NÖSCENTRALSVERKET

 • Historia

  År 2001 inleddes en statlig nödcentralsverksamhet och en ny myndighet, Nödcentralsverket, inrättades. Före Nödcentralsverket upprätthöll räddnings- och polismyndigheterna sina egna larmcentraler.

 • Nödcentralsverkets uppgift

  Nödcentralsverket är ett självständigt ämbetsverk som omfattas av inrikesministeriets och social- och hälsovårdsministeriet resultatstyrning. Nödcentralsverkets verksamhet grundar sig på lagen om nödcentralsverksamhet.

 • Myndighetssamarbete

  De hjälpbehövande och myndigheterna som deltar i 112-verksamheten bildar en hjälpande kedja, där nödcentralen är en central länk. 

 • Organisation

  Personalen vid Nödcentralsverket indelas i operativ personal samt i förvaltnings- och stödpersonal. Den operativa personalens uppgift är att tillhandahålla nödcentralstjänst dygnet runt. Förvaltnings- och stödpersonalens åtgärder gör det i sin tur möjligt att producera nödcentralstjänster.

 • Examensutbildning och studier

  Räddningsinstitutet i Kuopio ansvarar för nödcentralsoperatörernas examensutbildning. Examensutbildningen för nödcentralsoperatörer varar i 1,5 år. Den operativa personalens kompetens utvecklas även efter anställningen.

 • Ekonomi

  Nödcentralsverkets verksamhet finansieras i huvudsak med skattemedel. Ämbetsverket strävar efter att förbereda sig för utgifterna under de kommande åren genom god planering och uppföljning.

 • Tjänsteförhållandet

  Nödcentralsverkets personal indelas i administrativ personal och operativ personal som utför det operativa arbetet. Arbetsvillkoren följer statens tjänstekollektivavtal.

 • Arbetshälsa

  Utvecklingen av arbetshälsan vid Nödcentralsverket ankommer på hela personalen. Ämbetsverket främjar aktivt personalens arbetsförmåga och arbetsgemenskapernas funktion, och målet är att så tidigt som möjligt identifiera faktorer som försämrar arbetsförmågan.

 • Kommunikation

  Nödcentralsverket informerar öppet och aktivt om sin verksamhet och ser till att den information som presenteras i offentligheten är riktig. Nödcentralsverket har till uppgift att informera om frågor som gäller nödcentralsverksamheten och nödcentralstjänsterna. Kommunikationen utförs jämlikt, vid rätt tidpunkt och tillgängligt. 

 • Laglighetsövervakning

  Nödcentralsverkets verksamhet som statlig myndighet grundar sig på lag. En myndighet ska följa lagen i all sin verksamhet. Den måste också kunna visa att lagen genomförs i verksamheten. 

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.