NÖSCENTRALSVERKET

Laglighetsövervakning

""

Nödcentralsverkets verksamhet som statlig myndighet grundar sig på lag. En myndighet ska följa lagen i all sin verksamhet. Den måste också kunna visa att lagen genomförs i verksamheten. 

Nödcentralsverkets laglighet övervakas genom Nödcentralsverkets egen laglighetsövervakning. Laglighetsövervakningen är en funktion som är oberoende av andra verksamhetsenheter och som fungerar opartiskt under ledning av Nödcentralsverkets överdirektör. De tjänstemän som ansvarar för laglighetsövervakningen ser till att ämbetsverkets verksamhet och ekonomi är lagliga och resultatgivande. Dessutom ansvarar de bland annat för behandlingen av klagomål, laglighetsinspektioner, övervakning av behandlingen av personuppgifter och beredning av utredningsbegäran. 

Även varje chef övervakar verksamhetens laglighet. Cheferna sköter den dagliga övervakningen, inspektionen och den ändamålsenliga dokumentationen av de underordnades verksamhet. Cheferna ska ingripa i eventuella missförhållanden och i verksamhet som strider mot lag, föreskrifter, god förvaltning eller god tjänstemannased. 

Nödcentralsverkets personal utbildas regelbundet om kraven på god förvaltning och tjänstemännens skyldigheter. Varje tjänsteman är skyldig att vara förtrogen med de bestämmelser som gäller för hans eller hennes eget arbete för att säkerställa att verksamheten är förenlig med god förvaltningssed.  

Klagomål och respons

Rätten till god förvaltning är en grundläggande rättighet i Finland. God förvaltning betonar opartiskhet, jämlikhet, aktsamhet, sakligt bemötande och språkliga rättigheter. Exempel på dålig förvaltning är långsamma myndighetsförfaranden och dröjsmål i åtgärder, underlåtenhet att svara på kontakter och dåligt beteende. 

Den som upplever att Nödcentralsverkets förfarande varit lagstridigt kan anföra en förvaltningsklagan om det. Laglighetsövervakningen gör en utredning av varje klagomål.  I klagomålsförfarandet kan en tjänsteman till exempel få administrativ styrning, till exempel uppmaning att fästa uppmärksamhet vid ett lagenligt förfarande. I förfarandet kan det också konstateras att verksamheten har varit förenlig med lag och anvisningar.  Om en tjänsteman på ett allvarligt sätt handlat i strid med lag lämnar Nödcentralsverket en utredningsbegäran om tjänstemannen till polisen.

Respons från medborgare, myndigheter och personal används för att utveckla ämbetsverkets verksamhet, planera utbildningen och kontrollera kvaliteten.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.