NÖSCENTRALSVERKET

Ekonomi

Nödcentralsverksamheten i Finland kostar årligen cirka 12 euro per medborgare. Detta belopp täcker personalkostnader, lokalhyror, upphandling av tjänster och utveckling av verksamheten. Personalkostnaderna utgör cirka 55 procent av verksamhetskostnaderna.  

Nödcentralsverkets verksamhet finansieras i huvudsak med skattemedel. Dessutom får verksamheten intäkter från testning av brand- och brottslarmanläggningar. I årsbokslutet presenteras de viktigaste ekonomiska uppgifterna, som anknyter till Nödcentralsverkets inkomster, utgifter och verksamhetsanslag. 

Planering och uppföljning av ekonomin 

Nödcentralsverket strävar efter att förbereda sig för de kommande årens utgifter genom god planering och uppföljning. För att stödja användningen av budgeten utarbetar ekonomienheten årligen en anvisning om användningen och uppföljningen av budgeten samt en tabell över dispositionsrättigheter. I anvisningarna definieras enheternas och avdelningarnas rätt att disponera över budgetmedel, förklaras processen för handläggningen av utgifter och bestäms vad som kan upphandlas med anslagen och hur det ska ske.  

Inköp av tjänster 

Upphandlingarna styrs bland annat av upphandlingslagen. Nödcentralsverket upphandlar olika varor och tjänster av både interna statliga aktörer och privata företag. I budgetlagen (22 a §) och finansministeriets beslut om samordnad upphandling fastställs vilka produktgrupper som ska upphandlas i enlighet med de ramavtal som Hansel Oy har ingått. Största delen av Nödcentralsverkets upphandlingar baserar sig på ramavtal. 

Planeringen och genomförandet av upphandlingar stöds av upphandlingsgruppen, som styr och samordnar ämbetsverkets betydande upphandlingar. Nödcentralsverket använder statens gemensamma beställnings- och fakturahanteringssystem Handi och upphandlingarna görs alltid i första hand via Handi.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.