningscentraler. 

Namnet ERICA bildas av följande ord:

Emergency
Response
Integrated
Common 
Authorities

Riskanalys

Riskanalys är ett verktyg som finns i ERICA. Verktyget innehåller polisens, räddningsväsendets, socialvårdens och hälsovårdens instruktioner för uppdragshantering. Operatören använder riskanalysen vid hanteringen av nödmeddelanden, och verktyget ger nödcentralsoperatören stöd när operatören fattar beslut. 

När nödcentralsoperatören använder riskanalysen, väljer operatören rätt svarsalternativ utifrån de upplysningar som fås av den hjälpbehövande. Utifrån svaren bildar systemet ett uppdrag som den berörda myndigheten definierat.

ERICA-systemet fattar inga självständiga beslut, och systemet hindrar till exempel inte operatören att gå framåt eller återvända i frågorna. Om operatören av misstag har valt en parallell riskanalyshelhet kan operatören ändra den. Om riskanalysen inte ger ett optimalt resultat till exempel i fråga om antalet enheter eller om uppdragets prioritetsklass, kan den bransch som ansvarar för den aktuella instruktionen se över och utveckla riskanalysens innehåll.

Uppdatering och administration av uppgifterna

Nödcentralsdatasystemet (ERICA) administreras kontinuerligt, och varje bransch administrerar uppgifterna om sin egen verksamhet i systemet.

Nödcentralsverkets riksomfattande samarbetsgrupp samordnar innehållet i myndigheternas instruktioner för uppdragshantering med systemet. Utöver Nödcentralsverket har polisen, räddningsväsendet, social- och hälsovården samt Gränsbevakningsväsendet utsett en ERICA-systemadministratör som representerar sin bransch i systemets administratörsgrupp och ansvarar för kommunikationen gällande ERICA-systemet till sin egen organisation.

Nödcentralsverket utvecklar systemet kontinuerligt i nära samarbete med myndigheterna.

Myndighetsnätverket Virve

""

Myndighetsnätverket Virve är ett radionät som myndigheterna och andra säkerhetsaktörer använder i sin kommunikation med varandra. I myndighetsnätverket är informationsutbytet mellan säkerhetsaktörer säkert tack vare den skyddade förbindelsen. Alla myndigheter som deltar i nödcentralsverksamheten använder Virve. 

Virve är integrerat i nödcentralsdatasystemet, men nödcentralerna kan vid behov också använda systemet med kommunikationsapplikationen RCS och med en Virve-terminal som liknar en telefon. Nödcentralerna använder Virve för att larma enheterna och följa upp positions- och statusuppgifterna för enheterna på fältet. Statusinformationen anger om enheten är tillgänglig eller upptagen. Nödcentralsverket varnar också befolkningen (befolkningslarm) med hjälp av Virve. 

Nödcentralsverket är Nödcentralsverkets Virve-systemadministratör tillsammans med Erillisverkot. 

Fältsystemen

Myndigheterna använder olika fältsystem, såsom polisens POKE och social- och hälsovårdens KEJO. Myndigheterna på fältet och läges- och ledningscentralerna använder fältsystemen med terminaler av olika slag. När nödcentralen registrerar uppgifter om uppdragstyper, uppdragets mål, larmade enheter och uppgifter om riskanalysen, ser myndigheterna dessa uppgifter i sina terminaler. 

Fältsystemen är antingen tvåvägs- eller envägssystem. I ett tvåvägssystem kan enheter på fältet till exempel redigera eller inställa uppdrag i realtid. Med envägsöverföring av information avses till exempel ett textmeddelande som nödcentralen skickar till en säkerhetsaktör och som innehåller kortfattad information om uppdraget.  

Fältsystemen är integrerade med nödcentralsdatasystemet.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.