NÖSCENTRALSVERKET

Tjänsteförhållandet

Nödcentralsverkets personal indelas i jourpersonal som utför operativt arbete samt förvaltnings- och stödpersonal. Jourpersonal utgör omkring 80 procent av ämbetsverkets totala personal.  

Lönen 

Syftet med Nödcentralsverkets lönesystem är att stödja och uppmuntra personalens utveckling och prestation. Lönen bestäms utifrån uppgiftens svårighetsklass, den personliga prestationen och separata tillägg.  

Utöver svårighetsklassen får varje tjänsteman en lön som grundar sig på personens personliga prestationsnivå. Prestationsnivån poängsätts i ett årligt målsamtal med handledaren. Den prestationsbaserade lönen kan som högst utgöra 48 procent av lönen i svårighetsklassen.  

Lönen påverkas också av olika tillägg. Jourpersonalen får arbetsskiftstillägg samt språktillägg för kunskaper i svenska och ett språkfärdighetstillägg för kunskaper i engelska. Dessutom får förtroendemän och de arbetarskyddsfullmäktiga en separat ersättning för de uppgifter som de utför vid sidan av sitt eget arbete. 

Arbetstiden 

Jourpersonal utför periodarbete. Det innebär att jourpersonal arbetar dygnet runt årets alla dagar. Jourpersonalens arbetstid under tre veckor är 114 timmar och 45 minuter. Arbetsskiften är i regel 12 timmar långa. Till exempel arbete under tre på varandra följande dagar åtföljs av två lediga dagar.  

Jourpersonalens tjänstgöringsscheman utarbetas med hjälp av ett system som används för arbetsskiftsplanering. Resurserna fördelas så att nödcentralerna har tillräckligt med personal i arbete i förhållande till det uppskattade antalet samtal. 

Administrativ personal och stödpersonal följer kontorsarbetstid, som är 36 timmar och 15 minuter per vecka. Vid kontorsarbete utförs arbetet på vardagar och arbetstiden är flexibel. Det innebär att arbetet börjar mellan klockan 7 och 9.30 och slutar mellan klockan 15 och 19. Arbetstiden följs upp genom registrering av arbetstiden och tjänstemannen allokerar arbetstiden till arbetsuppgifterna.  

Distansarbete 

Administrativ personal har möjlighet att arbeta på distans. Avsikten med distansarbete är att skapa flexibilitet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Tjänstemannen kommer överens med chefen om hur mycket tjänstemannens arbete kräver närvaro på arbetsplatsen och hur många dagar i veckan det är möjligt att arbeta på distans. 

Tjänstemän som arbetar på distans ingår i början av sitt tjänsteförhållande ett distansarbetsavtal, som bland annat definierar distansarbetsplatsen, de verktyg och den utrustning som ska användas vid distansarbete samt kommunikationskanalerna mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Tjänstemannen måste vara tillgänglig under arbetstid. Arbetstiden övervakas också under distansarbetsdagar.  

På grund av arbetets karaktär kan jourpersonal inte arbeta på distans. 

Tjänstedräkt 

Anställda bär tjänstedräkt när de arbetar vid nödcentralen och i representativa uppgifter.  

Nödcentralsverket har fyra olika helheter av tjänstedräkter: jour-, kontors-, besöks- och festkläder. Gradbeteckningarna på tjänstedräkterna definieras enligt tjänstemannens svårighetskategori.  

Arbetsgivaren betalar Nödcentralsverkets tjänstekläder. 

Utmärkelser till personalen 

Utmärkelser delas ut till anställda varje år för olika förtjänster. Nödcentralsverkets förtjänstkors tilldelas en tjänsteman för förtjänstfull verksamhet eller utvecklingsarbete. Nödcentralsverkets förtjänstmedalj delas däremot ut för 10 respektive 20 års tjänstgöring.  

PRO 112-priset delas årligen ut till en person som gjort ett förtjänstfullt arbete för utvecklingen av nödnumret 112 och nödcentralsverksamheten. PRO 112 står för professionell verksamhet för nödcentralsverksamhet. Priset delades ut för första gången 2005.  

Utmärkelsen Årets nödcentralsoperatör beviljas en person som hör till jourpersonalen och som uppvisat gedigen yrkeskompetens i jourverksamhet eller i anslutning till behandlingen av ett enskilt nödmeddelande. Årets nödcentralsoperatör belönades för första gången år 2017. 

Dessutom kan arbetsgivaren årligen lämna in förslag om mottagare av förslag om utmärkelsetecken och statens tjänsteutmärkelsetecken. 

Nödcentralsverkets utmärkelser samt tjänstemännens tjänsteutmärkelsetecken och utmärkelsetecken delas årligen ut vid PRO 112-prisutdelningen. Nödcentralsverkets förtjänstkors delas ut vid ett personalseminarium och förtjänstmedaljerna på verksamhetsställets eget evenemang. 

Ämbetsverket uppmärksammar också anställda på deras 50- och 60-årsdagar.  

Tjänsteförhållandets förmåner 

Syftet med tjänsteförhållandets förmåner är att stödja personalens välbefinnande. Utöver statens gemensamma förmåner har Nödcentralsverket också egna förmåner och verksamhetsställesspecifika förmåner.  

Personalens hälsa och välbefinnande stöds med en heltäckande företagshälsovård. De sjukvårdstjänster som erbjuds är sjukvård på allmänläkarnivå och konsultationsbesök hos specialistläkare med remiss från företagsläkaren. Personalen har också tillgång till optiker- och ögonläkartjänster samt särskilda arbetsglasögon för dem som behöver dem.  

Då en anställd har 15 års arbetserfarenhet inom branschen har arbetstagaren möjlighet att få 38 dagars semester per år. Dessutom har hela personalen möjlighet till flexibla arbetstider, åtminstone för en viss tid. 

Personalen erbjuds ergonomiska redskap, såsom kontorscyklar och elektriska skrivbord, beroende på verksamhetsstället. På många verksamhetsställen finns också massagestol, gym, bastu och dusch, vilorum, tidningsprenumerationer och utrustning som lämpar sig för pausgymnastik. Arbetsgivaren stöder måltider på arbetsplatsen och erbjuder rekreationspengar med ePassi. Personalen har också möjlighet att ägna 1 timme per vecka åt motion, om deras arbetsuppgifter tillåter det. 

Anställda kan få stöd om 400 euro för självständiga studier på fritiden och, beroende på examen, 3–5 frånvarodagar med lön.

 • Inlärningen fortsätter under arbetskarriären

  Nödcentralsoperatörer är olika, precis som människor i allmänhet. De lär sig på olika sätt och befinner sig i olika skeden av sin karriär. Sakkunnig Pia Latva berättar att inlärningen i nödcentralsoperatörens yrke fortsätter under hela arbetskarriären då verksamhetsmiljön förändras.

 • SV

  En arbetsdag i jourssalen

  Ledande nödcentralsoperatören Aapo Asumaniemi beskriver vad allt ingår i en arbetsdag. En lyckad återupplivning, en brottsling som blivit gripen tack vare operatörens åtgärder, en inledande släckning som förhindrat uppkomsten av större skador, ett lyckat förlossningssamtal och gråten av en nyfödd baby i luren – det är några exempel på ögonblick som gör det här jobbet värdefullt. 

 • Meddelanden som inte hör till nödnumret

  I genomsnitt vart fjärde meddelande ankommer inte på nödcentralen. Nödcentralsoperatören Anne Mäkinen beskriver  hurdana meddelandena är som inte hör till nödnumret.