NÖSCENTRALSVERKET

Kommunikation

Nödcentralsverket informerar öppet och aktivt om sin verksamhet och ser till att den information som presenteras i offentligheten är riktig. Nödcentralsverket har till uppgift att informera om frågor som gäller nödcentralsverksamheten och nödcentralstjänsterna. Kommunikationen utförs jämlikt, vid rätt tidpunkt och tillgängligt. Tillförlitlig information finns på Nödcentralsverkets webbplats 112.fi, varifrån information delas till andra lämpliga kommunikationskanaler. 

Effektiv kommunikation kräver planering och identifiering av olika målgruppers kommunikationsbehov. Nödcentralsverket strävar efter att identifiera samhälleliga fenomen så snabbt som möjligt så att informationsbehovet kan tillgodoses på ett proaktivt sätt. Snabb kommunikation betonas i störnings- och problemsituationer, då befolkningen ska ges information och eventuella anvisningar oberoende av tid på dygnet. 

Eventuella sekretessförpliktelser, dataskyddsfrågor och ansvarsfrågor beaktas alltid i kommunikationen. Nödcentralsverket kan inte ge information om till exempel innehållet i enskilda nödsamtal eller någon annan myndighets uppdrag.

Anseende och påverkan

Syftet med Nödcentralsverkets kommunikation är att upprätthålla verkets goda anseende. Det uppnås genom samarbete mellan 112-verksamheten och kommunikationsverksamheten. Ämbetsverkets anseende bildas genom människors uppfattningar, som formas genom både medborgarnas serviceupplevelser och Nödcentralsverkets kommunikation. Systematisk och målinriktad kommunikation påverkar människors åsikter, attityder och beteende. Ett gott anseende skapar också förtroende. När människor litar på nödcentralsverksamheten har det en positiv inverkan på deras egen trygghetskänsla. 

Syftet med Nödcentralsverkets kommunikation är också att stärka Nödcentralsverkets roll som en av de betydande säkerhetsmyndigheterna i den hjälpande kedjan och att göra nödcentralstjänsterna bättre kända. Ett mål med kommunikation är att bidra till att människor känner till olika sätt att lämna nödmeddelanden och kan använda nödnumret i de rätta situationerna. Med hjälp av kommunikationen görs nödcentralsoperatörens arbete och Nödcentralsverket bättre känt, så att Nödcentralsverket betraktas som en känd och attraktiv arbetsplats. 

Medier

Medierna är en av Nödcentralsverkets viktigaste intressegrupper inom kommunikation. Genom medierna förmedlas informationen brett till allmänheten, och det blir också möjligt att effektivt förebygga spridning av falsk information. Medierna har ett stort inflytande i synnerhet när det gäller att främja den korrekta användningen av nödnumret 112, öka medborgarnas kunskaper om nödcentralstjänsterna och förmedla information om olika störningar och problemsituationer. På så sätt kan Nödcentralsverket också bygga upp och stärka förtroendet för sin egen verksamhet via medierna. 

Nödcentralsverket betjänar medierepresentanter regionalt, språkligt och politiskt på ett jämlikt sätt dygnet runt. Mediekontakter och förfrågningar om information besvaras alltid så snabbt som möjligt. Tjänsten är öppen och transparent, och vi informerar även om pågående ärenden med beaktande av sekretessbestämmelserna.  Ledningen och utsedda sakkunniga har tillgång till aktuell information om nödcentralstjänstens olika delområden och de har möjlighet att ge utlåtanden. 

Med hjälp av tekniken har tjänsterna för medierna utvecklats och nya arbetssätt tagits fram. Till exempel distansförbindelser av olika slag är användbara bland annat när det gäller att ordna nationella evenemang för bakgrundsinformation eller pressmöten. Nödcentralsverket anser det viktigt att föra en regelbunden dialog och ha ett nära samarbete med medierna i synnerhet när det gäller att skapa en helhetsbild av invecklade frågor och i samband med de utmaningar som förändringarna i nödcentralstjänstens verksamhetsmiljö medför.

Ansvar

Nödcentralsverket har en enhetlig verksamhetskultur och ett enhetligt sätt att kommunicera. Varje tjänsteman ansvarar för att aktivt informera både personalen och andra målgrupper om ärenden som gäller hans eller hennes arbetsbeskrivning och arbetsuppgifter. Genom delaktighet och växelverkan kan vi främja en öppen och transparent verksamhetskultur inom Nödcentralsverket.

De professionella kommunikatörernas uppgift är att planera och skapa kommunikationslösningar som gäller till exempel processer, kanaler, målgrupper och innehållsproduktion. Genom sin kommunikation når de professionella kommunikatörerna också Nödcentralsverkets externa målgrupper, såsom allmänheten, medierna, samarbetsmyndigheter och andra samarbetspartners, beslutsfattare och andra påverkare. 

112-dagen

Europas gemensamma 112-dag firas varje år den 11 februari. Kampanjen uppmuntrar människor och olika aktörer att dela med sig av säkerhetsinformation och konkreta tips för att främja säkerheten i vardagen. Det är viktigt med samarbete mellan olika instanser och organisationer för att kampanjen ska lyckas.

Aktörer och privatpersoner kan delta i 112-dagen till exempel genom att

 1. ordna ett publikevenemang tillsammans med säkerhetsaktörer
 2. fira temadagen i sin egen gemenskap, till exempel på jobbet, i skolan eller i fritidsaktiviteter
 3. dela säkerhetsinformation i sociala medier med hashtaggarna #112paiva #112dagen #112day.
 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.