NÖSCENTRALSVERKET

Examensutbildning och studier

Räddningsinstitutet i Kuopio ansvarar för utbildningen av nödcentralsoperatörer. Räddningsinstitutet genomför examensutbildningen i samarbete med Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. 

Syftet med undervisningen är att utbilda studerandena att helhetsmässigt behandla nödmeddelanden. Studerandena lär sig allt från att ta emot ett nödsamtal till att ge kunder råd och vägledning. Utöver teorin omfattar studierna en fyra veckor lång period av inlärning i arbetet vid en nödcentral och två kortare praktikperioder. Praktiska övningar i Räddningsinstitutets nödcentralssimulator utgör ett väsentligt inslag i studierna. 

Examensutbildningen för nödcentralsoperatörer är avgiftsfri för studerande och dess längd är 1,5 år. Studenter har möjlighet att bo gratis på Räddningsinstitutets internat. Frukost, lunch och middag är avgiftsfria.  

Avläggandet av nödcentralsoperatörsexamen ger formell behörighet att söka nödcentralsoperatörstjänster.  

Ansökan till utbildningen (processen ändras under år 2023) 

Ansökan till examensutbildning sker genom ansökningsprocessen som Räddningsinstitutet ordnar. Ansökningsförfarandet ordnas varje år, och Räddningsinstitutet informerar om datumen. Kravet på grundläggande utbildning är antingen gymnasiets lärokurs, studentexamen, yrkesinriktad grundexamen eller yrkesexamen.  

Cirka 100 av alla sökande kallas till urvalsproven baserat på deras poäng. Urvalsprovets första del består av ett prov som görs elektroniskt på distans och som testar personernas skriftliga, språkliga och IT-relaterade kunskaper. Den andra delen omfattar en lämplighetsbedömning och en intervju med lärare. Sökande kallas till den andra delen utifrån deras poäng i den första delen.   

I det slutliga urvalet nollställs de ursprungliga poängen som påverkat kallelsen till urvalsprovet, och antagningen görs enbart på grundval av den sökandes framgång i inträdesprovet. 

Studier 

Examensstudierna indelas i grundstudier och yrkesstudier, sammanlagt 90 studiepoäng. Utbildningens totala längd är 1,5 år.   

Grundstudier 16 sp  

 • Introduktion till nödcentralsoperatörsstudier  
 • Hälsofostran och fysisk fostran  
 • Svenska  
 • Engelska  

Yrkesstudier 74 sp  

 • Professionell kommunikationsförmåga  
 • Grundläggande yrkesfärdigheter  
 • Nödcentralsverksamhet: simuleringsinlärning  
 • Nödcentralsverksamhet: inlärning i arbetet  
 • Räddningsväsendets, socialväsendets, hälsovårdens och polisens uppdrag vid nödcentralen  
 • Bedömning av kunnandet   

Introduktion och kompetensutveckling vid Nödcentralsverket 

Nödcentralsverket utvecklar jourpersonalens kompetens också efter att de blivit anställda, eftersom hög kompetens hos personalen är kärnan i hela nödcentralsverksamheten. Utgångspunkten för kompetensutvecklingen är att framtida kompetensbehov förutses och åtgärderna inom personalutvecklingen är systematiska och kopplade till den årliga verksamhetsplaneringen. Systematisk kompetensutveckling utgör en del av arbetsgivarens ansvar för personalen, men varje anställd ansvarar också för sin egen kompetens och för att utveckla sin kompetens i takt med förändringarna i omvärlden. 

Introduktionen av en ny anställd består av flera helheter. Under introduktionen bedöms när nödcentralsoperatören har tillräckliga färdigheter för att kunna arbeta självständigt. nödcentralsoperatörerna uppmuntras att utveckla sina egna yrkeskunskaper självständigt under karriären och redan under studietiden. Anställda kan studera på egen hand i Moodle, som är Nödcentralsverkets nätbaserade lärmiljö. Det är också möjligt att delta i fortbildning, till exempel utbildning i defusing, så kallade avlastningssamtal, enligt personens egna intressen. Anvisningar som anknyter till arbetet kan repeteras till exempel på Nödcentralsverkets intranät. Nya och förändrade innehåll eller innehåll som kräver repetition studeras regelbundet i gemensamma utbildningar. 

Kompetensområden som kräver utveckling ges stöd genom en styrmodell för yrkesskicklighet. För enskilda nödcentralsoperatörer utarbetas en personlig studieplan antingen på den anställdas eget initiativ eller utifrån respons från den anställdas chef.  

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.